secundair logo knw 1

De productielocatie Hammerflier in Twente I Foto: Vitens

Twee milieuorganisaties stappen naar de rechter om te voorkomen dat drinkwaterbedrijf Vitens meer drinkwater gaat winnen bij het Overijsselse plaatsje Den Ham dan nu het geval is. Vitens beschikt over een vergunning om meer water op te pompen.

Vitens onttrekt op dit moment jaarlijks 1,6 miljoen kuub water per jaar op de winningslocatie bij Den Ham in Overijssel. Het drinkwaterbedrijf heeft ruimte in de, in 1993 uitgegeven, vergunning om 5 miljoen kuub water per jaar op te pompen.

In april vroegen twee milieuclubs, de stichting Leefbaar Buitengebied (SLB) en de coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB), aan de provincie om gedeeltelijke intrekking van de wateronttrekkingsvergunning, zodat Vitens niet meer water dan nu het geval is op zou mogen pompen. Dat weigerde de provincie, maar Vitens heeft de plannen om de waterwinning bij Den Ham uit te breiden opgeschort. Toch vinden SLB en MOB het nodig dat de rechter zich nu over deze zaak uitspreekt.

“Vitens is bezig met de voorbereidingen om bij dit waterwingebied, Hammerflier, drie keer meer water op te pompen dan nu het geval is. Terwijl de meer waterwinning direct leidt tot daling in de grondwaterspiegel,” zegt Max Haan – als jurist betrokken bij MOB.

Dat verstoort volgens MOB de balans in het waterwingebied. “Het opschroeven van de waterwinning zal verder ook nog negatieve gevolgen hebben voor de natuur in het nabijgelegen Natura 2000-gebied Beezerveld.”

Juridische grondslagen
De bezwaren van MOB steunen volgens Haan op twee juridische grondslagen. “We willen een gedeeltelijke intrekking van de winvergunning - omdat de Kaderrichtlijn Water het verslechteringsverbod kent. Door meer water uit de grond te halen dan er op andere manieren bijkomt, daalt de waterkwaliteit en raken de doelen uit de Kaderrichtlijn Water uit zicht.”

Ook meent MOB, dat met voorman Johan Vollenbroek landelijke bekendheid kreeg door de vele rechtszaken rondom het stikstofbeleid, dat er een passende beoordeling plaats zou moeten vinden onder de Natuurbeschermingswet, nu Omgevingswet. “Volgens ons is dat nodig als er extra water gewonnen gaat worden. De provincie ziet dat anders, dus is het nu aan de rechter om zich hierover uit te spreken.”

Niet van de baan
Vitens laat, bij monde van woordvoerder Jeroen Bruning weten dat drinkwaterwinning bij Hammerflier inderdaad nog niet van de baan is. “Maar dat betekent niet dat we morgen willen gaan pompen. Er loopt een gebiedsproces met een onderzoek naar de totale effecten van grondwateronttrekkingen, waaronder voor drinkwater, op de omgeving.”

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een deel van de gebouwen rondom Hammerflier kans heeft op schade als de drinkwaterwinning wordt verhoogd en er geen extra maatregelen worden genomen. Bruning: “Vandaar ook de gebiedsbrede aanpak. Naast het verhogen van de drinkwaterwinning spelen ook andere factoren, zoals klimaatverandering of andere grondwateronttrekkingen, een rol die schade aan gebouwen in het gebied kunnen veroorzaken.”

Daarom wil Vitens volgens Bruning, samen met Waterschap Vechtstromen, de gemeenten Twenterand en Ommen in een gebiedsaanpak, onder regie van de provincie Overijssel, maatregelen uitwerken om de impact van allerlei oorzaken, waaronder een verhoogde drinkwaterwinning naar 5 miljoen m3 drinkwater per jaar op Hammerflier, zoveel mogelijk te beperken. “Zoals maatregelen in het watersysteem (bijvoorbeeld water beter vasthouden in het gebied) boven op het wateraanvoerplan, en gebouwen bestendig maken tegen.”

Bruning noemt de stijgende vraag naar drinkwater als belangrijkste reden om op termijn meer drinkwater te willen winnen. “De verhalen zijn bekend: het drinkwater is nodig. We hebben daarvoor winlocaties nodig, waar Hammerflier er één van is. En voor deze locatie beschikken we over een vergunning om meer water te kunnen winnen. Maar een verhoging van de drinkwaterwinning op Hammerflier kan alleen als het risico op constructieve schade door de verhoging met aanvullende maatregelen zoveel mogelijk voorkomen of verminderd kan worden.”

KRW-strategie
Het is niet uitgesloten dat MOB de komende tijd nog meer rechtszaken rondom waterkwaliteit zal gaan starten. De organisatie startte een KRW-project met speciale aandacht voor de noordelijke provincies. “Daar kijken we vooral naar de kwaliteit van het oppervlaktewater en richten we ons op de aanwezigheid van pesticiden en nutriënten in het water”, zegt Haan.

Hoewel de rechtszaak over het winnen van drinkwater in Overijssel op het eerste gezicht buiten deze scope valt, past de zaak volgens Haan wel degelijk in de strategie van MOB. “Ons perspectief is dat het algemeen belang gediend is bij een goede waterkwaliteit. Op dit moment worden de KRW-doelen absoluut niet gehaald. Met onze inspanningen willen we de overheid dwingen zich aan de eigen wetten te houden.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....