0
0
0
s2smodern

Meer onderzoek en pilots om te komen tot een land- en tuinbouwpraktijk waarin zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Daarop wordt onder andere ingezet in het uitvoeringsprogramma voor een duurzame gewasbescherming. De Unie van Waterschappen en Vewin doen hieraan mee.

Het maandag gepubliceerde programma vloeit voort uit de toekomstvisie voor gewasbescherming in 2030, die in april 2019 verscheen. In dit toekomstperspectief staan weerbare planten en zelfregulerende teeltsystemen centraal. Het streven is dat gewassen over tien jaar beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Dan hoeven zo min mogelijk chemische beschermingsmiddelen te worden ingezet en worden emissies van schadelijke stoffen naar bodem en water voorkomen.

Het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 schetst de route voor deze transitie. Het programma is opgesteld door tien partijen uit de land- en tuinbouw, fytofarmacie, watersector en natuur- en milieubescherming, samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en van Infrastructuur en Waterstaat en de toezichthouder Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De watersector is vertegenwoordigd door de Unie van Waterschappen en de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).

Omslag naar weerbare teeltsystemen
De partijen streven naar een trendbreuk bij gewasbescherming. De stip op de horizon is een land- en tuinbouwpraktijk verbonden met de natuur, waarin alleen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt met amper emissies naar het milieu en bijna zonder residuen op producten voor voedselconsumptie. Dit vraagt om een omslag naar weerbare teeltsystemen.

De systemen, kennis en technologie hiervoor zijn echter nog niet of slechts beperkt aanwezig. Daarom staan in het uitvoeringsprogramma verschillende acties voor onder meer veredelen van gewassen, ontwikkelen van innovatieve teeltconcepten en stimuleren van natuurlijke plaagbestrijders. Het ministerie van LNV stelt de komende drie jaar in totaal 12 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen praktijkonderzoek, monitoring en pilotprojecten worden gefinancierd. Dit gebeurt in verschillende sectoren en regio’s, waarvoor allemaal een eigen aanpak nodig is.

‘Small wins’ ondersteund
Minister Carola Schouten van LNV schrijft hierover in haar begeleidende brief aan de Tweede Kamer: “Om weerbare plant- en teeltsystemen te ontwikkelen, ondersteunt het uitvoeringsprogramma enerzijds kansrijke initiatieven in de praktijk, de zogenaamde ‘small wins’, en wordt er anderzijds geïnvesteerd in het ontwikkelen van (fundamentele) kennis, zoals over het verbinden van land- en tuinbouw en natuur, en in kennisoverdracht. De ‘small wins’ zijn hierbij kleine betekenisvolle stappen die tastbaar resultaat bieden. Ze kunnen andere stappen in gang zetten en zo grote veranderingen teweegbrengen.”

Schouten meldt verder dat agrarisch ondernemers worden ondersteund door stimuleringsinstrumenten, experimenteerruimte op bedrijfsniveau, monitoring, advies en demonstraties. Hiermee kunnen zij praktijkklare kennis toepassen in hun teeltstrategie.

Vewin: reductie emissies cruciaal
Volgens Vewin is de reductie van de emissies van bestrijdingsmiddelen van essentieel belang voor de drinkwaterbedrijven. Er wordt op gewezen dat bijvoorbeeld het doel om in 2023 nagenoeg geen normoverschrijdingen door bestrijdingsmiddelen meer te hebben in drinkwaterbronnen, waarschijnlijk niet wordt gehaald bij ongewijzigd beleid. Vewin onderschrijft dan ook “van harte” de ambitie om de emissies van gewasbeschermingsmiddelen terug te brengen naar vrijwel nul in 2030.

“Een daadkrachtige uitvoering van het bijbehorende uitvoeringsprogramma is daarvoor cruciaal, met focus op de bescherming van drinkwaterbronnen, en extra aandacht voor toezicht en handhaving van de maatregelen in gebieden voor de drinkwatervoorziening. De eerste mijlpaal moet het realiseren van de geformuleerde doelen voor 2023 zijn.”

 

MEER INFORMATIE
Uitvoeringsprogramma gewasbescherming 2030
Tweede Kamerbrief minister Schouten (LNV)
Bericht van ministerie van LNV
Vewin over het uitvoeringsprogramma
Reactie van LTO Nederland
H2O-bericht over de toekomstvisie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.