Joris Baecke is de nieuwe portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland. Hij start op 15 augustus in deze functie.

Joris Baecke vk180Joris Baecke

Baecke is de opvolger van Tineke de Vries, die sinds april een andere positie heeft binnen de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. Hij heeft de nodige bestuurlijke ervaring. De Zeeuwse akkerbouwer is bij LTO Nederland nu nog de portefeuillehouder Gezonde Planten. Ook is hij vicevoorzitter van ZLTO, de vereniging in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

Als portefeuillehouder Bodem & Water zal Baecke zich bezighouden met de bodem, de waterkwaliteit en -kwantiteit en het mest- en mineralenbeleid. Belangrijk hierbij zijn het Nationaal Programma Landbouwbodems, het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en op Europees niveau de Nitraatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Bodemstrategie.

Op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit gaat het om onderwerpen als droogte, verzilting en wateroverlast. Baecke zoekt vanuit zijn portefeuille ook de verbinding met verwante thema’s als klimaat, natuur en stikstof.

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!