secundair logo knw 1

Skyline van Rotterdam I foto: Eric Fecken

De gemeenten Rotterdam en Capelle aan den IJssel, de hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en Evides Waterbedrijf hebben hun samenwerking vernieuwd onder de noemer van Alliantie Waterkracht. Zij streven naar een gezamenlijke programmering van projecten en activiteiten per gebied.

Hiervoor hebben de bestuurders van de zes partijen afgelopen maandag het bestuursakkoord Water & Klimaat ondertekend. Zij hebben afspraken gemaakt over samen programmeren, financieren en uitvoeren. De organisaties gaan nu een uitvoeringsagenda opstellen, die ze elk jaar actualiseren. Voor de samenwerking is ook een naam bedacht: Alliantie Waterkracht.

Alles onder één paraplu
“Het nieuwe is vooral dat we alles in verband met het stedelijk watersysteem onder één paraplu hebben gebracht”, licht Corjan Gebraad toe. “We gaan thema’s als waterveiligheid en omgaan met digitale gegevens nu veel meer gezamenlijk oppakken.” Gebraad is bestuursadviseur bij het watermanagement team van de gemeente Rotterdam en houdt zich met name bezig met klimaatadaptatie.

Corjan GebraadCorjan Gebraad

Hij vertelt dat de partijen al lang samenwerken, met als een goed voorbeeld de Rotterdamse Samenwerking in de afvalwaterketen (RoSA) sinds 2013. Vanwege de grote uitdagingen in verband met klimaatverandering, energietransitie en woningbouwopgave is deze samenwerking tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot de alliantie.

“Het gaat om ingewikkelde opgaven waarvoor het stedelijk watersysteem een heel belangrijke basis is. Daarom hebben we besloten om alle thema’s die hiermee een relatie hebben, onder een akkoord met bestuurlijke afspraken te brengen. Zo kunnen wij gezamenlijk meer richting geven. We doen nu lokaal wat er eerder op landelijk niveau bij het Bestuursakkoord Water is gebeurd.”

Ook samenwerking bij digitalisering
In het bestuursakkoord zijn concrete afspraken gemaakt rondom vier thema’s: samenwerking in waterketen en watersysteem, samenwerking in waterveiligheid, maatschappelijke transities en externe ontwikkelingen, en samen uitvoeren in verbinding met de stad. Bij elk thema’s is vermeld wat de partijen willen behouden, wat beter kan en wat ze gaan doen.

Gebraad noemt de circulariteit van de waterketen. “Hierbij moeten we nog stappen zetten. De kernvraag is: hoe gaan we in de regio op langere termijn om met afkoppelen, zodat er minder regenwater naar de zuivering gaat? Zijn dan bijvoorbeeld minder rioolwaterzuiveringen nodig of verdelen wij het afvalwater op een andere manier over de zuiveringen? Er worden hiernaar momenteel studies op lokale en regionale schaal uitgevoerd.”

Een tamelijk nieuw onderwerp voor de samenwerking is digitalisering en de omgang met data. “De organisaties zijn hiermee nog vooral intern bezig. Wij kunnen er veel meer uithalen als we samen bekijken wat ons echt verder helpt. Daarom willen we gegevens over operationele processen beter met elkaar delen.”

Gezamenlijke programmering per gebied
In het akkoord staat dat water ‘weer méér een ordenend principe’ wordt. Het uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen is dat water en bodem richtinggevend zijn, zegt Gebraad. “Bij onder meer de bouw van woningen in de buurt van keringen en buitendijks is het erg belangrijk dat we vroeg met elkaar om tafel zitten over de toepassing van de eisen vanuit klimaatadaptatie. Dat helpt om de vaart erin te houden.”

Bestuurlijke afspraken maken is de eerste stap, maar ze in de praktijk uitvoeren is vaak een verhaal apart. Dat kwam volgens Gebraad bij de voorbereiding aan de orde. “Veel uitvoeringsplannen worden nog eerst binnen de eigen organisatie dichtgetimmerd en op het eind besproken met de partners. Deze plannen willen we aan de voorkant al bij elkaar leggen. We streven naar een gezamenlijke, meer integrale programmering per gebied. Dit vraagt om het soms intern net iets anders te doen.”

Het bestuursakkoord besteedt de nodige aandacht aan ‘samen uitvoeren met de stad’. Gebraad wijst op de wijkaanpak van het initiatief Rotterdamse Weerwoord voor het klimaatbestendig maken van de stad. “Burgers en ondernemers worden al meteen vanaf het begin betrokken bij activiteiten zoals de inrichting van waterpleinen. Dat gebeurt door bestaande netwerken te benutten en waar deze ontbreken, nieuwe te creëren. De ervaringen zijn erg goed. Wij gaan daarom deze werkwijze veel meer toepassen.”


VIER MOTTO’S
Waterschap Hollandse Delta heeft in een schriftelijke reactie aan H2O de bestuurlijke afspraken toegelicht, mede namens de andere leden van de Alliantie Waterkracht. Gedeeltelijk komt het waterschap met dezelfde punten als Corjan Gebraad, maar een aantal andere is nog interessant om te noemen. Zo laat Hollandse Delta weten dat alleen een fysieke aanpassing van het stedelijke watersysteem onvoldoende is. “Onze verhouding tot burgers, een ander gebruik van de buitenruimte en de verbinding met andere stedelijke opgaven zijn eveneens van belang. Oplossingen komen ook niet alleen vanuit onze professionele organisaties. Aansluiten op lokaal initiatief is net zo belangrijk.”

Hollandse Delta wijst in dit verband op de vier motto’s voor een echt ‘Rotterdams Water Partnership’ die in het bestuursakkoord zijn opgenomen:

  • We werken aan stedelijk waterbeheer als – waren we – één organisatie.
  • Samenwerken = luisteren + doen. 
  • Onze inwoners, bedrijven en instellingen zijn onze waterpartners.
  • Buiten moet het gebeuren.

Het waterschap gaat ook in op wat de samenwerking inhoudt. ‘De essentie is dat we onze krachten nog intensiever willen bundelen om ‘water’ vroegtijdig te verbinden aan maatschappelijke ontwikkelingen. Samen hierin optrekken maakt de ‘stem van water’ sterker.” Onder andere deze twee afspraken geven hieraan invulling: de monitoring van klimaatadaptatie in de stad en het opstellen van zogeheten ontwikkelkaders dijken. Met behulp van deze kaders worden de waterveiligheidsopgave en de ruimtelijke plannen in een gebied in een vroeg stadium op elkaar afgestemd.

Ondertekenaars bestuursakkoord regio Rotterdam Capelle aan den IJsselDe ‘puzzelstukjes’ van het bestuursakkoord worden getoond door (van links naar rechts, eerst bovenste dan onderste rij): wethouder Vincent Karremans (Rotterdam), hoogheemraad Paul van den Eijnden -Tasseron (HHSK), hoogheemraad Manita Koop (Delfland), wethouder Harriët Westerdijk (Capelle aan den IJssel), directeur Annette Ottolini (Evides) en heemraad Joke Geldhof (WSHD) I Foto: Eric Fecken

MEER INFORMATIE
Gezamenlijk bericht van de alliantie 
H2O Actueel: Rotterdams Weerwoord
H2O Vakartikel: Optimalisatiekansen circulaire waterketen Rotterdam 2050 
H2O Vakartikel: De Rotterdamse langetermijnvisie voor een circulaire waterketen in 2050

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.