Thecla Bodewes benoemd tot boegbeeld van de Topsector Water & Maritiem. Ze neemt het stokje over van Annemieke Nijhof en gaat 1 april aan de slag.

Thecla Bodewes 180 vk Thecla BodewesBodewes is CEO van Thecla Bodewes Shipyards en was zakenvrouw van het jaar in 2011. Aan het begin van het Topsectorenbeleid leverde ze een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de Human Capital Agenda.

Als voorzitter van het ISO NL (Internationaal Strategisch Overleg) – een publiek-privaat overleg op strategisch niveau over internationaal ondernemen en internationaal-economische vraagstukken – kent ze het Haagse speelveld en het toenemende belang van cross sectorale samenwerking. 

In reactie op haar benoeming zegt Bodewes: “Er liggen legio kansen voor deze brede sector met zijn drie deelsectoren maritiem, watertechnologie en deltatechnologie. Innovatie met focus op verduurzaming en digitalisering in aansluiting op grote transities als klimaatverandering, gezondheid en duurzame mobiliteit is meer dan ooit nodig.”

Topsector Water & Maritiem is één van de tien Topsectoren waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd willen bijdragen aan economische kansen op gebied van gezondheid, klimaatverandering, energietransitie en duurzame mobiliteit. De Topsector Water & Maritiem werkt aan schone en slimme schepen, het klimaatbestendig en leefbaar houden van Nederland met voldoende schoon water voor iedereen.