0
0
0
s2smodern

Onderwaterdrainage is wel degelijk een effectieve maatregel om bodemdaling en CO2-uitstoot in veenweidegebieden tegen te gaan. Dat stellen onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) in reactie op kritiek van het Greifswald Mire Centre op deze methode.

Vooral in het westen en noorden van Nederland is de bodemdaling van veenweidegebieden als gevolg van ontwatering een serieus probleem, mede vanwege de uitstoot van de broeikasgassen CO2 (kooldioxide) en N2O (lachgas). Door oxidatie is het areaal veengrond de afgelopen decennia al met circa een vijfde afgenomen.

Een veelbelovende oplossing volgens Wageningen University is onderwaterdrainage, waarbij de grondwaterstand wordt verhoogd. Deze methode wordt al op diverse proefvelden in Noord- en Zuid-Holland, Friesland en Utrecht toegepast. Onderzoekers van het Greifswald Mire Centre, onder wie de Nederlander John Couwenberg, zetten hier eerder dit jaar echter vraagtekens bij in een artikel in het Bulletin van de International Mire Conservation Group. Dat zorgde voor de nodige onrust in de sector.

Niet nodig, oordeelt nu de Wageningse veenexpert Jan van den Akker, die op verzoek van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) samen met een aantal andere wetenschappers de Duitse kritiek analyseerde. In het rapport ‘Onderwaterdrains zijn effectief’ vegen ze daarmee de vloer aan.

Selectief
''Er wordt selectief en slordig met data uit andere rapporten omgegaan en daaruit wordt verkeerd geciteerd’’, verklaart Van den Akker. ''Uit onze analyse blijkt dat de bezwaren van Greifswald wetenschappelijk weerlegd kunnen worden.’’

Als voorbeeld noemt hij de conclusie dat onderwaterdrains de zomergrondwaterstand bij een vast slootpeil niet verhogen. ‘’Dat hebben zij slechts bij één perceel met een laag slootwaterpeil vastgesteld. Uit statistisch onderzoek bij meerdere percelen blijkt dat een slootpeil van 35 tot 40 centimeter onder maaiveld met onderwaterdrains vergelijkbaar is met een slootpeil van 20 centimeter onder maaiveld zonder drains. De drains zijn dus wel degelijk effectief bij het verhogen van de waterstand.”

Van den Akker vermoedt dat de Duitse publicatie vooral politiek gedreven is. ''Ze zijn daar erg bezig met ‘natte landbouw’, de zogenaamde paludicultuur. Die proberen ze ook in Nederland te promoten. Maar hier gaat veel subsidie naar onderwaterdrainage. Ik denk dat ze daar boos over zijn en de knuppel in het hoenderhok wilden gooien.’’

Brede discussie
‘Wageningen’ ziet paludicultuur zeker ook als ''een van de mogelijkheden’’, aldus Van den Akker. ''Maar dat neemt niet weg dat onderwaterdrainage gewoon goede resultaten heeft opgeleverd. Wij denken dat dit een deugdelijke methode is.’’

Verder onderzoek naar de effectiviteit in de praktijk blijft nodig, stelt hij, en een brede discussie is daarbij gewenst. ''Ik hoop in elk geval dat onze rapportage bijdraagt aan de opbouw van kennis.’’

 

MEER INFORMATIE
Rapport 'Onderwaterdrains zijn effectief'
Discussie over onderwaterdrains

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
 • This commment is unpublished.
  GMC/IMCG · 2 years ago
  Wageningen University & Research (WUR) doet sinds geruime tijd onderzoek aan onderwaterdrainage in veenweiden. WUR concludeert uit dat onderzoek dat met onderwaterdrainage bodemdaling en CO2 emissies gehalveerd kunnen worden. Het Greifswald Mire Centre (GMC) en de International Mire Conservation Group (IMCG) hebben erop gewezen dat deze claims noch door wetenschappelijk onderzoek van algemeen aanvaard niveau onderbouwd, noch door de onderzoeksresultaten gestaafd worden. Met name de effectiviteit van onderwaterdrainage met een vast slootpeil, die men op 70.000 hectare wil toepassen, is geenszins bewezen. GMC en IMCG zien in de recente uitingen 1) 2) 3) van WUR geen weerlegging van die twijfels.

  Het GMC heeft de door WUR gepubliceerde onderzoeksresultaten aan een gedegen meta-analyse onderworpen 4). Dit is de eerste onafhankelijke peer-review van het WUR onderzoek aan onderwaterdrainage. Onafhankelijke peer-review is een belangrijk element in wetenschappelijke waarheidsvinding. De WUR reactie op de GMC peer-review is helaas nauwelijks constructief. WUR toont een onwil serieus naar de eigen data te kijken. Er zijn onzekerheden die door WUR niet aangesproken en vragen die door WUR niet gesteld worden. Er worden het GMC uitspraken in de mond gelegd die zo nooit gedaan zijn. Dat is onaangenaam. WUR veronderstelt dat de conclusies van het GMC politiek gedreven zijn. Dat is feitelijk onjuist en riekt naar stemmingsmakerij.

  Ernstiger is, dat de centrale kritiek van het GMC op geen enkele wijze steekhoudend wordt weerlegd. In meerdere lange WUR meetreeksen toont onderwaterdrainage met vast slootpeil na verloop van tijd nauwelijks effect op de zomerwaterstand. Korte meetreeksen van WUR kunnen deze conclusie niet weerleggen, ongeacht de rol van natte of droge jaren. Voorts passen de door WUR gemeten verschillen in maaivelddaling in percelen met en zonder onderwaterdrainage niet in de door WUR gepresenteerde theorie omdat de zomerwaterstanden met onderwaterdrainage niet hoger waren. De regressie die gebruikt wordt om zomerwaterstanden in maaivelddaling te ‘vertalen’ blijft tendentieus.

  Bovendien is de claim van 50% reductie in maaivelddaling en CO2 emissies misleidend. Hoe dieper een veenweide gedraineerd is, hoe groter de daling en hoe hoger de emissies. Voor een twee keer zo diep gedraineerde veenweide geldt dat de waterstand met het dubbele omhoog moet om de 50% claim te kunnen handhaven. WUR heeft dusver niet kunnen aantonen dat een dergelijke verhoging met onderwaterdrainage mogelijk is. Het PBL (2016) beschouwt echter een halvering van daling en emissies als vanzelfsprekend, wat geenszins aannemelijk is.

  Afsluitend willen we nogmaals benadrukken dat onderwaterdrainage geen duurzame oplossing is. Verdere maaivelddaling zal ook met onderwaterdrainage plaatsvinden en CO2 emissies zullen ook met onderwaterdrainage onvoldoende verminderen. Om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te kunnen halen, zullen de CO2 emissies uit de veenweiden in de nabije toekomst nagenoeg nul moeten zijn. Met onderwaterdrainage kan dit doel niet bereikt worden. Het is derhalve raadzaam nu al slimmere alternatieven uit te werken en om te zetten in plaats van teveel kaarten te zetten op een doodlopende weg.

  John Couwenberg (GMC), Hans Joosten (Secr. Gen. IMCG), Ab Grootjans (IMCG Nederland)

  1) https://www.wur.nl/nl/nieuws/Discussie-over-onderwaterdrains.htm
  2) https://groenehartwerkt.nl/files/Rapport-Onderwaterdrains-zijn-effectief.pdf
  3) https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/onderwaterdrains-wel-effectief-in-veenweidegebied
  4) http://www.imcg.net/media/2018/imcg_bulletin_1806.pdf (p. 9-21)
 • This commment is unpublished.
  wetland products · 2 years ago
  Blijft natuurlijk de vraag waarom de heer v d Akker niet gewoon eens de directe discussie met Greifswald aangaat.
  Hier suggereren dat er door wereldwijd erkende wetenschappers onzin verteld wordt en geprobeerd wordt "een knuppel in een hoenderhok te gooien" gaat wel erg ver. Hoewel de WUR zichzelf hiermee als kip betiteld.
  Als men de kritiek van Couwenburg et al en daarna de reaktie van vd Akker & Co aandachtig doorleest ziet men dat er niet inhoudelijk op de kritiek gereageerd wordt, echter uitsluitend de juistheid van de eigen metingen nogmaals benadrukt wordt. En precies daar zitten een paar erg onwetenschappelijke hiaten in.
  Natuurlijk lopen WUR en Friesland Campina (op het WUR-terrein) hier voorop om er alles aan te doen door te kunnen gaan met melkproductie op de veengronden. Een productie die vele malen meer emissies oplevert als diezelfde op minerale gronden. Daar is al genoeg aan gerekend gewoon aandachtig lezen en je weet het...
  Er is echt maar één methode om veenbodemdaling en oxidatie te stoppen, en dat is water erop. En daarmee kun je in natte teelten veel verdienen, zeker als je alle ecosysteemdiensten meerekent, schoner water, betere biodiversiteit, fijnstof en lucht zuiveren etc etc. Tegenover onderwaterdrainage die maar één doel heeft: INTENSIEVER GRASLANDGEBRUIK. Dat kunt U makkelijk nalezen in alle enquetes die onder de Boeren gehouden zijn, ze willen vroeger het land op en minstens één snede meer gras per jaar... het intensievere gebruik (baten) moet dan de kosten van de owd overtreffen.
  Niet goed voor het land (uitstel van executie, chaotische peilen) niet goed voor de natuur (intensiever, meer mest) en niet goed voor de boer (voor hem of haar wordt naarmate blijkt dat het allemaal niet werkt de te ondernemen stap groter en waarschijnlijk bedrijfskritischer).
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Beste waterschappers, als jullie de waterpeilen pas per 1 april opzetten, dan beginnen we het groeiseizoen dus met een nagenoeg leeg watersysteem. Het opzetten van de peilen moet minstens een maand eerder. En ja, dat kan plaatselijk enige natschade geven. Accepteren we dat niet, dan moeten we in mei en juni niet 'huilie-huilie' doen over droogte. Dan hebben we dat deels zelf veroorzaakt.
@RogerHallo Roger, dank voor je reactie. Ik help je graag verder en kan je voorzien van alle informatie waar je om vraagt. We hebben een aantal mooie referenties, artikelen in diverse vakbladen en uiteraard onze eigen website. Ik denk echter dat dit platform daar niet de aangewezen plaats voor is. Ik kom dan ook graag verder met je in contact. Zou je een mail kunnen sturen naar marketing@pathema.nl?
De recente berichtgeving rondom het watergebruik van datacenters is gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en het waterleidingbedrijf PWN geven een heel ander beeld. Daarnaast is het in Nederland reeds wettelijk geregeld dat de levering van water voor drinkwater altijd voor de levering aan de industrie gaat. Door onjuiste berichtgeving wordt er onterecht een panieksituatie gecreëerd, met verstrekkende gevolgen.
Allereerst is er regelgeving die waterlevering regelt bij tekorten. Wettelijk is geregeld dat drinkwater altijd voor gaat middels de verdringings categorien. Dit is na te lezen op de Rijkswaterstaat, Infomil en wordt ook aangegeven door het waterleidingsbedrijf PWN die in Noord Holland levert.
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
Daarnaast is er bij het watergebruik capaciteit van de aansluiting en verbruik door elkaar gehaald. Het werkelijke verbruik voor de alle industrie in Noord Holland wbt koelwater is volgens het waterbedrijf 0,6% van hun totale levering. Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater gezien PWN 112 miljoen m3 in totaal levert. Daarvan nemen die 2 datacenters maar een gedeelte van op. Iets geheel anders dan de 4,6 miljoen m3 die werd gesuggereerd in het artikel. Volgens het CBS gebruikt de hele IT sector in Nederland 1 miljoen m3 water, de 0,88% in het artikel hierboven. Dit is open data die volledig in het artikel is genegeerd.
Naar de toekomst toe streven we ernaar het waterverbruik naar nul te brengen. Nieuwe datacenters gebruiken al veel minder water en het ook in de media bekende project in Zeewolde gebruikt oppervlaktewater ipv drinkwater. Dus ook de extrapolaties naar de toekomst toe gaan mank.
De links naar het CBS en PWN kunt u hier vinden:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?dl=1A42C
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.pwn.nl/over-pwn
Het rapport was trouwens zo klein qua onderzochte datacenters en zo divers dat er geen enkel duidelijk beeld uit te halen was. Daarom heeft de provincie het niet gepubliceerd. Dat geven ze ook aan in hun reactie aan de NOS.
Wat betreft chemicaliën, die gaat om kleine hoeveelheden zout om het water zachter te maken om apparatuur te sparen. Het water wordt meerdere malen gebruikt. De toevoegingen vallen binnen de normen en milieu wetgeving en vergunning van het bedrijf gaf ook Microsoft aan.
Op onze website hebben we nog meer links staan naar openbare bronnen over water, energieverbruik, bebouwing, etc.
Zie: https://www.dutchdatacenters.nl/cijfers-1/

Indien er verder vragen zijn we als branche organisatie dit altijd bereid dit verder toe te lichten.
Er is onderzocht wat het effect is van een watertemperatuur voor zoetwater vissen. Een zeer relevant onderzoek. Is er ook onderzocht wat het effect is voor de zalmen en forellen die kuit schieten in de rivier waar hun ouders kuit hebben geschoten?
Als het zeewater warmer wordt kunnen deze vissen denk ik geen andere rivier (een meer noordelijke rivier) uitzoeken om die op te zwemmen en kuit te schieten.
Laten we uitkijken dat de Japanse bladvlo die nu ingezet is tegen de duizendknoop niet later een probleem gaat vormen wat we nu nog niet overzien. Soms is het middel erger dan de kwaal.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.