secundair logo knw 1

Foto: Erich Westendarp / Pixabay

Meer onderzoek en pilots om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk waarin zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarop wordt onder andere ingezet in het uitvoeringsprogramma voor een duurzame gewasbescherming. De Unie van Waterschappen en Vewin doen hieraan mee.

Het maandag gepubliceerde programma vloeit voort uit de toekomstvisie voor gewasbescherming in 2030, die in april 2019 verscheen. In dit toekomstperspectief staan weerbare planten en zelfregulerende teeltsystemen centraal. Het streven is dat gewassen over tien jaar beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Dan hoeven zo min mogelijk chemische beschermingsmiddelen te worden ingezet en worden emissies van schadelijke stoffen naar bodem en water voorkomen.

Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 schetst de route voor deze transitie. Het programma is opgesteld door tien partijen uit de land- en tuinbouw, fytofarmacie, watersector en natuur- en milieubescherming, samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Infrastructuur en Waterstaat en de toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De watersector is vertegenwoordigd door de Unie van Waterschappen en de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).

Omslag naar weerbare teeltsystemen
De partijen streven naar een trendbreuk bij gewasbescherming. De stip op de horizon is een land- en tuinbouwpraktijk verbonden met de natuur, waarin alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt met amper emissies naar het milieu en bijna zonder residuen op producten voor voedselconsumptie. Dit vraagt om een omslag naar weerbare teeltsystemen.

De systemen, kennis en technologie hiervoor zijn echter nog niet of slechts beperkt aanwezig. Daarom staan in het uitvoeringsprogramma verschillende acties voor onder meer veredelen van gewassen, ontwikkelen van innovatieve teeltconcepten en stimuleren van natuurlijke plaagbestrijders. Het ministerie van LNV stelt de komende drie jaar in totaal 12 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen praktijkonderzoek, monitoring en pilotprojecten worden gefinancierd. Dit gebeurt in verschillende sectoren en regio’s, waarvoor allemaal een eigen aanpak nodig is.

‘Small wins’ ondersteund
Minister Carola Schouten van LNV schrijft hierover in haar begeleidende brief aan de Tweede Kamer: “Om weerbare plant- en teeltsystemen te ontwikkelen, ondersteunt het uitvoeringsprogramma enerzijds kansrijke initiatieven in de praktijk, de zogenaamde ‘small wins’, en wordt er anderzijds geïnvesteerd in het ontwikkelen van (fundamentele) kennis, zoals over het verbinden van land- en tuinbouw en natuur, en in kennisoverdracht. De ‘small wins’ zijn hierbij kleine betekenisvolle stappen die tastbaar resultaat bieden. Ze kunnen andere stappen in gang zetten en zo grote veranderingen teweegbrengen.”

Schouten meldt verder dat agrarisch ondernemers worden ondersteund door stimuleringsinstrumenten, experimenteerruimte op bedrijfsniveau, monitoring, advies en demonstraties. Hiermee kunnen zij praktijkklare kennis toepassen in hun teeltstrategie.

Vewin: reductie emissies cruciaal
Volgens Vewin is de reductie van de emissies van bestrijdingsmiddelen van essentieel belang voor de drinkwaterbedrijven. Er wordt op gewezen dat bijvoorbeeld het doel om in 2023 nagenoeg geen normoverschrijdingen door bestrijdingsmiddelen meer te hebben in drinkwaterbronnen, waarschijnlijk niet wordt gehaald bij ongewijzigd beleid. Vewin onderschrijft dan ook “van harte” de ambitie om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen terug te brengen naar vrijwel nul in 2030.

“Een daadkrachtige uitvoering van het bijbehorende uitvoeringsprogramma is daarvoor cruciaal, met focus op de bescherming van drinkwaterbronnen, en extra aandacht voor toezicht en handhaving van de maatregelen in gebieden voor de drinkwatervoorziening. De eerste mijlpaal moet het realiseren van de geformuleerde doelen voor 2023 zijn.”

 

MEER INFORMATIE
Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030
Tweede Kamerbrief minister Schouten (LNV)
Bericht van ministerie van LNV
Vewin over het uitvoeringsprogramma
Reactie van LTO Nederland
H2O-bericht over de toekomstvisie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zoet water wordt schaars(er). Dus stop dan alvast met het gebruik van alle water als koelmiddel. Trek alle vergunningen daarvoor - helaas wel op termijn -  in. Verbiedt dan gelijk ook even om het klimaat nog verder op te warmen zoals onze regering met kerncentrales denkt te (moeten of mogen) gaan doen. Niet alleen de burger moet gaan leren om zuinig om te gaan met water, de overheid zelf en het bedrijfsleven ook. Kunnen gelijk alle smeerpijpen dicht, zoals Du Pont mag hebben en Campina bij voorbeeld. Kijk eens hoeveel vervuiling dat gaat schelen. 
Citaat: "En ja, het waterbedrijf moet dan weten hoeveel ‘ingezetenen’ er zijn ‘achter de meter’. Dat kan het probleem niet zijn, dat lukt ook prima bij heffingen van gemeente en waterschap." Dat zou je toch denken. Begin dit jaar liet waterschap Delfland weten bij een informatieve bijeenkomst over het waterspoor dat, in ons gebied met 1,2 miljoen huishoudens, er maar liefst 3-400.000 drinkwaterrekeningen gaan naar adressen die niet corresponderen met de administratie van het waterschap. Al die 'onbekende aansluitingen' moeten eerst worden nagelopen door Evides en Dunea, vindt het college. 'Tot die tijd kunnen we niks doen'. Gewoon de zuiveringsheffing meesturen met de drinkwaternota mag niet: een belastingaanslag moet van de belastingheffer naar de belastingplichtige, die mag je niet combineren met de drinkwaterrekening. Bureacratie zegeviert over de praktijk.
Ik ken nog wel een mooie waterstroom die verontreinigd is met PFAS en andere stoffen die graag een pilot zou willen zijn voor deze techniek. Reiniging met actieve kool is hier duur en slecht werkend vanwege de andere stoffen en lozing is daarna op het riool. 
Wat een mooie ontdekking! Uiteraard is de beste oplossing geen PFAS meer produceren en/of lozen. Helaas is ons watersysteem nu al zodanig met PFAS verontreinigd dat veel bronnen voor drinkwater onder druk staan. Drinkwaterbedrijven produceren en lozen geen PFAS, maar zijn vervolgens wel via de Drinkwaterwet verplicht te voorkomen dat o.a. deze, zeer zorgwekkende stof, in het drinkwater terecht komt. Na ontwikkelen van verwijderingstechnologie (die de gebonden DW-klant mag betalen) is de ontstane reststroom niet vergunbaar..
Daarom zeg ik, mooi werk Han Zuilhof en Wetsus! Heel veel succes gewenst met de opschaling!
Wellicht kunnen we de techniek inzetten om de rommel op te ruimen die we de afgelopen 50 jaar in het milieu hebben gestort, en tegelijkertijd nieuwe accumulatie proberen te voorkomen. Maar ik ben met je eens dat voorkomen altijd veel beter is dan opruimen... Alleen voorkomen moet in Europees verband, en dat duurt meestal net even iets langer.Laten we daarom maar starten met opruimen..........