Ir. Wilco Werumeus Buning is 31 oktober op 69-jarige leeftijd overleden. In zijn hele loopbaan heeft hij intensief een bijdrage geleverd aan de afvalwaterzuivering en het waterbeheer in Nederland. Aanvankelijk bij een adviesbureau maar daarna bij een tweetal waterschappen. Een aimabel vakgenoot die je kunt karakteriseren met de woorden 'deskundig, rustig, verbinder, coach, netwerker en mens- en resultaatgericht'.

Foto Wilco 180 vk zw Wilco Werumeus BuningWilco ging in 1970 na zijn HBS in Wageningen studeren. Na de propedeuse koos hij voor de nieuw gestarte richting Milieuhygiëne. Binnen die richting zou hij later (1977) afstuderen in de Waterzuivering. Hij liep stages bij waterschappen in Nederland en bij een waterorganisatie in Noord-Duitsland.

Zijn meest memorabele onderzoek uit zijn studententijd was onderzoek met de Chinese graskarper. Het idee was deze vis in Nederland in te zetten voor de bestrijding van waterplanten. De vis bleek uiteindelijk niet effectief genoeg. De proef eindigde uiteindelijk op het bord van de onderzoekers. 

Na de studie ging Wilco aan de slag bij het adviesbureau BKH in Den Haag. Zijn eerste project bestond uit de zuivering van het afvalwater van de AfvalWaterPersleiding West-Brabant. Vervolgens werkte hij mee aan het ontwerp c.a. van de ondergrondse awzi Rotterdam-Dokhaven.   

Productmanager
Tijdens het ontwerpproces van deze awzi is hij in 1981 overgestapt naar de opdrachtgever van dit project, het toen net opgerichte Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) in Dordrecht. Hij vervulde daar de functie van productmanager Afvalwatertechnologie. Het mede vormgeven van een nieuwe organisatie en het meewerken aan het ontwikkelen van een dertigtal nieuwe awzi's in Zuid-Holland-Zuid behoorde tot zijn takenpakket.

In 1997 is Wilco productmanager van de afdeling Oppervlaktewater bij ZHEW geworden. Grootschalige projecten als 'Schoon water in de Krimpenerwaard' waren bij hem goed belegd. Bijzonder in deze functie was dat hij met de zes kwantiteitswaterschappen het integrale waterbeheer heeft vormgegeven. Het Integrale Water Beheers Plan Zuid-Holland-Zuid was een schoolvoorbeeld van intensieve samenwerking van overheidsorganisaties. 

De fusie van de kwantiteitswaterschappen met het opsplitsen van het zuiveringsschap bracht Wilco bij het nieuwe Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) te Rotterdam. Wilco hield zich als directeur bezig met de primaire taken van een waterschap in het uitdagend gebied van het hoogheemraadschap, een dichtbevolkt gebied waarin het laagste punt van Nederland ligt. Hij was verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater, een goed functionerend watersysteem: droge voeten, schoon en voldoende water, waterveiligheid door stevige dijken en goede en veilige wegen.

In mei 2017 is Wilco met pensioen gegaan, maar heeft tot september van 2020 nog projectmatig werkzaamheden voor HHSK verricht.

Zowel binnen zijn functies als daarbuiten heeft Wilco het overbrengen van kennis altijd leuk en boeiend gevonden. Hij heeft lesgegeven op de avond HTS Rotterdam, voor de NVA en later de Stichting Wateropleidingen en het IHE te Delft.

Landelijke gremia
Vanuit zijn brede belangstelling is Wilco altijd actief geweest in landelijke gremia, zoals de STOWA. Binnen de NVA (nu Waternetwerk) heeft hij diverse functies vervuld. Genoemd kunnen worden de commissie Opleidingen, programmagroep 3 (afvalwaterbehandeling), de excursiecommissie en het penningmeesterschap van het bestuur (2000-2006).

Ondergetekenden hebben Wilco vele jaren gekend. Willem vanaf hun studie aan de LH Wageningen en Arie vanaf begin 1981. Ook in de privésfeer hadden we goed contact. Er komen veel herinneringen boven, zeker nu Wilco ons zo plotseling is ontvallen. Een vriend en deskundig vakgenoot, altijd bereid tot hulp en medewerking, met de nodige humor is van ons heengegaan. Hij was sinds zijn pensionering lid van het genootschap Ouwe Jonkers. We zullen hem gaan missen.

Willem van Starkenburg en Arie van der Vlies

Laatste reacties op onze artikelen

Het belangrijkste staat onderaan: toestaan van kunstmestvervangers op basis van dierlijke mest. De milieu-impact kan nauwelijks worden overschat: er is minder kunstmest nodig (veel energie nodig, dus veel CO2) en via de erts komen er sporen van giftige zware metalen mee in de bodem. En er ontstaat een toepassing voor eindproducten van mestverwerking. Zo kun je regionaal de kringloop beter sluiten.
Er moet veel gebeuren, niet alleen grenzen markeren, maar actief het waterbeheer in het buitengebied naar de nieuwe inzichten herstellen. Daarbij moet ieder waterschap ruimte vrijhouden om initatieven vanuit het veld actief op te pakken en niet in een stilzwijgende welwillendheid laten sneuvelen.
Waarom niet een waterfabriek bouwen van zout naar zoet, zo een als in Israël gr marco
Weten waterschappen wel waar hun grenzen zijn?
De legger is het kroonjuweel van het waterschap. Zoals een gemeente de bebouwde kom markeert met een bord, zo staan de waterschapsgrenzen beschreven in de legger. Dit is niet een eenvoudige grens met het buur-waterschap, maar een complex stelsel van waterstaatswerken met de bijbehodende invloedszoneringen. Alleen binnen die zoneringen heeft het (klassieke) waterschap zeggenschap (klassiek: gericht op waterbeheer (watergangen) en waterveiligheid (dijken) ex waterzuivering).
Alles begint en houdt op bij de invloedszones - de grenzen - van het waterschap. En laat het nou toch heel eenvoudig zijn die grenzen kleiner te maken (dus de invloedszones in nieuwe leggers te verkleinen) maar zo goed als onmogelijk om deze weer groter te maken. Het ene is n weggevertje en het andere is landje pik - dus betalen.
Dus voor een strategische herorientatie van de waterschappen is een strategische herwaardering van het kroonjuweel - de waterschapslegger en het gehele bijbehorende invloeds-spel van essentieel belang.
De waterschappen zijn de afgelopen jaren ver in de marge gedrukt want invloedszones met gemeenten, het rijk en andere belanghebbenden zijn aan het verschuiven. (En waar is de wet PUBERR gebleven?)
Dus eerst herwaarderen van waterschapsgrenzen, dan weten waar de grenzen zijn en vervolgens deze met een (dijk)leger gaan verdedigen ! ;-)
https://sjfsupport.com/mmi.html
Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!