secundair logo knw 1

Foto Rony Michaud via Pixabay

Het is cruciaal om de ontwikkeling van nieuwe drinkwaterbronnen te versnellen en in buffersystemen voor de opvang en het vasthouden van water te investeren. Dat laten VNO-NCW en MKB-Nederland weten in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vragen om reparatie van de Drinkwaterwet zodat zakelijke gebruikers water van drinkwaterkwaliteit kunnen blijven afnemen.

De ondernemersverenigingen uiten in de brief hun zorgen over de toekomst van de drinkwatervoorziening. In de komende jaren houdt het aanbod van drinkwater de groeiende vraag niet meer bij. “Nu al krijgen bedrijven geen drinkwateraansluiting en dreigen nieuwe woningen niet te kunnen worden aangesloten.”

Als er geen versnelde actie wordt genomen, kan er volgens VNO-NCW en MKB-Nederland een situatie ontstaan die te vergelijken is met de huidige netcongestie op de elektriciteitsnetten. “Cruciaal is dat de ontwikkeling van nieuwe drinkwaterbronnen versneld wordt, en geïnvesteerd wordt in buffersystemen om (regen)water op te vangen en vast te houden.” Er wordt verwezen naar twee recente publicaties. “Na het RIVM in 2023 luidt ook de Inspectie Leefomgeving en Transport de noodklok in de rapportage die 15 januari met de Kamer is gedeeld: het moet echt sneller.”

Tevens is een verduidelijking van de Drinkwaterwet nodig, vinden de ondernemersverenigingen. “De reikwijdte van de leveringsplicht en zorgplicht moet ook gelden voor bedrijven. Daar heeft tot nu toe nooit twijfel over bestaan. Wij vragen daarom om reparatie van de Drinkwaterwet zodat zakelijke gebruikers water van drinkwaterkwaliteit kunnen blijven afnemen voor toepassingen waarvoor dat gevraagd wordt.”

Steun voor structurele waterbesparing
VNO-NCW en MKB-Nederland stuurden de brief in verband met het wetgevingsoverleg Water dat de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat op 29 januari heeft met minister Harbers. Zij noemen nog een aantal andere aandachtspunten. Zo wordt opgemerkt dat bedrijven achter het structureel besparen van drinkwater staan.

Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het nationaal plan van aanpak dat momenteel wordt uitgewerkt. “Daarbij kijken wij ook naar mogelijkheden om de watervoetafdruk in de keten terug te dringen en werken wij samen met regionale stakeholders. De ambitie is om 20% drinkwater te besparen (per eenheid product) in 2035 vergeleken met de periode 2016-2019. Met onze branches dragen wij via het plan zo actief bij aan deze ambitie.”

De twee ondernemersverenigingen vragen wel aandacht voor de samenhang van de energietransitie en waterbesparing. “Zo zal de overstap naar (groene) waterstof, waar veel industriële bedrijven op voorsorteren, impact hebben op de (drink)watervraag. Ook voorzien wij dat waterbesparing kan leiden tot een hogere energievraag of concentratie van stoffen in geloosd water. Waar dat knelpunten oplevert met bijvoorbeeld verplichtingen in het kader van energiebesparing of stoffen, zou een industrieel bedrijf hier een onderbouwde afweging kunnen moeten maken over de wijze waarop aan deze verschillende doelstellingen wordt voldaan.”

Eigen verantwoordelijkheid voor waterkwaliteit
Er is steun voor de aanpak van het kabinet om de waterkwaliteit te verbeteren en de doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen. Het bedrijfsleven neemt hierbij een eigen verantwoordelijkheid door actief bij te dragen aan het Actieprogramma KRW bedrijfsleven, staat in de brief.

“Vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland stimuleren we bedrijven om tijdig in kaart te brengen waar knelpunten zitten, en hoe emissies verlaagd kunnen worden. Omdat de problematiek bij elk bedrijf en waterlichaam anders is, en het gaat om meer dan 100 verschillende stoffen, zit de uitdaging vooral in het tijdig organiseren van expertise en capaciteit.”

In het schrijven worden ook nog waterveiligheid en water vasthouden aangestipt. Beide worden cruciaal genoemd in de ruimtelijke ordening. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland moet er flink worden geïnvesteerd in waterwerken om de laaggelegen gebieden droog te houden. “Nederland kan niet zonder Deltaprogramma met voldoende middelen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....