secundair logo knw 1

Ir. Wilco Werumeus Buning is 31 oktober op 69-jarige leeftijd overleden. In zijn hele loopbaan heeft hij intensief een bijdrage geleverd aan de afvalwaterzuivering en het waterbeheer in Nederland. Aanvankelijk bij een adviesbureau maar daarna bij een tweetal waterschappen. Een aimabel vakgenoot die je kunt karakteriseren met de woorden 'deskundig, rustig, verbinder, coach, netwerker en mens- en resultaatgericht'.

Foto Wilco 180 vk zw Wilco Werumeus BuningWilco ging in 1970 na zijn HBS in Wageningen studeren. Na de propedeuse koos hij voor de nieuw gestarte richting Milieuhygiëne. Binnen die richting zou hij later (1977) afstuderen in de Waterzuivering. Hij liep stages bij waterschappen in Nederland en bij een waterorganisatie in Noord-Duitsland.

Zijn meest memorabele onderzoek uit zijn studententijd was onderzoek met de Chinese graskarper. Het idee was deze vis in Nederland in te zetten voor de bestrijding van waterplanten. De vis bleek uiteindelijk niet effectief genoeg. De proef eindigde uiteindelijk op het bord van de onderzoekers. 

Na de studie ging Wilco aan de slag bij het adviesbureau BKH in Den Haag. Zijn eerste project bestond uit de zuivering van het afvalwater van de AfvalWaterPersleiding West-Brabant. Vervolgens werkte hij mee aan het ontwerp c.a. van de ondergrondse awzi Rotterdam-Dokhaven.   

Productmanager
Tijdens het ontwerpproces van deze awzi is hij in 1981 overgestapt naar de opdrachtgever van dit project, het toen net opgerichte Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) in Dordrecht. Hij vervulde daar de functie van productmanager Afvalwatertechnologie. Het mede vormgeven van een nieuwe organisatie en het meewerken aan het ontwikkelen van een dertigtal nieuwe awzi's in Zuid-Holland-Zuid behoorde tot zijn takenpakket.

In 1997 is Wilco productmanager van de afdeling Oppervlaktewater bij ZHEW geworden. Grootschalige projecten als 'Schoon water in de Krimpenerwaard' waren bij hem goed belegd. Bijzonder in deze functie was dat hij met de zes kwantiteitswaterschappen het integrale waterbeheer heeft vormgegeven. Het Integrale Water Beheers Plan Zuid-Holland-Zuid was een schoolvoorbeeld van intensieve samenwerking van overheidsorganisaties. 

De fusie van de kwantiteitswaterschappen met het opsplitsen van het zuiveringsschap bracht Wilco bij het nieuwe Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) te Rotterdam. Wilco hield zich als directeur bezig met de primaire taken van een waterschap in het uitdagend gebied van het hoogheemraadschap, een dichtbevolkt gebied waarin het laagste punt van Nederland ligt. Hij was verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater, een goed functionerend watersysteem: droge voeten, schoon en voldoende water, waterveiligheid door stevige dijken en goede en veilige wegen.

In mei 2017 is Wilco met pensioen gegaan, maar heeft tot september van 2020 nog projectmatig werkzaamheden voor HHSK verricht.

Zowel binnen zijn functies als daarbuiten heeft Wilco het overbrengen van kennis altijd leuk en boeiend gevonden. Hij heeft lesgegeven op de avond HTS Rotterdam, voor de NVA en later de Stichting Wateropleidingen en het IHE te Delft.

Landelijke gremia
Vanuit zijn brede belangstelling is Wilco altijd actief geweest in landelijke gremia, zoals de STOWA. Binnen de NVA (nu Waternetwerk) heeft hij diverse functies vervuld. Genoemd kunnen worden de commissie Opleidingen, programmagroep 3 (afvalwaterbehandeling), de excursiecommissie en het penningmeesterschap van het bestuur (2000-2006).

Ondergetekenden hebben Wilco vele jaren gekend. Willem vanaf hun studie aan de LH Wageningen en Arie vanaf begin 1981. Ook in de privésfeer hadden we goed contact. Er komen veel herinneringen boven, zeker nu Wilco ons zo plotseling is ontvallen. Een vriend en deskundig vakgenoot, altijd bereid tot hulp en medewerking, met de nodige humor is van ons heengegaan. Hij was sinds zijn pensionering lid van het genootschap Ouwe Jonkers. We zullen hem gaan missen.

Willem van Starkenburg en Arie van der Vlies

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!