0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

De Europese Commissie evalueert iedere twee jaar de uitvoering van het Europese milieubeleid en de Europese milieuwetgeving in Nederland. In het Environmental Implementation Review 2019 toont de Commissie zich bezorgd over de Nederlandse waterkwaliteit, vooral als het gaat om nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater.

In haar Environmental Implementation Review (EIR) 2019 schrijft de Europese Commissie dat er op het gebied van waterkwaliteit weliswaar enige vooruitgang is geboekt bij het verminderen van nutriëntenconcentraties en eutrofiëring, maar dat verontreiniging door nitraten een groot probleem blijft. Dit ondanks de inspanningen van de Nederlandse overheid via het nationale actieprogramma voor nitraten.

De Europese Commissie noemt de waterkwaliteit ‘een punt van grote zorg’. Eutrofiëring is nog steeds wijdverspreid en het water is vervuild door nitraten (uit mest afkomstig van de intensieve veeteelt en melkveehouderij). Het nutriëntenbeheer wordt, zo staat in het EIR, bemoeilijkt door de intensivering van de veehouderij en de sterke groei van de rundveesector geleid. 

De Europese Commissie meent dat het een gevolg van deze groei is dat de fosfaatconcentraties tussen 2015 en 2017 de afgesproken grenzen hebben overschreden. Dit leidt tot extra bezorgdheid bij de Europese Commissie over het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Twee acties
De Europese Commissie heeft daarom een onderzoek geopend en volgt nauwgezet hoe de uitvoering van de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water bij zullen dragen aan het halen van de waterkwaliteitsdoelstellingen. De Europese Commissie verwacht dat Nederland twee acties prioriteit geeft om de waterkwaliteit te verbeteren.

Ten eerste moet Nederland meer maatregelen nemen om de doeltreffendheid van de bestaande landbouwmaatregelen te beoordelen en aangeven welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de doelstellingen van de kaderrichtlijn water en de nitraatrichtlijn te behalen. Ten tweede wil de Europese Commissie dat de maatregelen voor chemische verontreiniging door niet-agrarische bronnen, gebaseerd wordt op een betrouwbare beoordeling van de ecologische belasting.

Behalve het verbeteren van de waterkwaliteit wil de Europese Commissie ook dat Nederland werk gaat maken van de verbetering van de luchtkwaliteit, met name van de concentraties van stikstofdioxide en ozon. Ook vestigt de Europese Commissie de aandacht op het Natura 2000-netwerk en de nationale ecologische netwerken.

 

MEER INFORMATIE
Evaluatie uitvoering EU-milieubeleid 2019

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  Redactie H2O · 2 months ago
  Geachte heer Schenk, als u het rapport 'Evaluatie uitvoering EU-milieubeleid 2019' leest, treft u op pagina 27 de volgende passage:
  "De aanzienlijke intensivering van de veehouderij als gevolg van het einde van de melkquotaregeling heeft tot een sterke groei van de rundveesector geleid, wat het beheer van nutriënten in het land extra bemoeilijkt. Als gevolg van deze groei hebben de fosfaatconcentraties de bovenvermelde grenzen tussen 2015 en 2017 overschreden, wat tot extra bezorgdheid over het behalen van de waterkwaliteitsdoelstellingen heeft geleid en de Commissie ertoe heeft aangezet om een onderzoek te openen."
  Het officiële EU-document spreekt dus over 'een sterke groei van de rundveesector'. We hebben ons artikel waar u op reageert aangepast, zodat deze verwijzing meer expliciet is opgenomen.
  Los daarvan respecteren wij de door u ingebrachte feiten, daar doen wij niets aan af.
  Wel stellen we vast dat de fosfaat- en nitraat-productie door de veehouderij nog steeds problemen geeft. Na afschaffing van de Europese melkquotering op 1 april 2015 is de melkproductie in Nederland omhoog gegaan, met als gevolg dat de sector ook meer fosfaat (want meer koeien) ging produceren en door het zogeheten fosfaatplafond ging, een feit dat de sector in de problemen bracht omdat de zogeheten derogatie, de toestemming van de EU om meer stikstof te gebruiken per hectare dan de Europese norm, in gevaar kwam.
  Sindsdien zijn er maatregelen genomen (krimp melkveestapel) om de fosfaatproductie terug te brengen. Dat is gelukt. De mestproductie zat in 2018 weer op het niveau van 2015.
  Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt dat de fosfaatproductie in 2018 met 5 procent is gedaald tot 160,7 miljoen kg fosfaat. De stikstofproductie daalde met 3,5 procent naar 506,1 miljoen kg. Feit: ondanks die daling zit de stikstofproductie nu, aldus de voorlopige cijfers van CBS, boven het stikstofplafond (0.3 procent).
  Feit is ook dat de veehouderijsector de fosfaat- en stikstofproducties stuurt op de ingestelde plafonds, gerelateerd aan de derogatie, de uitzondering op de Nitraatrichtlijn, de Europese richtlijn die het gebruik van stikstof reguleert om watervervuiling van oppervlaktewater en grondwater te voorkomen.
  Voor de kwaliteit van die wateren geldt ook een andere Europese richtlijn, de Kaderrichtlijn Water, die momenteel door de Europese Commissie wordt onderworpen aan een fitness check. De KRW stelt doelen aan de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater die in 2027 moeten zijn gehaald.
  Er zijn flink wat 'uitdagingen', zoals zware metalen, opkomende stoffen (industrie), medicijnresten, bestrijdingsmiddelen én nutriënten zoals fosfaat en stikstof. Maar ook de klimaatverandering wordt gezien als factor die het halen van de KRW-doelen bemoeilijkt.
  Volgens het vorig jaar uitgebrachte rapport State of the Water van het Europese Milieuagentschap (EEA) is 40 procent van de Europese wateren ecologisch gezond. 60 procent dus niet en Nederland vormt daar geen uitzondering op.
  Het Planbureau voor de Leefomgeving schrijft in de Balans van de leefomgeving 2018: 'Met het voorgenomen beleid, waaronder de Kaderrichtlijn Water (KRW), het mest- en het gewasbeschermingsbeleid, zullen in de meeste wateren niet alle KRW-doelen voor 2027 worden gehaald'.
  Landbouw en watersector werken samen in het Deltaplan Agrarisch Water om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn 300 projecten. De vraag is (geen feit) of deze (en andere) inzet genoeg is om de doelen van de KRW voor 2027 te halen, gezien de hierboven opgesomde uitdagingen.
  Redactie H2O
 • This commment is unpublished.
  Siem jan schenk · 2 months ago
  Misschien goed om de inhoud even op feiten te toetsen.
  Er heeft geen groei van melkveehouderij plaatsgevonden, maar 30% krimp sinds 1980.
  In West-Nederland zijn nutriëntengehaltes in oppervlaktewater het hoogst, maar kent geen intensieve veehouderij en een krimpende en in het algemeen extensieve melkveehouderij. Achtergrondbelasting is daar de grootste factor.
  Wellicht goed om het artikel aan te passen.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het