0
0
0
s2smodern

Blokkades wegnemen om met bodemenergie de energietransitie te verwezenlijken. Met dat doel werd bij Waternet een themamiddag georganiseerd over de lozingenproblematiek bij warmte koude opslag (WKO) systemen.

spuiwater van WKO-systemen in westelijk nederland

201801 wko waternetMet name in het westelijk deel van Nederland wordt het vinden van een geschikte lozingsroute voor het grondwater dat vrijkomt tijdens de aanleg en het onderhoud van de bronnen van WKO-systemen een steeds nijpender vraagstuk. Het wordt steeds lastiger om de grote hoeveelheden spuiwater, dat in deze regio verhoogde gehalten aan chloride, sulfaat en soms ook arseen bevat, te kunnen lozen op oppervlaktewater of riolering.

Lozing van grote hoeveelheden zout water op het riool leidt tot schade aan de pompen. Lozing hiervan op oppervlaktewater leidt tot afname van de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. De groei van bodemenergiesystemen gaat gestaag door. Om de klimaatdoelstellingen te halen zal de inzet van bodemenergie in te toekomst mogelijk nog sterk toenemen.

Gezamenlijk zoeken naar oplossingen

De themamiddag werd georganiseerd door Waternet, SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer) en De Ruiter Grondwatertechniek, op 24 januari jl. De ruim 70 deelnemers vormden een goede vertegenwoordiging van betrokken partijen: boorbedrijven, omgevingsdiensten, ingenieursbureaus, waterschappen, eigenaren, aannemers, gemeenten, provincies, certificerende instellingen, Bouwend Nederland, politie, milieudiensten, kennisinstituten en het ministerie. Ze bogen zich over het stimulerend en eenduidig omgaan met de lozingsproblematiek van WKO-systemen. Achterliggende gedachte is de vraag hoe we er voor kunnen zorgen dat de lozingenproblematiek in westelijk Nederland geen blokkade gaat vormen om met bodemenergie een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren in de omschakeling naar een duurzame energievoorziening.

Energietransitie - spanningsveld tussen bodemenergie en bescherming waterkwaliteit

De middag werd geopend door Rolf Steenwinkel, dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hij gaf aan dat de lozingenproblematiek bij WKO-systemen onderdeel is van het speelveld tussen twee ambities; klimaatdoelstellingen enerzijds en bescherming van, in het geval het waterschap, het oppervlaktewater en de doelmatige werking van de zuiveringen anderzijds.

Hierna leidde Frank Tibben, Assetbeheerder bij Waternet en projectleider van het oorspronkelijke projectteam van het Nationaal Watertraineeship de lozingenproblematiek in. Het onderzoek van het projectteam gaf inzicht in de problematiek en was de aanleiding tot verdere beleidsvoorbereiding.

Oplossingsrichtingen en regionale afstemming

Frans Heinis ging namens De Ruiter Grondwatertechniek in op de dagelijkse praktijk en oplossingsrichtingen, waarna Arthur de Groof namens SIKB de eisen voor het zorgvuldig omgaan met spui- en werkwater toelichtte. De daarop volgende gesprekstafels en koffiepauzes voldeden in de sterke behoefte aan kennismaking en -uitwisseling met collega’s van andere organisaties.

Dagvoorzitter Annelies de Graaf (SIKB) sloot de middag af met de toezegging dat de oogst van de middag wordt teruggekoppeld aan de deelnemers en andere belangstellenden. Zij riep de vertegenwoordigers van de overheden op om in de eigen regio met de regionale oplossingsrichtingen aan de slag te gaan.

Kortom, voor veel deelnemers de eerste keer om ervaringen en oplossingen te delen in het gezamenlijk verband van overheden, marktpartijen en kennisinstellingen, en daarmee een eye-opener én aanzet tot het maken van gezamenlijk afspraken.

- Frank Tibben, Waternet

Meer informatie over de inhoud van de dag, de presentaties en de I&W Handreiking, zie: SKIB bodemenergie | Lozingen bij WKO systemen

wko systemen 2