0
0
0
s2smodern

Het Rijk investeert 300 miljoen euro extra in maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en gemeenten, provincies en waterschappen dragen samen hetzelfde bedrag bij. Dit is vastgelegd in het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. De bedoeling is om in iedere gemeente een project te ondersteunen.

Het bestuursakkoord is vandaag in Rotterdam getekend door de vier partijen. Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan de maatregelen in het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. “Het is echt een aan-de-slag-akkoord”, verklaarde minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat bij de ondertekening. Het uiteindelijke doel van het deltaplan is dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is. Deltares heeft berekend dat zonder maatregelen de schade door extreme regenval en langdurige droogte in de komende dertig jaar kan oplopen naar ongeveer 71 miljard euro.

Achterstand inlopen
Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, is blij met het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. “We kunnen hiermee de opgelopen achterstand bij de aanpak van klimaatverandering inlopen.”

Het akkoord is de afronding van een proces dat in juni 2016 begon, vertelt Oosters. “Toen is besloten om een derde luik aan het Deltaprogramma toe te voegen, onder meer naar aanleiding van de grote schade door hoosbuien in Brabant en Limburg. Dat leidde in 2017 tot het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Hierin zijn maatregelen voor droogte, hittestress en wateroverlast opgenomen. Deze maatregelen worden door het bestuursakkoord versneld.”

Project in elke gemeente
De overheden investeren tussen 2019 en 2025 in totaal 600 miljoen euro extra in projecten door gemeenten. Het Rijk neemt de helft van dat bedrag voor zijn rekening. Daarvan is 26,7 miljoen euro bestemd voor kennisontwikkeling en -deling, procesondersteuning en pilots. De gemeenten, provincies en waterschappen dragen bij elkaar eveneens 300 miljoen euro bij.

Een gemeente kan bijvoorbeeld meer groen planten of een waterberging aanleggen. “De bedoeling is om in elke gemeente een project te ondersteunen”, zegt Oosters. “Dat gebeurt op basis van cofinanciering. De gemeente kan bij het project samenwerken met het waterschap of de provincie of met beide.”

Het extra bedrag dat waterschappen hiervoor uitrekken, komt bovenop de half miljard die zij nu al jaarlijks aan klimaatadaptatie besteden. Het is volgens Oosters nog niet bekend hoe hoog precies hun extra bijdrage wordt. “Dat zal afhangen van de projecten die de gemeenten indienen.”

Kwetsbaarheden in beeld
Gemeenten moeten eerst via stresstesten de kwetsbaarheden in beeld brengen. Oosters: “Alleen op basis van feiten is een verstandige aanpak mogelijk. Alle gemeenten zijn nu met stresstesten bezig. Natuurlijk loopt een aantal gemeenten voorop en volgt een groot peloton, maar ik ben positief over hoe het gaat. Er komt een financiële regeling om gemeenten te ondersteunen die in 2019 al de schop in de grond kunnen steken. Daarvoor kunnen dan concrete toezeggingen worden gedaan.”

Oosters wijst nog op de risicodialoog die na de stresstest volgt. “Dit is een belangrijke stap voordat de gemeente met de uitvoering van maatregelen begint. Met de risicodialoog betrek je de bewoners erbij. Mensen willen dat zelf ook graag. Zij zijn het spuugzat dat ze bij grote wateroverlast het laminaat moeten vervangen of dat de riolering een hoosbui niet goed aankan.” Wat wil Oosters dat in 2025 is bereikt? “Er zou dan geen werk of bouwwerk in Nederland meer tot stand moeten komen zonder dat op voorhand de effecten op klimaatadaptatie zijn meegenomen.”

 

MEER INFORMATIE
Bestuursakkoord Klimaatadapatie
Begeleidende brief aan Tweede Kamer
Bericht Ministerie van IenW
Bericht Unie van Waterschappen
Reactie Algemene Waterschapspartij
Interview Hans Oosters i.v.m. Prinsjesdag
Kosten klimaatadaptatie volgens Sweco

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.