Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân trekken de komende vijf jaar 10,3 miljoen euro uit voor agrarische projecten om de waterkwaliteit te verbeteren. Hiermee worden veel nieuwe initiatieven ondersteund.Over de besteding van het bedrag zijn afspraken gemaakt met Land- en Tuinbouw Organisatie Noord. Een belangrijk project is Schoon erf, schoon water. Melkveebedrijven nemen daarbij maatregelen tegen het afspoelen van stoffen als fosfaat en stikstof van het erf.

Dit project past binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, vertelt Jan Roelsma, coördinator waterkwaliteit bij Wetterskip Fryslân. “Het doel is om de afspoeling van stoffen tot en met 2021 met 80 procent te verminderen. We stimuleren dat boeren de kringloop op hun erf sluiten. Dat voorkomt verspilling van onder andere meststoffen.”

Ook drie andere vormen van maatregelen komen in aanmerking voor vergoeding, zegt Roelsma. “We ondersteunen duurzaam bodembeheer en projecten om de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. Verder worden inrichtingsmaatregelen gesubsidieerd. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van maalkommen. Daardoor worden minder meststoffen naar de boezem gepompt.”

De maatregelen leveren volgens Roelsma een wezenlijke bijdrage aan het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hij wijst erop dat boeren meebetalen. “Het gaat erom dat ze zelf investeren in een betere bedrijfsvoering.”

De ruim 10 miljoen euro die de provincie en het waterschap aan agrarische waterprojecten geven, maakt deel uit van een groter pakket aan maatregelen voor Friese waterdoelen. Hiervoor is tot en met 2021 34 miljoen euro beschikbaar. De helft van dat bedrag komt uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Roelsma is blij met de ondersteuning van de initiatieven van boeren. “Het thema van waterkwaliteit was een aantal jaren een beetje uit de aandacht verdwenen, maar staat nu weer volop in de belangstelling. Met de financiering van deze projecten vervullen we op een goede manier onze maatschappelijke opgave.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...