secundair logo knw 1

Het bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Het systeem van geborgde zetels binnen de waterschappen moet worden afgeschaft. Dat stelt de commissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen in een advies aan minister Cora van Nieuwenhuizen. Een belangrijke afweging is dat de geborgde zetels in de veranderende context waarbinnen de waterschappen hun taken moeten uitvoeren niet meer functioneel zijn.

De minister maakte vandaag het advies van de commissie openbaar. De adviescommissie is eerder dit jaar ingesteld door het kabinet op verzoek van de Tweede Kamer. In de afgelopen maanden deed ze onderzoek naar het stelsel van de geborgde zetels.

De commissie onder voorzitterschap van Jan Boelhouwer constateert dat de feitelijke taak van de waterschappen weliswaar hetzelfde is gebleven, maar dat de context waarbinnen die taak moet worden uitgevoerd ingrijpend is veranderd, mede als gevolg van de klimaatverandering. Het op de lange termijn gerichte generieke waterbeleid bepaalt nu de bestuurlijke agenda’s, schrijft ze. “De ruimtelijke vertaling van de noodzakelijke toekomstige aanpassingen van het waterbeheer is één van de hoofdtaken van het waterschap geworden.”

Verschil vervaagt
Door deze verschuiving van ‘intern waterbeleid’ naar meer ‘generiek grensoverschrijdend waterbeleid’, vervaagt het verschil tussen de geborgde en gekozen bestuursleden, aldus de adviescommissie. De geborgde bestuurders die in feite specifieke belangen (natuur, landbouw, bedrijven) dienen te behartigen ‘zijn min of meer ook politieke fracties geworden’.

Ook stelt de commissie vast dat de gekozen vertegenwoordigers van de (politieke) partijen uitstekend in staat zijn om in de bestuurlijke discussies alle specifieke belangen in hun afwegingen een plaats te geven. Bij de samenstelling van de kandidatenlijsten wordt daar al rekening mee gehouden. “Afschaffen van de geborgde zetels zal dat proces versterken”, aldus de commissie.

Door de veranderende scope van de waterschappen en verregaande professionalisering van de ambtelijke organisatie, speelt ook de specifieke kennis die de geborgde leden inbrengen een steeds minder prominente rol in het bestuur.

Overleg en besluiten
De komende tijd wordt het rapport besproken met de waterschappen, departementen en andere belanghebbende partijen, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) moet daarin het voortouw nemen en de minister in het vierde kwartaal rapporteren. Volgend jaar moeten dan besluiten worden genomen over ‘mogelijke wijzigingen’ van het stelsel, aldus de minister.

De Unie van Waterschappen begint nog voor de zomer met klankbordbijeenkomsten om te bepalen hoe er wordt gedacht over het advies. De uitkomst daarvan dient als input voor de reactie van de waterschappen.

 

SAMENSTELLING BESTUUR
Het waterschapsbestuur bestaat uit vier categorieën: Ingezetenen, Ongebouwd, Bedrijven en Natuurterreinen. Alleen voor de categorie Ingezetenen vinden verkiezingen plaats. Voor de drie andere categorieën worden vertegenwoordigers benoemd. Zij dienen de specifieke belangen van de categorie waarvoor ze in het waterschapsbestuur zitten.
De Ingezetenen hebben altijd de meerderheid in het waterschapsbestuur. Dat is omdat zij het leeuwendeel van de waterschapsbelastingen opbrengen. De provincies bepalen de omvang van de besturen en de verdeling van de geborgde zetels. Het bestuur bestaat uit maximaal 30 en minimaal 18 zetels. De geborgde categorieën hebben ten minste één zetel in het dagelijks bestuur.

 

MEER INFORMATIE
PDF Adviesrapport Geborgde zetels

H2O-artikel Minister installeert adviescommissie geborgde zetels

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?