Colors: Blue Color

Bij hun dagelijkse werkzaamheden treffen vissers en medewerkers van waterschappen, zoals onderhoudsmedewerkers en muskusrattenbeheerders, regelmatig levende bijvangsten aan in hun vang- en vistuigen. Wat mag en kan eigenlijk met deze bijvangsten? Is dit verschillend voor inheemse en uitheemse dieren? En voor gewervelden en ongewervelden? Met dit artikel lichten we de praktische implicaties van de juridische kaders toe.

Download hier een pdf van dit artikel.

In ons land, waar belasting van oppervlaktewateren met nutriënten één van de belangrijkste oorzaken is van het niet halen van de gestelde ecologische doelen, kunnen floatlands mogelijk een waterzuiverende rol vervullen. In een experimentele situatie is het zuiveringsrendement bepaald van floatlands beplant met gele lis en kleine lisdodde. Tijdens het groeiseizoen verwijderden floatlands met gele lis 25,2 g N/m2 en 848 mg P/m2 uit het water. Floatlands zijn daarmee in potentie geschikt om nutriënten uit het oppervlaktewater te verwijderen.

Download hier een pdf van dit artikel.

In het DPIJ werken regio en Rijk aan een advies over hoe het IJsselmeergebied klimaatbestendig gemaakt kan worden tot 2100. Veiligheid en zoetwatervoorziening zijn de sleutelbegrippen. De afvoer van water naar de Waddenzee (onder andere aangevoerd via de IJssel) is daarbij een van de uitdagingen. De zeespiegel stijgt immers. De commissie Veerman heeft in 2008 geadviseerd het IJsselmeerpeil met de zeespiegel mee te laten stijgen. Zo zou tegelijk in de zomer een zoetwatervoorraad van nationaal belang gerealiseerd worden. Maar een hoger peil in de winter tast de veiligheid van de omliggende gebieden aan. Om de veiligheid te garanderen zijn maatregelen nodig. De inzet van pompen had het imago duur te zijn. De resultaten van de kosteneffectiviteitanalyse die het Centraal Planbureau in de zomer van 2012 afrondde, weerspreken dat echter. Blijven spuien onder vrij verval, en dus het IJsselmeerpeil laten meestijgen met de zeespiegel, is twee keer zo duur als pompen. Op de lange termijn is pompen bij verdergaande zeespiegelstijging onontkoombaar.

Download hier een pdf van dit artikel.

Waternet heeft voor de periode 2020-2050 een visie voor de drinkwatervoorziening opgesteld met als belangrijkste boodschap: de Rijn en de Bethunepolder blijven samen de belangrijkste bronnen voor de drinkwatervoorziening van Amsterdam en omstreken. Als aanvullende bron wordt brak kwelwater uit diepe polders in de omgeving van Amsterdam ingezet als het meerwaarde heeft voor de watercyclus. In dit artikel wordt uiteengezet hoe op basis van maatschappelijke scenario’s en technische opties de visie op het primaire proces drinkwater tot stand is gekomen. Als input is gebruik gemaakt van een studie van strategische maatschappelijke ontwikkelingen die richting geven aan de toekomst, en van toegepast wetenschappelijk onderzoek en technische kennis over methoden van drinkwaterproductie.

Download hier een pdf van dit artikel.

Het klimaat is aan het veranderen. Op basis van het IPPC-rapport [1] is door het KNMI voorspeld dat de temperatuur in Nederland tot 2050 stijgt met 2 tot 4 °C, afhankelijk van het scenario [2]. Belangrijke indicatoren voor veranderingen in het klimaat zijn onder andere te vinden in de fenologie (jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen).

Download hier een pdf van dit artikel.

Brijnsystemen
In glastuinbouwgebied het Westland is veel gietwater nodig voor de beregening van gewassen. Tuinbouw- en boomteeltbedrijven gebruiken hiervoor overwegend regenwater, dat wordt opgeslagen in bovengrondse bassins. Als er onvoldoende regenwater aanwezig is op het bedrijf, met name tijdens de zomerperiode of in een droog voorjaar, wordt gebruikgemaakt van grondwater als aanvullende bron.