0
0
0
s2sdefault

Bij de planvorming voor de bouw van 1 miljoen woningen moeten waterbeheerders aan het begin van het proces meepraten. En zelfs moet er een waterstempel op, maar het recht op een veto voor de waterbeheerders gaat wel weer wat ver. Aldus politieke woordvoerders in het waterdebat van BNR Nieuwsradio dat maandagavond werd gehouden.

Logo stemmen voor water kader door Bert Westenbrink

In het debat (BNR: 'mede mogelijk gemaakt door de Unie van Waterschappen en Vewin') debatteerden de politici aan de hand van drie stellingen, waarvan de laatste luidde: ‘Bij nieuwbouwlocaties heeft de waterbeheerder een veto.’ Met dat veto zouden waterbeheerders een instrument in handen hebben waarmee ze kunnen voorkomen dat woningen worden gebouwd op locaties waar dat gezien de klimaatverandering niet verstandig is en het een kwestie van tijd is dat het waterbeheer complex en duur gaat worden als gevolg van verzilting, verdroging, vernatting, rivierwaterafvoer of zeespiegelstijging.

Een veto ging de politici te ver, maar dat ‘water’ een belangrijke stem moet krijgen in de plannenmakerij en uitvoering van de immense bouwopgave in de komende jaren, werd door elke politicus onderschreven. Dat waren William Moorlag (PvdA), Roelof Bisschop (SGP), Laura Bromet (GroenLinks), Marcel Beukeboom (D66), Pieter Grinwis (ChristenUnie) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren). De coalitiepartijen VVD en CDA ontbraken, ook de grootste oppositiepartij (PVV) deed niet mee.

Brandweer
“Ik ben bijna geneigd om het eens te zijn met de stelling, de watertoets kan niet krachtig genoeg zijn”, zei Grinwis. “De waterbeheerder moet aan de voorkant van het proces meedoen.” Bisschop zocht de vergelijking met de inbreng van de brandweer in bouwplannen: “Als die geen stempel zet, gaat een bouwplan niet door. Ik zou er wel voor zijn dat we in wet- en regelgeving vastleggen dat op bouwprojecten een stempel van de waterbeheerder moet komen te staan. Het risico van water wordt bij bouwen zwaar onderschat.”

Beukeboom: “Waterdeskundigheid moet aan tafel zitten. Watermensen kunnen als geen ander langetermijnperspectief inbrengen.” En als het moet, wordt dat, als het aan D66 ligt, 'keihard' vastgelegd in het regeerakkoord, zei de D66’er in reactie op discussieleider Maarten Bouwhuis. “Water, klimaat en milieu moeten op gelijk niveau komen met de harde afwegingen in de ruimtelijke ordening. Daar gaan deze verkiezingen over.”

Wichelroede
Moorlag pakte spreekwoordelijk de wichelroede erbij. “Daarmee moeten we op zoek naar geschikte locaties. En geschikt is goede ontsluiting, geschikt is betaalbare woningen en geschikt is ook dat het waterveilig is. Maar we moeten wel tempo maken, want woningnood is het grootste probleem van deze tijd.”

De PvdA’er pleitte voor terugkeer van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In die gedachte zat opgesloten dat 'Den Haag' de komende jaren de regie over de woningbouwopgave naar zich toetrekt. Landelijk aansturing van bouwlokaties is nodig om de immense bouwopgave in goede banen te leiden, want zonder centrale regie wordt het 'bouwen, bouwen, bouwen'. Die mening werd door meer aanwezigen aangehangen. Bromet: “De overheid moet meer vanuit Den Haag gaan bepalen.” Beukeboom: “De regie nationaal, de uitwerking lokaal. Zo is het ook gegaan met het programma Ruimte voor de Rivier.”

Een staatssecretaris voor water in het volgende kabinet? Ja, waarom niet, zei Van Esch. “’Water’ is te versnipperd. Niemand is écht verantwoordelijk voor water.”

Landbouw
In de discussie over de andere stellingen ‘De prijs van drinkwater mag omhoog om schoon en voldoende drinkwater te garanderen’ en ‘Bodemdaling in veenweidegebieden vereist radicaal hogere grondwaterstanden’ werd het vizier met name gericht op de 'intensieve landbouw'. Deze moet, zo werd beleden, in omvang terug en de sector moet ook de bedrijfsvoering aanpassen richting kringlooplandbouw, om enerzijds de vervuiling van drinkwaterbronnen tegen te gaan en anderzijds de verdrogingsproblemen in de veenweidegebieden met waterpeilverhoging te lijf te gaan.

In de wijze waarop de transitie moet worden gerealiseerd liepen de meningen uiteen, waarbij SGP’er Bisschop het als enige nadrukkelijk opnam voor behoud van de boeren, hun bedrijfsvoering en het landbouwareaal en het zonder meer inkrimpen of halveren van de veestapel afwees. Hij ontkende niet dat er iets moet gebeuren om bronvervuiling en bodemdaling tegen te gaan, maar stelde wel dat daarbij moet worden ingezet op een mix aan maatregelen, met innovatie en nieuwe technieken als nadrukkelijk onderdeel van de aanpak.

 

MEER INFORMATIE
Weinig tegenstellingen in Waterdebat: 'Iedereen voelt de urgentie'
BNR Podcast over verkiezingsdebat

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Hans Middendorp · 6 months ago
    Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Piet en Piet: dank voor jullie inbreng, maar het zit anders. Een adviescommissie geeft advies, in een adviesnota die wordt toegevoegd aan het agendapunt in het Algemeen Bestuur. Daarmee borg je de kennis van de maatschappelijke organisaties. De afweging wordt natuurlijk niet in de adviescommissie gemaakt, maar in het Algemeen Bestuur. Zo wordt de geborgde kennis losgekoppeld van de politieke besluitvorming.
Overigens, de positie van de AWP staat heel duidelijk in dit artikel: "wij vinden dat lobbyorganisatie principieel niet thuishoren in het democratisch gekozen waterschapsbestuur." Maar de realiteit is dat er pas een minimale meerderheid van 1 zetel is in de Tweede Kamer voor volledige afschaffing. Voor een uitgebreide discussie over de voor- en nadelen van een aparte commissie 'maatschappelijke belangen', kijk op mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/posts/hansmiddendorp_toekomst-geborgde-zetels-ligt-in-adviescommissie-activity-6846760569668689921-ENAW
Instellen van een adviescommissie maatschappelijke belangen is een slecht idee. De afweging van verschillende belangen kan in een democratisch samengesteld bestuur prima zijn beslag krijgen. Het leidt tot sterke vertraging in de besluitvorming. Op die punten ben ik het geheel eens met Piet Oudega.
Het is bovendien een illusie te denken dat een adviesraad maatschappelijke belangen tot een eensluidend advies zal komen, zeker als het om belangrijke en complexe zaken gaat.
Het advies van de commissie Boelhouwer is er. Het initiatief wetsvoorstel voor afschaffing van de geborgde zetels ook. Als er eindelijk een kabinet gevormd wordt kan de Kamer met dit onderwerp aan de slag. Alle argumenetn liggen op tafel, en democratische partijen kunnen eigenlijk maar tot één conclusie komen: afschaffen die geborgde zetels. Nu met een soort van compromisvoorstel komen vind ik dan ook niet slim.
Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.