Joris Baecke is de nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland. Hij start op 15 augustus in deze functie.

Joris Baecke vk180Joris Baecke

Baecke is de opvolger van Tineke de Vries, die sinds april een andere positie heeft binnen de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. Hij heeft de nodige bestuurlijke ervaring. De Zeeuwse akkerbouwer is bij LTO Nederland nu nog de portefeuillehouder Gezonde Planten. Ook is hij vicevoorzitter van ZLTO, de vereniging in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

Als portefeuillehouder Bodem & Water zal Baecke zich bezighouden met de bodem, de waterkwaliteit en -kwantiteit en het mest- en mineralenbeleid. Belangrijk hierbij zijn het Nationaal Programma Landbouwbodems, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en op Europees niveau de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Bodemstrategie.

Op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit gaat het om onderwerpen als droogte, verzilting en wateroverlast. Baecke zoekt vanuit zijn portefeuille ook de verbinding met verwante thema’s als klimaat, natuur en stikstof.