Het gaat gemiddeld beter met de waterkwaliteit. Dat schrijft demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Maar er is momenteel nog geen enkel waterlichaam in Nederland dat aan alle parameters voldoet die in de Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehanteerd. Er zijn dan ook ingrijpende keuzes nodig om de water- en de natuurkwaliteit te verbeteren, aldus de minister.

De bewindsvrouw baseert zich op een zogeheten ex ante analyse waterkwaliteit die is opgesteld en waarmee de huidige toestand van de waterkwaliteit en het verwachte doelbereik in 2027, het jaar waarin de doelen van de Kaderrichtlijn Water moeten zijn gerealiseerd, in beeld worden gebracht. Er ligt nog een stevige opgave om overal de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen, aldus de minister. "Dit levert een aantal juridische risico’s op. Na 2027 neemt het risico toe dat Nederland in gebreke wordt gesteld. Ook nationaal kunnen er potentieel ingrijpende gevolgen zijn voor afzonderlijke projecten en besluiten."

Zover wil Visser het niet laten komen. Er zijn ingrijpende keuzes nodig om de water- en natuurkwaliteit te verbeteren, schrijft ze. Daarbij is de samenhang tussen het waterkwaliteitsdossier en het stikstofdossier belangrijk. Aanvullende maatregelen uit het 7e Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn zullen bovendien deel uitmaken voor de definitieve plannen voor de KRW. "Daarnaast is het aan een nieuw kabinet om een besluit te nemen over het vernatten van veenweidegebieden en het grootschalig herinrichten van beekdalen in het oostelijk en zuidelijk zandgebied."

Chemische waterkwaliteit
Het doel van KRW is om chemisch schoon en ecologisch gezond water te realiseren. De analyse laat zien dat de chemische waterkwaliteit de komende jaren verder zal verbeteren, maar dat voor een aantal stoffen in 2027 nog niet voldaan zal worden aan de KRW-normen, schrijft de minister. “Het gaat onder andere om metalen, ammonium en twee soorten polyaromatische koolwaterstoffen (PAK’s). Het gebruik van deze stoffen is in een aantal gevallen al verboden, maar ze worden nog steeds in het milieu aangetroffen.”

Uit meetresultaten blijkt dat sinds 2014 het aantal normoverschrijdingen voor wat betreft chronische blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen met 40 procent is afgenomen. Dat percentage is nog hoger (60 procent) als het gaat om acute blootstelling. “Echter, het aantal locaties met normoverschrijdingen is vrijwel gelijk gebleven”, schrijft de minister. “Hierbij valt op dat het vaak gaat om een beperkte set van gewasbeschermingsmiddelen (10 procent) die de norm op een groot aantal locaties overschrijdt.” In de prognose voor 2027 schrijft de minister dat ’toegewerkt wordt naar geen normoverschrijdingen’.

Ecologische toestand
De ecologische toestand wordt vastgesteld aan de hand van biologische parameters, zoals waterinsecten (macrofauna), vissen en waterplanten. In de huidige situatie voldoet 30 tot 50 procent van de waterlichamen aan de biologische parameters, schrijft de minister. 

Het bereiken van een goede ecologische toestand wordt in grote mate bepaald door de hoeveelheid nutriënten (stikstof en fosfor) in het water. Het aantal waterlichamen dat voldoet aan de norm voor stikstof en het aantal waterlichamen dat voldoet aan de norm voor fosfaat is nagenoeg gelijk en rond de 55 procent. Uit de modelberekeningen van de analyse blijkt dat met de voorgenomen maatregelen in 2027 in circa 75 procent van de regionale waterlichamen wordt voldaan aan de norm voor nutriënten (stikstof óf fosfor).

De KRW heeft ook betrekking op de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater. Op steeds meer meetlocaties worden in lage concentraties milieuvreemde stoffen aangetroffen, schrijft de minister. Ze laat verder onderzoek doen in welke mate daar actie op moet worden ondernomen. 

De algemene kwaliteit van het diepere grondwater voldoet in de meeste grondwaterlichamen wel aan de normen, aldus de bewindsvrouw. Regionaal zijn er wel een aantal normoverschrijdingen. “Het gaat om fosfor in de kustzone van West-Nederland, nitraat in het krijtgebied in Zuid-Limburg en chloride op de Waddeneilanden.”


‘ER IS VEEL BEREIKT’

Dit jaar wordt de uitvoering van de maatregelen uit de stroomgebiedbeheerplannen voor Rijn, Maas, Eems en Schelde 2016-2021 afgerond. Er is in die periode veel bereikt, aldus de minister. Ter illustratie noemt ze de terugkeer van de otter. “En uit een recente studie blijkt dat het goed gaat met waterinsecten (macrofauna).” Bij de uitvoering van maatregelen hebben waterbeheerders synergie gezocht met andere opgaven, zoals de aanleg van natuur, zoetwaterbeschikbaarheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Als voorbeeld noemt de minister de herinrichting van de Regge. Als gevolg daarvan is er sprake van ‘verbetering van de waterkwaliteit, voldoende water voor landbouw en natuur, en een impuls voor de recreatie in het gebied’. “De Baakse Beek is een ander voorbeeld van beekherstel; agrarische ondernemers en waterbeheerders werken hier samen in het Deltaplan Agrarische Waterbeheer.”


MEER INFORMATIE
Ex ante analyse waterkwaliteit

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!