secundair logo knw 1

Minister Cora van Nieuwenhuizen streeft ernaar dat een voorstel om klimaatadaptatie in de Waterwet te regelen in april 2019 bij de ministerraad ligt en in oktober bij de Tweede Kamer. Dat tijdpad is ambitieus maar het kan als iedereen hetzelfde gevoel voor urgentie heeft, verklaarde ze tijdens overleg met de Tweede Kamer.

Het wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat stond gisteren volledig in het teken van water. Klimaatadaptatie is een belangrijk thema. De leden van de Kamercommissie spreken hun waardering uit over het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie, waarin de overheden hebben afgesproken om 600 miljoen extra te investeren.

Remco Dijkstra (VVD) vindt het jammer dat de coalitiepartijen in het regeerakkoord onvoldoende middelen voor klimaatadaptatie beschikbaar hebben gesteld. “Het is heel raar dat wij vier miljard hebben vrijgemaakt voor mitigatie, het voorkomen van de toename van broeikasgassen, maar niet direct voor adaptatie.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat merkt op dat zij het zelf ook een uitdaging vindt. “Als je wel een opdracht krijgt in het regeerakkoord maar nul euro daarbij, dan is het toch lastig. Ik ben heel blij om er samen met de Unie van Waterschappen, de provincies, de gemeenten en eigenlijk alle partners de schouders onder te zetten. En van onze kant loopt het bedrag op tot 300 miljoen. Mits er goeie plannen worden aangeleverd, zeg ik er uitdrukkelijk bij.”

Wetswijziging
Eerder dit jaar diende Jaco Geurts (CDA) een door de Tweede Kamer gesteunde motie voor aanpassing van de Waterwet in, waarmee het mogelijk wordt om vanuit het Deltafonds maatregelen en voorzieningen voor de bestrijding van wateroverlast te nemen. Het klimaatbeleid wordt dan een wettelijke taak van de waterschappen. Welke stappen zijn bij de wijziging van de Waterwet gezet, vraagt Geurts.

Van Nieuwenhuizen hoopt deze wijziging - na een aantal consultaties en een uitvoeringstoets - in april 2019 bij de ministerraad te hebben liggen. Vervolgens buigt de Raad van State zich erover, waarna in oktober 2019 de aanpassing bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. “Ik zie dat u dit best ambitieus vindt”, zegt de minister. “Dat vind ik ook maar ik heb goede hoop dat iedereen hetzelfde gevoel voor urgentie heeft. Dan kunnen we dit dus snel met elkaar regelen en zouden we op tijd klaar kunnen zijn voor de begroting van 2021.”

Diverse commissieleden vragen zich af of de middelen in het Deltafonds voldoende zijn om initiatieven voor klimaatadaptatie te financieren, zonder afbreuk te doen aan de investeringen in waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

Van Nieuwenhuizen wijst erop dat er nog investeringsruimte is in de periode tot en met 2032 en daarna elk jaar nieuwe middelen beschikbaar komen. “Maar u hebt gelijk, er is niet opeens meer geld. Het zal dus des te meer aankomen op een goede prioritering.” Het is daarom belangrijk dat de Deltacommissaris met alle betrokken partijen tot een goede afweging komt, aldus de minister.

Aansprekende projecten
Met stresstesten wordt de klimaatopgave op lokaal en regionaal niveau in beeld gebracht. Het is de regering er alles aan gelegen om gemeenten daarbij te helpen, merkt Van Nieuwenhuizen op. Driekwart van de gemeenten is volgens haar er echt goed mee aan de slag gegaan. En voor de achterblijvers heeft ze een boodschap. “Ik wil wel tegen iedere gemeente zeggen: als je geen goed onderbouwd verhaal hebt en je hebt geen stresstest gedaan, dan krijg je ook geen financiële middelen van onze kant.”

De bewindsvrouw streeft ernaar dat al in 2019 en 2020 een aantal aansprekende projecten starten. “Daarvan zou ik graag een paar willen honoreren, zodat we daadwerkelijk kunnen laten zien wat je kunt doen en daarmee andere gemeenten en waterschappen stimuleren.”

Het thema van droogte krijgt ook veel aandacht in het wetgevingsoverleg. Van Nieuwenhuizen daarover: “Ik had me eerlijk gezegd bij ons vorige overleg over water niet kunnen voorstellen dat ik deze zomer tankschepen achter de hand moest houden om drinkwater voor Noord-Holland te verzekeren.” De nieuwe Beleidstafel Droogte gaat de crisisaanpak evalueren. De minister zegt toe de Kamerleden in het voorjaar te informeren over de eerste resultaten van de evaluatie en de lessen voor het nieuwe seizoen.

Versnellingstafels
De commissieleden uiten hun bezorgdheid over het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Aan twee versnellingstafels moeten bestuurlijke afspraken worden gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren. Er is een tafel over nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen en eentje over opkomende stoffen en medicijnresten. De versnellingstafels zijn er om de bij de Delta-aanpak Waterkwaliteit wat meer vaart te maken met de KRW-doelen, zegt Van Nieuwenhuizen. “Die zijn nog niet bepaald binnen handbereik, dus we moeten op dat punt echt een tandje erbij zetten.”

Cem Laçin (SP) vraagt welke ambitie en welk tijdpad aan de versnellingstafels worden gekoppeld. Hij verzoekt de minister de Tweede Kamer hierover nader te informeren. Chris Stoffer (SGP) brengt een ander punt in: zijn alle waterbeheerders klaar met hun regionale analyses van de herkomst van de nutriënten? Daaraan wordt hard gewerkt, luidt het antwoord. Van Nieuwenhuizen verwacht begin volgend jaar de resultaten.

Twintig moties
Het wetgevingsoverleg levert in totaal twintig moties op, waarover de Tweede Kamer op 4 december stemt. Ook is er een amendement van Corrie van Brenk (50PLUS). Zij stelt voor om eenmalig een bedrag van 2,6 miljoen euro voor de BoxBarrier vrij te maken in de begroting van het ministerie. Dit tijdelijk waterkeringssysteem is een efficiënte innovatie die reeds beschikbaar is, aldus Van Brenk. Van Nieuwenhuizen ontraadt het amendement vanwege een ondeugdelijke financiële dekking, maar anders zou zij het ook niet steunen. “We hebben voldoende budgetten voor dergelijke innovatieve projecten.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.