0
0
0
s2smodern

De afvoer van de Rijn daalt weer, die in de Maas is zeer laag. De grondwaterstanden zijn op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten de afgelopen twee weken verder gedaald. Het neerslagtekort is weer gestegen.

Dit staat in de Droogtemonitor die de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) vandaag heeft uitgebracht, de dertiende van dit jaar. Volgens de monitor is het actuele landelijk gemiddelde neerslagtekort de afgelopen 2 weken gestegen en bedraagt deze momenteel circa 228 mm. “Daarmee ligt het gemiddelde neerslagtekort ruim onder het tekort in de 5 procent droogste jaren. Naar verwachting neemt het tekort de komende twee weken licht toe.”

Het neerslagtekort is het grootst in Zeeland, Brabant, Limburg en Gelderland. Op de hoge zandgronden in het zuiden en oosten zijn de grondwaterstanden nog steeds laag tot zeer laag voor de tijd van het jaar. “In gebieden waar relatief veel neerslag is gevallen is de situatie overwegend normaal”, aldus de droogtemonitor.

Droogtemonitor 15 sept

Afvoer
De afvoer van de Rijn daalt weer nadat op 5 september een tijdelijke piek was bereikt. De daling zal doorzetten richting 1000 m3/s aan het begin van de volgende week, schrijft de commissie. De afvoer van de Maas bij Sint Pieter bedraagt ongeveer 25 m3/s. Door de verwachte droogte bestaat de kans dat de afvoer daalt onder de 25 m3/s, het criterium dat LCW aanhoudt voor de Maas. Op deze regenrivier zijn de peilen opgezet en wordt zo veel mogelijk water vastgehouden.

Door de lage afvoer in de Maas en de dalende Rijnafvoer ondervindt de scheepvaart hinder. In het Maasstroomgebied betekent dit oplopende wachttijden bij het schutten en op de Rijntakken leidt het tot diepgangbeperkingen. Regionaal en lokaal is sprake van beperkingen voor de scheepvaart op de Maas, het Julianakanaal, de Brabantse en Limburgse kanalen en in Kanaal Gent-Terneuzen.

Ondanks de lage afvoer op de Maas is de situatie beheersbaar. De stuwen Roermond, Belfeld en Grave zijn afgedicht om onnodig lekverlies te voorkomen. Lekkage die afgelopen week optrad bij stuw Borgharen is verholpen door het plaatsen van zandzakken.

Omdat de watervraag in dit deel van het jaar afneemt is vanuit beide rivieren voldoende water beschikbaar, schrijft de commissie.

Chloride
De problemen met de hoge chlorideconcentraties in de Hollandsche IJssel leken achter de rug, maar de commissie verwacht dat de komende week de monding van de Hollandsche IJssel weer verzilt, als gevolg van de afnemende rivierafvoeren in combinatie met springtij.

Daarom zal extra water vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal door het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden via de Waaiersluis naar de Hollandsche IJssel worden aangevoerd. De chlorideconcentraties in de Rijn-Maasmonding, de Zeeuwse Delta en het IJsselmeer zijn normaal voor de tijd van het jaar.

 

MEER INFORMATIE
Overzicht droogtemonitoren 2020

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.