In het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben de onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen met steun van de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21 een coalitieakkoord bereikt. Het algemeen bestuur van Hollandse Delta heeft ingestemd met het bestuursakkoord ‘Waterambities verenigd’. Dat is niet door een coalitie opgesteld, maar door de externe informateurs Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen. Zij gaan nu het college vormen.

In Delfland bestaat het nieuwe college uit de bestuurders Robert Tieman (BBB), Peter Ouwendijk (VVD), Manita Koop (CDA/CU-SGP) en Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen). Ze gaan met steun van de partijen Ongebouwd, BVNL en JA21 uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer’ en worden 1 juni voorgedragen voor installatie tijdens de verenigde vergadering.

De coalitie in Delfland heeft een rechtse signatuur en in een vroeg stadium van de onderhandelingen uitten de vier progressieve fracties AWP (3 zetels), PvdD (3 zetels), PvdA (3 zetels) en Water Natuurlijk (4 zetels) daar hun ongenoegen over. Ze voelden zich buitengesloten, zo bleek uit een verklaring in april. “Wij maken ons grote zorgen of een coalitie op zo’n smalle rechtse basis de grote uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatverandering wel voortvarend wil aanpakken. Dit is niet goed voor Delfland en slecht nieuws voor de mensen, bedrijven, dieren en planten in ons gebied.”

Blijkens het coalitieakkoord streven de acht fracties die elkaar nu gevonden hebben, naar ‘een zo breed mogelijk draagvlak' voor de voorstellen. “Daarvoor zoeken we toenadering tot alle fracties in de VV en staan wij open voor initiatieven vanuit alle fracties.”

Waterkwaliteit
In de komende bestuursperiode wordt ‘de hoogste prioriteit’ gegeven aan de verbetering van de waterkwaliteit en stelt de coalitie alles in het werk om de doelen van Kaderrichtlijn Water te halen, staat in het akkoord. “Wij doen er alles aan om meer maatregelen te nemen bij de bron: gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten (voedingsstoffen), riool- overstorten, bouwactiviteiten in het veen, beroepsvaart, etc.”

In het glastuinbouwgebied richt het nieuwe bestuur zich op meten en monitoren van de waterkwaliteit, effectiever handhaven en ondersteunen van goed gedrag met inzet van onder andere watercoaches. “Tegelijk willen we de handhaving uitbreiden. Wij zetten nog meer dan nu in op risicogestuurd handhaven om zo de effectiviteit te vergroten. Denk aan: handhaving bij huurtuinen, stoppende ondernemers, teeltwisselingen, nullozers en grondteelten.”

De ecologische waterkwaliteit wil de coalitie verbeteren met onder meer de aanleg van meer natuurvriendelijke oevers, ‘waar mogelijk in combinatie met natte ecologische zones’, voortzetting van het beleid van ecologisch maaien en baggeren en verminderen van de riooloverstorten.

Naast het onderwerp waterkwaliteit zijn ook de volgende onderwerpen in het coalitieakkoord opgenomen: klimaatverandering, natuurlijk evenwicht, waterketen en waterveiligheid. Deze onderwerpen zijn op hoofdlijnen beschreven, staat in een verklaring.

Hollandse Delta
Het bestuursakkoord van Hollandse Delta is niet de vrucht van onderhandeling tussen fracties, maar is door de externe informateurs Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen opgesteld in overleg met de fractievoorzitters.

Bij het waterschap, dat in de afgelopen jaren te kampen had met een langslepende bestuurscrisis, is voor aan afwijkende procedure gekozen om te komen tot een sterk en effectief bestuur, dat de grote opgaven in het gebied effectief kan aanpakken. “Gelet op de omvang en complexiteit van deze opgaven is het des te belangrijker dat doelen, middelen en wijze van aanpak kunnen rekenen op brede politieke steun in het waterschap”, staat in het bestuursakkoord.

Dit bestuursakkoord beschrijft de grote lijnen van het te voeren beleid. “Het is aan het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden om het beleid nader uit te werken in een programma.”

Het algemeen bestuur heeft 24 mei ingestemd met het akkoord en Van Heijningen en Veldhuijzen aangesteld als formateurs, met de taak om het selectieproces voor de benoeming van nieuwe heemraden uit te voeren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.