secundair logo knw 1

Afbeelding uit het Plan van Aanpak

In Noord-Nederland neemt de komende jaren de verzilting toe. In opdracht van de noordelijke provincies en waterschappen bracht gebiedscoördinator Titian Oterdoom de verzilting in kaart en stelde hij een Plan van Aanpak op. “Er moet een regiomakelaar komen om de beschikbare energie te bundelen en de verzilting aan te pakken.”

Titian OterdoomTitian OterdoomDe overheidsprogramma's Programma naar een Rijke Waddenzee en het Zoet Zout Knooppunt verkenden de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied. Titian Oterdoom, gebiedscoördinator in Noord-Nederland, voerde het onderzoek uit. De verkenning was een opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Het noorden van Nederland is niet het enige deel van het land dat te maken heeft met verzilting. Toch spelen er volgens Oterdoom twee factoren in het noorden, die verzilting een nog urgenter probleem maken. “Er is een 1-op-1 relatie tussen verzilting en bodemdaling door gas- en zoutwinning. In sommige gebieden van Groningen is er sprake van decimeters bodemdaling door de gaswinning. Dat brengt je logischerwijs nogal snel bij het zoute water. Daarnaast is de teelt van pootaardappelen van groot belang voor de streek. Dat maakt verzilting economisch relevant.”

Drie prioriteiten
“Het plan van aanpak, dat inmiddels is besproken en geaccordeerd door de verschillende bestuurders, onderscheidt drie prioriteiten,” zegt Oterdoom. Allereerst wil de gebiedscoördinator dat duidelijk in beeld komt wanneer landgebruikers het omslagmoment van zoet naar zout water mogen verwachten. “Het maakt voor een gebruiker nogal uit of dat over 10, 15 of 20 jaar gaat gebeuren. Het moment waarop de omslag plaats vindt, verandert het handelingsperspectief nu. Daarom willen we een omslagkaart maken waarop heel lokaal duidelijk wordt hoe de verzilting zich ontwikkelt.”

Ook beveelt het plan van aanpak aan dat de aanwezige kennis op het gebied van verzilting beter in kaart wordt gebracht. “Er is veel kennis en er zijn veel initiatieven. Maar de aanwezige energie heeft regie nodig. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden als er elders in Nederland al waardevolle ervaringen zijn opgedaan. Daarom hebben we voorgesteld om nog voor de zomer een regiomakelaar aan te stellen. Deze makelaar zou moeten zorgen voor afstemming met andere regio’s en landgebruikers helpen bij het indienen van voorstellen voor initiatieven.”

De derde prioriteit van Oterdoom is praktijkonderzoek naar de invloed van zout op klei en de impact hiervan op bestaande en nieuwe teelten c.q. gebruiksmogelijkheden. “Er zijn nog veel vragen over de impact van zout op klei, dus het is voor onze regio dringend nodig dat daar verder onderzoek naar komt.”

Verzilting raakt alle facetten
Volgens Oterdoom is verzilting niet alleen een probleem voor de landbouw en is zijn plan van aanpak dan ook uitdrukkelijk voor alle landgebruikers bedoeld. “Verzilting raakt echt alle facetten van het leven in het noorden. Denk aan recreatie, natuurbeheer, veiligheid en drinkwaterwinning. Daarom is het geweldig nieuws dat de bestuurders het plan van aanpak hebben omarmd. Het is tijd om daadkracht aan de dag te leggen!”

 

MEER INFORMATIE
Plan van Aanpak regie verzilting Noord-Nederland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....