In het bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben de onderhandelaars van BBB, VVD, CDA/CU-SGP en Natuurterreinen met steun van de fracties van Ongebouwd, BVNL en JA21 een coalitieakkoord bereikt. Het algemeen bestuur van Hollandse Delta heeft ingestemd met het bestuursakkoord ‘Waterambities verenigd’. Dat is niet door een coalitie opgesteld, maar door de externe informateurs Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen. Zij gaan nu het college vormen.

In Delfland bestaat het nieuwe college uit de bestuurders Robert Tieman (BBB), Peter Ouwendijk (VVD), Manita Koop (CDA/CU-SGP) en Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen). Ze gaan met steun van de partijen Ongebouwd, BVNL en JA21 uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Water voor Mens en Natuur. Een trendbreuk in waterbeheer’ en worden 1 juni voorgedragen voor installatie tijdens de verenigde vergadering.

De coalitie in Delfland heeft een rechtse signatuur en in een vroeg stadium van de onderhandelingen uitten de vier progressieve fracties AWP (3 zetels), PvdD (3 zetels), PvdA (3 zetels) en Water Natuurlijk (4 zetels) daar hun ongenoegen over. Ze voelden zich buitengesloten, zo bleek uit een verklaring in april. “Wij maken ons grote zorgen of een coalitie op zo’n smalle rechtse basis de grote uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatverandering wel voortvarend wil aanpakken. Dit is niet goed voor Delfland en slecht nieuws voor de mensen, bedrijven, dieren en planten in ons gebied.”

Blijkens het coalitieakkoord streven de acht fracties die elkaar nu gevonden hebben, naar ‘een zo breed mogelijk draagvlak' voor de voorstellen. “Daarvoor zoeken we toenadering tot alle fracties in de VV en staan wij open voor initiatieven vanuit alle fracties.”

Waterkwaliteit
In de komende bestuursperiode wordt ‘de hoogste prioriteit’ gegeven aan de verbetering van de waterkwaliteit en stelt de coalitie alles in het werk om de doelen van Kaderrichtlijn Water te halen, staat in het akkoord. “Wij doen er alles aan om meer maatregelen te nemen bij de bron: gewasbeschermingsmiddelen, nutriënten (voedingsstoffen), riool- overstorten, bouwactiviteiten in het veen, beroepsvaart, etc.”

In het glastuinbouwgebied richt het nieuwe bestuur zich op meten en monitoren van de waterkwaliteit, effectiever handhaven en ondersteunen van goed gedrag met inzet van onder andere watercoaches. “Tegelijk willen we de handhaving uitbreiden. Wij zetten nog meer dan nu in op risicogestuurd handhaven om zo de effectiviteit te vergroten. Denk aan: handhaving bij huurtuinen, stoppende ondernemers, teeltwisselingen, nullozers en grondteelten.”

De ecologische waterkwaliteit wil de coalitie verbeteren met onder meer de aanleg van meer natuurvriendelijke oevers, ‘waar mogelijk in combinatie met natte ecologische zones’, voortzetting van het beleid van ecologisch maaien en baggeren en verminderen van de riooloverstorten.

Naast het onderwerp waterkwaliteit zijn ook de volgende onderwerpen in het coalitieakkoord opgenomen: klimaatverandering, natuurlijk evenwicht, waterketen en waterveiligheid. Deze onderwerpen zijn op hoofdlijnen beschreven, staat in een verklaring.

Hollandse Delta
Het bestuursakkoord van Hollandse Delta is niet de vrucht van onderhandeling tussen fracties, maar is door de externe informateurs Erik van Heijningen en Govert Veldhuijzen opgesteld in overleg met de fractievoorzitters.

Bij het waterschap, dat in de afgelopen jaren te kampen had met een langslepende bestuurscrisis, is voor aan afwijkende procedure gekozen om te komen tot een sterk en effectief bestuur, dat de grote opgaven in het gebied effectief kan aanpakken. “Gelet op de omvang en complexiteit van deze opgaven is het des te belangrijker dat doelen, middelen en wijze van aanpak kunnen rekenen op brede politieke steun in het waterschap”, staat in het bestuursakkoord.

Dit bestuursakkoord beschrijft de grote lijnen van het te voeren beleid. “Het is aan het nieuwe college van Dijkgraaf en Heemraden om het beleid nader uit te werken in een programma.”

Het algemeen bestuur heeft 24 mei ingestemd met het akkoord en Van Heijningen en Veldhuijzen aangesteld als formateurs, met de taak om het selectieproces voor de benoeming van nieuwe heemraden uit te voeren.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.