1. Algemeen
1.1 Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementsovereenkomsten met betrekking tot het tijdschrift H2O dat wordt uitgegeven door Stichting H2O, Koningskade 40 te Den Haag, Kamer van Koophandelnummer: 41150903 te Den Haag, btw-nummer: NL002814298B01, hierna ook te noemen Stichting H2O. Stichting H2O is gelieerd aan Koninklijk Nederlands Waternetwerk.
1.2 Door het aangaan van een abonnement wordt de abonnee geacht met deze
voorwaarden te hebben ingestemd.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
1.4 Stichting H2O blijft te allen tijde bevoegd de uitgave van haar tijdschriften op enig moment te staken. Door de abonnee al vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door Stichting H2O in dat geval deels gerestitueerd.
1.5 Stichting H2O is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Bij een wijziging worden de abonnees door de Stichting H2O op de hoogte gebracht.
1.6 De abonnementsvoorwaarden, waaronder abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

2. Nieuwe abonnementen
2.1 Nieuwe abonnementen gaan in per het eerstvolgende nummer dat verschijnt. Het vorige of actuele nummer kan worden nabesteld.

3. Abonnementstermijn, opzegging
3.1 Een abonnement wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar.
Na 3 maanden kan het abonnement worden opgezegd. Hoewel abonnementen op tijdschriften onder de Wet van Dam vallen, geldt de regel dat het abonnement op een tijdschrift per drie maanden kan worden opgezegd. De abonnee moet uiterlijk opzeggen aan het eind van de tweede maand van de verlenging.
3.2. Opzeggen kan schriftelijk door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
3.3 Het abonnement wordt stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd, tenzij het abonnement minimaal drie maanden van tevoren is opgezegd.

4. Betaling
4.1 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement (automatische incasso of factuur met eigen overschrijving). In geval van automatische incasso machtigt u bij het aangaan van een abonnement H2O om het factuurbedrag van uw rekening af te schrijven.
De vervolgtermijnen van het abonnement worden op dezelfde wijze geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.
4.2 Bij niet tijdige betaling zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is H2O gerechtigd de verzending van de tijdschriften eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen.
4.3 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van
kracht wordt op de website van H2O gepubliceerd.

5. Bezorging
5.1 De bezorging van de tijdschriften van H2O wordt via Senefelder de Misset door Post NL verzorgd. Indien het tijdschrift niet of beschadigd is aangekomen, kan de abonnee daarover contact opnemen met het secretariaat H2O via 070-3222765 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
5.2 Om de bezorging ongestoord voort te kunnen zetten, dienen adreswijzigingen uiterlijk drie weken vóór de verhuisdatum schriftelijk aan het secretariaat@vakbladh2o te zijn doorgegeven.

6. Persoonsgegevens
6.1 Het secretariaat van H2O is verantwoordelijk voor de verwerking van de abonneegegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe abonnementen met als doel:
1. Uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen H2O en de abonnee;
2. een administratie bij te houden van alle abonnees.
6.2 H2O respecteert de privacy van haar abonnees, en zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken. De abonnee erkent hiervan op de hoogte te zijn gesteld.

7. Klachten
7.1 De abonnee dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. die de klacht in behandeling zal nemen. U ontvangt uiterlijk na twee weken bericht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 H2O is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door abonnee van een door H2O geleverd artikel, tenzij H2O aansprakelijk is op grond van de bepalingen betreffende productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.
8.2 H2O is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van H2O gelegen omstandigheden, Abonnee dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van H2O.

9. Slotbepalingen
9.1 Op deze abonnementsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting de bevoegde rechter.