secundair logo knw 1

Met een slotevenement op 1 juli loopt het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit officieel ten einde. Ruim vier jaar lang hebben vier kennisinstellingen zich gezamenlijk ingespannen om voor waterbeheerders bruikbare antwoorden te vinden op uiteenlopende vraagstukken. Dit heeft geleid tot nieuwe kennis én tot betere ontsluiting van bestaande informatie over ecologische processen en over bronnen, emissies en effecten van stoffen. Maar er is ook meer inzicht verkregen in het functioneren van ketens van stofgroepen en mogelijke risico’s voor grondwater. Een impressie van de oogst. 

Door Eric Burgers 

Hoewel sprake is van gestage verbetering van de waterkwaliteit in Nederland zullen de in de Europese Kaderrichtlijn Water voor 2027 gestelde waterkwaliteitsdoelen niet overal op tijd worden behaald. Zoveel blijkt uit de meest recente integrale analyse van het oppervlakte- en grondwater, de zogeheten Ex Ante Analyse Waterkwaliteit (2021). Om een impuls te geven aan waterkwaliteitsbeheer kwamen overheden en partners in onder meer de landbouw en industrie in 2016 al tot een Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater (DAWZ). Deze omvat een groot aantal acties, waaronder het ontwikkelen, beter ontsluiten en toepasbaar maken van relevante kennis. Het hiervoor opgetuigde programma Kennisimpuls Waterkwaliteit (KIWK) ging in 2018 van start.