secundair logo knw 1

In het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben de onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen met steun van de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21 een coalitieakkoord bereikt. Het algemeen bestuur van Hollandse Delta heeft ingestemd met het bestuursakkoord ‘Waterambities verenigd’. Dat is niet door een coalitie opgesteld, maar door de externe informateurs Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen. Zij gaan nu het college vormen.

In Delfland bestaat het nieuwe college uit de bestuurders Robert Tieman (BBB), Peter Ouwendijk (VVD), Manita Koop (CDA/CU-SGP) en Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen). Ze gaan met steun van de partijen Ongebouwd, BVNL en JA21 uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer’ en worden 1 juni voorgedragen voor installatie tijdens de verenigde vergadering.

De coalitie in Delfland heeft een rechtse signatuur en in een vroeg stadium van de onderhandelingen uitten de vier progressieve fracties AWP (3 zetels), PvdD (3 zetels), PvdA (3 zetels) en Water Natuurlijk (4 zetels) daar hun ongenoegen over. Ze voelden zich buitengesloten, zo bleek uit een verklaring in april. “Wij maken ons grote zorgen of een coalitie op zo’n smalle rechtse basis de grote uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatverandering wel voortvarend wil aanpakken. Dit is niet goed voor Delfland en slecht nieuws voor de mensen, bedrijven, dieren en planten in ons gebied.”

Blijkens het coalitieakkoord streven de acht fracties die elkaar nu gevonden hebben, naar ‘een zo breed mogelijk draagvlak' voor de voorstellen. “Daarvoor zoeken we toenadering tot alle fracties in de VV en staan wij open voor initiatieven vanuit alle fracties.”

Waterkwaliteit
In de komende bestuursperiode wordt ‘de hoogste prioriteit’ gegeven aan de verbetering van de waterkwaliteit en stelt de coalitie alles in het werk om de doelen van Kaderrichtlijn Water te halen, staat in het akkoord. “Wij doen er alles aan om meer maatregelen te nemen bij de bron: gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten (voedingsstoffen), riool- overstorten, bouwactiviteiten in het veen, beroepsvaart, etc.”

In het glastuinbouwgebied richt het nieuwe bestuur zich op meten en monitoren van de waterkwaliteit, effectiever handhaven en ondersteunen van goed gedrag met inzet van onder andere watercoaches. “Tegelijk willen we de handhaving uitbreiden. Wij zetten nog meer dan nu in op risicogestuurd handhaven om zo de effectiviteit te vergroten. Denk aan: handhaving bij huurtuinen, stoppende ondernemers, teeltwisselingen, nullozers en grondteelten.”

De ecologische waterkwaliteit wil de coalitie verbeteren met onder meer de aanleg van meer natuurvriendelijke oevers, ‘waar mogelijk in combinatie met natte ecologische zones’, voortzetting van het beleid van ecologisch maaien en baggeren en verminderen van de riooloverstorten.

Naast het onderwerp waterkwaliteit zijn ook de volgende onderwerpen in het coalitieakkoord opgenomen: klimaatverandering, natuurlijk evenwicht, waterketen en waterveiligheid. Deze onderwerpen zijn op hoofdlijnen beschreven, staat in een verklaring.

Hollandse Delta
Het bestuursakkoord van Hollandse Delta is niet de vrucht van onderhandeling tussen fracties, maar is door de externe informateurs Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen opgesteld in overleg met de fractievoorzitters.

Bij het waterschap, dat in de afgelopen jaren te kampen had met een langslepende bestuurscrisis, is voor aan afwijkende procedure gekozen om te komen tot een sterk en effectief bestuur, dat de grote opgaven in het gebied effectief kan aanpakken. “Gelet op de omvang en complexiteit van deze opgaven is het des te belangrijker dat doelen, middelen en wijze van aanpak kunnen rekenen op brede politieke steun in het waterschap”, staat in het bestuursakkoord.

Dit bestuursakkoord beschrijft de grote lijnen van het te voeren beleid. “Het is aan het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden om het beleid nader uit te werken in een programma.”

Het algemeen bestuur heeft 24 mei ingestemd met het akkoord en Van Heijningen en Veldhuijzen aangesteld als formateurs, met de taak om het selectieproces voor de benoeming van nieuwe heemraden uit te voeren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!