Ir. Wilco Werumeus Buning is 31 oktober op 69-jarige leeftijd overleden. In zijn hele loopbaan heeft hij intensief een bijdrage geleverd aan de afvalwaterzuivering en het waterbeheer in Nederland. Aanvankelijk bij een adviesbureau maar daarna bij een tweetal waterschappen. Een aimabel vakgenoot die je kunt karakteriseren met de woorden 'deskundig, rustig, verbinder, coach, netwerker en mens- en resultaatgericht'.

Foto Wilco 180 vk zw Wilco Werumeus BuningWilco ging in 1970 na zijn HBS in Wageningen studeren. Na de propedeuse koos hij voor de nieuw gestarte richting Milieuhygiëne. Binnen die richting zou hij later (1977) afstuderen in de Waterzuivering. Hij liep stages bij waterschappen in Nederland en bij een waterorganisatie in Noord-Duitsland.

Zijn meest memorabele onderzoek uit zijn studententijd was onderzoek met de Chinese graskarper. Het idee was deze vis in Nederland in te zetten voor de bestrijding van waterplanten. De vis bleek uiteindelijk niet effectief genoeg. De proef eindigde uiteindelijk op het bord van de onderzoekers. 

Na de studie ging Wilco aan de slag bij het adviesbureau BKH in Den Haag. Zijn eerste project bestond uit de zuivering van het afvalwater van de AfvalWaterPersleiding West-Brabant. Vervolgens werkte hij mee aan het ontwerp c.a. van de ondergrondse awzi Rotterdam-Dokhaven.   

Productmanager
Tijdens het ontwerpproces van deze awzi is hij in 1981 overgestapt naar de opdrachtgever van dit project, het toen net opgerichte Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) in Dordrecht. Hij vervulde daar de functie van productmanager Afvalwatertechnologie. Het mede vormgeven van een nieuwe organisatie en het meewerken aan het ontwikkelen van een dertigtal nieuwe awzi's in Zuid-Holland-Zuid behoorde tot zijn takenpakket.

In 1997 is Wilco productmanager van de afdeling Oppervlaktewater bij ZHEW geworden. Grootschalige projecten als 'Schoon water in de Krimpenerwaard' waren bij hem goed belegd. Bijzonder in deze functie was dat hij met de zes kwantiteitswaterschappen het integrale waterbeheer heeft vormgegeven. Het Integrale Water Beheers Plan Zuid-Holland-Zuid was een schoolvoorbeeld van intensieve samenwerking van overheidsorganisaties. 

De fusie van de kwantiteitswaterschappen met het opsplitsen van het zuiveringsschap bracht Wilco bij het nieuwe Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) te Rotterdam. Wilco hield zich als directeur bezig met de primaire taken van een waterschap in het uitdagend gebied van het hoogheemraadschap, een dichtbevolkt gebied waarin het laagste punt van Nederland ligt. Hij was verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater, een goed functionerend watersysteem: droge voeten, schoon en voldoende water, waterveiligheid door stevige dijken en goede en veilige wegen.

In mei 2017 is Wilco met pensioen gegaan, maar heeft tot september van 2020 nog projectmatig werkzaamheden voor HHSK verricht.

Zowel binnen zijn functies als daarbuiten heeft Wilco het overbrengen van kennis altijd leuk en boeiend gevonden. Hij heeft lesgegeven op de avond HTS Rotterdam, voor de NVA en later de Stichting Wateropleidingen en het IHE te Delft.

Landelijke gremia
Vanuit zijn brede belangstelling is Wilco altijd actief geweest in landelijke gremia, zoals de STOWA. Binnen de NVA (nu Waternetwerk) heeft hij diverse functies vervuld. Genoemd kunnen worden de commissie Opleidingen, programmagroep 3 (afvalwaterbehandeling), de excursiecommissie en het penningmeesterschap van het bestuur (2000-2006).

Ondergetekenden hebben Wilco vele jaren gekend. Willem vanaf hun studie aan de LH Wageningen en Arie vanaf begin 1981. Ook in de privésfeer hadden we goed contact. Er komen veel herinneringen boven, zeker nu Wilco ons zo plotseling is ontvallen. Een vriend en deskundig vakgenoot, altijd bereid tot hulp en medewerking, met de nodige humor is van ons heengegaan. Hij was sinds zijn pensionering lid van het genootschap Ouwe Jonkers. We zullen hem gaan missen.

Willem van Starkenburg en Arie van der Vlies