secundair logo knw 1

Illustratie Rivierklimaatpark IJsselpoort

Het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) is de nieuwste uitdaging op het gebied van watermanagement in Nederland. Het doel: alle vraagstukken rond rivieren met elkaar verbinden en integraal oplossen. In 2022 moet er een breed programma liggen dat het hele rivierengebied voor de komende decennia toekomstbestendig maakt. Ligt IRM op koers?

Door Corien Lambregtse

Je zou het Programma Integraal Riviermanagement (IRM) als opvolger kunnen zien van het succesvolle Programma Ruimte voor de Rivier. Maar IRM gaat verder. IRM gaat niet alleen over dijkverhoging en rivierverruiming, maar over álle opgaven in het rivierengebied: waterveiligheid, waterkwaliteit, ruimtelijke en economische kwaliteit, zoetwatervoorziening, bevaarbaarheid en natuurwaarden. Die opgaven gaan heel veel partijen aan: het Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, gebiedspartijen, kennisinstituten, belangenorganisaties, bedrijven en burgers. Dat maakt het IRM-programma dus heel breed en heel complex.

DEF Bert Boerman vk Bert BoermanDe opdracht voor het Programma IRM is in juli 2019 door de minister van IenW vastgesteld. “Het doel is een vitaal, veilig, bevaarbaar, aantrekkelijk en toekomstbestendig riviersysteem”, zegt Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overrijssel en lid van de stuurgroep van het IRM-programma. “Hoogwaardige natuur die samengaat met een krachtige economie. Als de natuur en de ecologische waterkwaliteit op orde zijn, zijn de maatschappelijke opgaven uit de gebiedsagenda’s beter in te passen.”