secundair logo knw 1

Inwoners van Friesland kunnen nu eenvoudig te weten komen hoeveel risico zij lopen bij een veranderend klimaat. De resultaten van de ‘stresstest’ die alle gemeenten moeten uitvoeren, zijn gebundeld in een voor iedereen toegankelijke digitale Friese Klimaatatlas.

Die toont aan de hand van kaarten wat de effecten in welke gebieden zijn van respectievelijk wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming.

Zo is te zien wat de gemeten blauwalgconcentraties op officiële zwemlocaties waren in 2018 en of die hebben geleid tot een waarschuwing of een negatief zwemadvies. Maar ook hoe hoog het water kan komen door overstroming vanuit zee, het IJsselmeer of de Friese boezem en waar de landbouw in gevaar komt bij langdurige droogte.

De atlas is een gezamenlijk product van Wetterskip Fryslân, de provincie en alle Friese gemeenten. Hij is vorige week gepresenteerd tijdens het Friese klimaatevent ‘Oer de Grinzen’, waar het ging over de samenwerking tussen publieke sector, burgers, bedrijven en onderwijs die nodig is om de opgave vanuit het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie te halen. Dat beoogt dat Nederland in 2050 zo goed mogelijk klimaatbestendig is ingericht.

Klimaatdialogen
Het is de bedoeling dat de Klimaatatlas een vervolg krijgt in zogenaamde Klimaatdialogen. Vanaf volgend jaar willen de Friese overheden in gesprek gaan met bewoners en bedrijven over mogelijke oplossingen. Gemeenten nemen daarbij het voortouw in het bebouwd gebied, het waterschap in het landelijk gebied.

Dat moet concrete afspraken opleveren, zegt dijkgraaf Paul van Erkelens. ''Waar gaan we wel en niet mee aan de slag? Waar wegen de investeringen op tegen vermeden schadekosten? En wie betaalt dat?’’

De Klimaatatlas, die steeds zal worden bijgewerkt, geeft alvast een richting aan. Zo laat een van de kaarten zien hoe groot het risico op verzilting is langs de waddenkust. Onderzoeken welke gewassen bij hogere chloridegehaltes kunnen groeien, is een van de opties. Maar het Wetterskip wil ook met agrariërs in gesprek over de mogelijkheden om het risico op verzilting te beperken.

Stresstest
Uiterlijk in 2019 moeten alle gemeenten in Nederland een ‘stresstest’ uitvoeren om inzicht te krijgen in hun kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering. In het Fries Bestuursakkoord voor de Waterketen hebben de samenwerkende Friese overheden in 2016 al opdracht gegeven om deze test voor de hele provincie uit te voeren. ''Daarmee loopt Friesland redelijk voorop’’, beaamt woordvoerder Hanneke Nieuwenhuis van het Wetterskip.

Eerder al lieten bijvoorbeeld Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Meerdijk een digitale klimaatatlas maken. 

 

MEER INFORMATIE
Friese Klimaatatlas
Website klimaatevent 'Oer de grinzen'
Bericht over Klimaatatlas van Rijnland

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.