Colors: Blue Color

De discussie over het concept ‘meerlaagsveiligheid’ is in de laatste jaren verschoven, van de vraag of het nodig is naar de vraag hoe het concept meerwaarde kan bieden en daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. In dit artikel analyseren we de institutionele inbedding van meerlaagsveiligheid in Dordrecht. We beschrijven reeds geboekte successen en resterende uitdagingen vanuit bestuurskundig oogpunt. Onze conclusie is dat institutionele veranderingen, ook op landelijk niveau, nodig zijn om meerlaagsveiligheid een kans te geven. De Deltabeslissingen bieden een window of opportunity hiervoor.
Lees meer...

Per 1 januari 2011 zijn de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen samengegaan in waterschap Scheldestromen. De chemische en biologische waterkwaliteits-meetnetten van de voormalige waterschappen moeten daarom op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd. Met het oog daarop is een analyse uitgevoerd van de resultaten van de huidige meetnetten voor sloten. Met de uitkomsten van de analyse zijn aanbevelingen geformuleerd voor de opzet van een nieuw, variabel meetnet voor de lijnvormige wateren. Twee belangrijke aanbevelingen: de monitoringsinspanning kan sterk worden gereduceerd, en de doelen van het nieuwe geïntegreerde meetnet moeten scherper worden geformuleerd. Opmerkelijk is verder dat de analyses voor het zomerhalfjaar een daling aangeven van de nitraatconcentraties van bijna 75% tussen 1985 en 2010.
Lees meer...

Naar aanleiding van over vele meters gescheurde hard pvc (uPVC)-buizen in waterdistributienetten is door Kiwa Technology in opdracht van de waterleidingbedrijven Evides, PWN en Brabant Water onderzoek verricht. De oorzaak is Rapid Crack Propagation (RCP), een in de literatuur vaak omschreven breukverschijnsel dat een plotselinge scheur in de lengterichting van de buis oplevert. Voorwaarden zijn dat de waterdruk boven de kritische druk ligt en dat er een mechanische puls in het leidingwater optreedt, bijvoorbeeld door waterslag. Door metingen is vastgesteld hoe de kritische druk afhangt van de wanddikte (SDR) van 315 mm pvc-buizen.
Lees meer...

In het artikel ‘Snelle scheurvoortplanting (RCP) in pvc-waterbuizen’ is het fenomeen RCP (Rapid Crack Propagation) toegelicht en zijn experimentele resultaten gepresenteerd [1]. In deze tweede publicatie worden aanvullende metingen van de restspanning in de pvc-buizen besproken en verwerkt in een beschrijvend model, gebaseerd op meetwaarden. Er is ook een materiaalkundig model ontwikkeld, gebaseerd op literatuurwaarden van materiaalparameters van pvc en kennis van de breukmechanica. De uitkomsten van beide modellen zijn in overeenstemming met de meetwaarden en geven aan dat de weerstand tegen RCP sterk negatief beïnvloed wordt door te hoge restspanning in de buis. Ook de afwijking bij de SDR34-buizen [1] kan goed met de twee modellen worden verklaard.

Lees meer...

Ziekteverwekkende bacteriën in water geven overal ter wereld problemen. Drinkwater heeft de hoogste prioriteit, maar water wordt ook gebruikt om in te zwemmen, om vis in te kweken en voor de landbouw. Technieken om te bepalen of water microbiologisch veilig is ontwikkelen zich snel, evenals de wereldwijde uitwisseling daarover. Een Nederlandse delegatie bezocht het internationale congres ‘Health-Related Water Microbiology’ (HRWM) van de International Water Association (IWA), september 2013, Florianopolis, Brazilië.
Lees meer...

Jongeren kiezen steeds minder vaak voor een carrière in de watersector. Daarom hebben op initiatief van de Topsector Water vele waterprofessionals in het schooljaar 2012-2013 gastlessen gegeven op basisscholen en middelbare scholen. Deze Gastlessen Estafette Water eindigde in het voorjaar van 2013, rond Wereldwaterdag. Het lesgeven aan kinderen over water in Nederland was leerzaam voor beide partijen. Een evaluatie leverde nuttige tips op voor toekomstige gastsprekers.
Lees meer...
Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!