Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Vallei en Veluwe neemt deel aan een proef om loodvrij vissen te stimuleren. Sportvissers in de rivier de Eem worden gewezen op alternatieven voor het giftige metaal aan hun hengel. De proef maakt deel uit van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, die mede is ondertekend door de Unie van Waterschappen.

0
0
0
s2sdefault

De rijksoverheid beschermt de drinkwatervoorraden niet doeltreffend tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte (geothermie). Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het onderzoek ‘Stille wateren, in diepe gronden’. De regie in de ondergrond ontbreekt, aldus het instituut, en dat is zorgwekkend.

0
0
0
s2sdefault

Het vakartikel ‘Maatregel op de Kaart: Kansrijke landbouwmaatregelen per perceel voor schoner grond- en oppervlaktewater’ is bekroond tot het beste H2O-vakartikel van 2020. De jury onder voorzitterschap van Idsart Dijkstra ziet in het artikel een geslaagde poging om 'de urgentie te werken aan ecologische gezond water om te zetten in een praktische landelijke kaart met kansrijke maatregelen'.

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Limburg stelt een onttrekkingsverbod in voor Midden- en Noord-Limburg en het stroomgebied van de Vlootbeek. Vanaf vrijdag klokslag twaalf uur is het hier niet meer toegestaan om water uit beken en sloten te halen.

0
0
0
s2sdefault

Veel patiënten en zorgmedewerkers staan positief tegenover het gebruik van plaszakken na röntgenonderzoek, blijkt uit een proef bij zes ziekenhuizen. Hiermee kan worden voorkomen dat contrastmiddelen in oppervlaktewater terechtkomen. Een landelijke toepassing is nu mogelijk.

0
0
0
s2sdefault

Vier provincies en zestien gemeenten willen dat het Rijk de kosten betaalt van maatregelen voor het bevaarbaar, veilig en schoon houden van de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeer en de meren daaromheen. Hiervoor is ruim 120 miljoen euro nodig.

0
0
0
s2sdefault

De Vereniging van Rivierwaterbedrijven RIWA levert al zeventig jaar lang een bijdrage aan de strijd voor schone rivieren. Maar hoewel de ergste vervuiling van de Maas en Rijn voorbij is, valt er nog altijd veel te verbeteren. “Wij hebben nu te maken met geniepiger verontreinigingen.”

0
0
0
s2sdefault

De waterschappen Scheldestromen, Brabantse Delta en Vechtstromen doen mee aan een proef met de Quick Scan Waterschapsdemocratie. Dit is een enquête waaruit moet blijken hoe het gesteld is met de democratie en participatie bij de waterschappen.

0
0
0
s2sdefault

Op 10 juni is voor het derde jaar op rij een nationaal onderzoek van start gegaan naar de waterkwaliteit van slootjes, vennen, beekjes en kleine plassen. Voor het onderzoek ‘Vang de Watermonsters’ wordt iedereen uitgenodigd de waterkwaliteit in zijn of haar buurt te meten.

0
0
0
s2sdefault

De lidstaten van de Europese Unie spannen zich nog altijd weinig in om de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) te halen. Zo geven ze onverminderd veel overheidsgeld uit aan beleid en sectoren die het behalen van een goede ecologische, chemische en kwantitatieve toestand van de wateren frustreren. Dat concludeert een coalitie van Europese Natuurbeschermingsorganisaties na bestudering van nieuwe ontwerp beheerplannen voor rivieren en hun stroomgebieden. Veel plannen scoren slecht. 11 van de 13 onderzochte stroomgebieden zullen ook in 2027 niet gezond zijn.

0
0
0
s2sdefault

Zo’n 30 kilometer ten westen van Texel dobbert sinds anderhalve week een gele capsule met een GPS-satellietzender in de Noordzee. Wageningse onderzoekers willen met deze ‘flessenpost’ duidelijk maken dat plastic afval vanuit ons land helemaal naar de Noordpool toe kan drijven.

0
0
0
s2sdefault

Deltacommissaris Peter Glas vindt dat de waterveiligheidsnormen voor Limburg overeind moeten blijven. Dat betekent dat wordt uitgegaan van een overstromingsrisico van een keer per honderd jaar en niet, zoals sommige partijen bepleiten, van een keer per dertig jaar.

0
0
0
s2sdefault

Wat de gevolgen van de combinatie van zeespiegelstijging en aanpassingsstrategieën zijn voor de ecologie in kustgebieden, is wetenschappelijk gezien eigenlijk nog een witte vlek. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Deltares hebben een methode ontwikkeld die de verandering van leefgebieden kan visualiseren met een streepjescode.

0
0
0
s2sdefault

Waterschap Hunze en Aa’s tekent beroep aan bij de Raad van State tegen het besluit van minister Stef Blok van Economische Zaken en Klimaat om het bedrijf Nedmag toestemming te geven voor het winnen van zout uit nieuwe bronnen bij Veendam. Door deze zoutwinning heeft het waterschap te maken met forse kosten. Gesprekken met het zoutwinbedrijf over compensatie hebben niets opgeleverd, stelt Hunze en Aa’s. “Wat Nedmag biedt en wat wij vragen, ligt mijlenver uit elkaar”, zegt dagelijks bestuurslid Fien Heeringa.

0
0
0
s2sdefault

De meer dan duizend vrijwilligers van het project Schone Rivieren vonden eerder dit voorjaar gemiddeld 409 stuks afval per honderd meter rivieroever. Het onderzoek is langs alle grote rivieren uitgevoerd. Van de ruim vijfhonderd onderzochte locaties is vijf procent een afvalhotspot.

0
0
0
s2sdefault

Het is mogelijk om met maatregelen voor natuurherstel en duurzaam landbeheer wereldwijd ruim vijf miljard hectare land te restaureren, volgens onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat levert verbeteringen op in verband met onder meer water, klimaatmitigatie en landbouwproductie. Hiervoor zijn wel een integrale aanpak en langdurige investeringen nodig.

0
0
0
s2sdefault

Schelpdieren zijn zo goed als verdwenen uit de Eems-Dollard. In een poging mosselen en oesters terug te krijgen in het gebied, en zo te werken aan natuurherstel, start een proef met rifblokken, gemaakt van gebaggerd slib uit de Eems-Dollard.