Een onderzoek van Deltares bevestigt wat de drinkwaterbedrijven al veronderstelden na de afgelopen droge zomers: lagere waterafvoeren in de Maas zullen door klimaatverandering vaker en langduriger voorkomen in het hele stroomgebied van de Maas. Door extreme droogtes neemt de kans op noodgedwongen innamestops toe. Maarten van der Ploeg, opdrachtgever en directeur van RIWA-Maas noemt de uitkomsten van de studie ‘zorgwekkend’.

Bij laag water is de rivier extra kwetsbaar voor incidenten of (industriële) lozingen, omdat verontreinigingen minder worden verdund en ook nauwelijks worden afgevoerd. Dit kan ertoe leiden dat drinkwaterbedrijven in de toekomst genoodzaakt zijn om vaker te stoppen met de inname van Maaswater. Als deze onderbreking langdurig zijn komt de drinkwatervoorziening van 7 miljoen mensen in gevaar, aldus Van der Ploeg.

Voor het onderzoek ontwikkelde Deltares het waterbalansmodel RIBASIM voor het Maasstroomgebied. Deltares analyseerde de historische afvoergegevens van de afgelopen 40 jaar van 4 belangrijke locaties langs de Maas in Frankrijk, België en Nederland. De veranderingen in de laagwaterafvoer in gematigde, gemiddelde en extreme klimaatscenario's voor de jaren 2050 en 2085 werden met het model gesimuleerd.

Het resultaat was duidelijk, aldus het instituut: in bijna alle onderzochte klimaatscenario's en voor alle beschouwde locaties voorspelde het model langere perioden van laagwaterafvoer in de zomerperioden.

Het model liet ook zien dat de zijrivieren die de Maas in Nederland voeden, zoals de Roer en de Niers, een belangrijke rol spelen in de waterbeschikbaarheid voor Nederland.

Het rapport van Deltares is voor RIWA-Maas, het samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven in Nederland en België die Maaswater innemen, aanleiding om alle partijen die gebruik maken van de Maas op te roepen om samen te werken en te zoeken naar de beste oplossingen om het water van de rivier op ‘een robuuste en duurzame manier te gebruiken en te beheren’.

Want lage debieten in de rivier zijn niet alleen kritisch voor de drinkwaterbedrijven, ook de scheepvaart, de landbouw en de industrie in het stroomgebied zullen er hinder van ondervinden, alsmede de kwetsbare en beschermde ecologische gebieden die van de Maas afhankelijk zijn.

De drinkwaterbedrijven kunnen, aldus het onderzoek, zelf het nodige doen en dat doen ze ook. Zo bouwde Evides het vorig jaar in gebruik genomen innamepompstation Bergsche Maas voor de voeding van de spaarbekkens in de Biesbosch. Dunea werkt aan ‘een multi-bronnen-aanpak’.

Maar er zijn ook gezamenlijke maatregelen met anderen nodig, zo maakt de studie duidelijk. RIBASIM is daartoe ‘een waardevol instrument’. Het model met de naam Maas002 bestrijkt het hele stroomgebied van de Maas, van de bron in Frankrijk tot het Haringvliet in Nederland en is gevalideerd aan de hand van gemeten afvoeren van meetstations langs de Maas.

“Met het model Maas002 is nu een planningsinstrument beschikbaar waarmee het gedrag van het stroomgebied van de Maas in verschillende scenario's kan worden gesimuleerd”, aldus de studie. “Naast de klimaatveranderingen kunnen ook economische ontwikkelingen, veranderingen in het landgebruik en ingrepen in de Maas en haar zijrivieren die de waterhuishouding beïnvloeden worden gesimuleerd.”

In de studie wordt de aanbeveling gedaan het model de komende jaren verder te ontwikkelen. Daardoor zal de betrouwbaarheid toenemen en uiteindelijk door integratie met nieuwe gegevens van de oeverstaten en scenario-analyse nieuwe inzichten opleveren en de kennis over het Maasbekken vergroten.


RIBASIM is een generiek modelpakket voor het simuleren van het gedrag van stroomgebieden onder verschillende hydrologische, sociaal-economische, landbouw-, klimaatveranderings- en waterkwaliteitsscenario's, aldus het onderzoek van Deltares. “In internationale context wordt het al veel gebruikt, in Indonesië, het Nijlstroomgebied, in Marokko, maar nog niet in Europa”, zei RIWA-directeur Maarten van der Ploeg vorig jaar in een interview tegen H2O.


LEES OOK
H2O Premium: Wat als de Maas een stroompje wordt?

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!