secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Temperatuurveranderingen van grondwater zijn geschikt om de stroming van het grondwater te bepalen. Met glasvezelkabels is de temperatuur zeer nauwkeurig te bepalen. Een sondeerwagen kan de glasvezelkabels in direct contact met de ondergrond aanbrengen tot een diepte van tientallen meters. Deze nieuwe methode veroorzaakt slechts een geringe verstoring van de ondergrond en is relatief goedkoop. Experimenten met het actief opwarmen van grondwater met een speciale opwarmkabel laten een duidelijk temperatuursignaal zien in nabijgelegen meetpunten.

Van de overheid wordt een actieve houding verwacht in het beschikbaar stellen van haar data. Het (open) beschikbaar stellen van waterbeheergegevens staat echter nog in de kinderschoenen. Daarbij komt dat deze gegevens vaak niet eenvoudig te interpreteren zijn. Waternet wil zijn waterbeheergegevens graag online beschikbaar stellen. Maar wélke gegevens moet Waternet toegankelijk maken en hóe? Zit de burger hier wel op te wachten? Wat is zijn behoefte eigenlijk? Genoeg vragen voor Waternet om te onderzoeken in het project ‘Open waterbeheer polders Waternet’.Adaptief vermogen wordt steeds belangrijker voor het waterbeheer in Nederland. Bij alle betrokken partijen is vertrouwen in elkaar, lerend vermogen en toegang tot informatie daarvoor essentieel. Participatieve monitoring draagt bij aan het adaptief vermogen doordat belanghebbenden actief worden betrokken bij het ontwerpen van monitoringprogramma’s, het verzamelen van data en/of het interpreteren en gebruiken van de resultaten. 
In dit artikel gaan we in op de ervaringen met participatieve monitoring in het project Flexpeil en staan we stil bij de mogelijkheden en valkuilen van een dergelijke benadering.

In de zomer van 2013 kwam de drinkwatervoorziening van Texel in het nieuws door een breuk in één van de twee voedende leidingen van het eiland. Met verschillende maatregelen heeft PWN de drinkwatervoorziening gedurende de zomer overeind kunnen houden. Tegelijkertijd is er een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van de breuk. Hieruit komt een keten van gebeurtenissen naar voren die allemaal samen hebben geleid tot breuk. De basis voor de breuk ligt in het uit de bodem vrijkomen van de leiding waardoor deze in de eb- en vloedstroom is gaan ‘kwispelen’. Hierbij raakte de wand afgesleten en zijn de materiaalspanningen te hoog geworden.

De Nederlandse drinkwaterbedrijven investeren al meer dan veertig jaar in een collectief onderzoeksprogramma (BTO) en een gezamenlijk kennisinstituut (KWR). Deze bundeling van krachten resulteert in internationaal toonaangevend drinkwateronderzoek; het kennisinstituut functioneert als kennisgenerator en specialist, maar ook als ogen en oren, kennisnetwerk, ontmoetingsplatform en cofinancieringsbrug. Eens per jaar vindt een uitgebreide evaluatie van het BTO plaats. De resultaten over het eerste jaar van het nieuwe BTO zijn onlangs bekend gemaakt. Wat is de stand van zaken en wat zijn de lessen die we kunnen leren?

Na de dijkdoorbraak in 2003 bij Wilnis gingen de dijken in het hoogheemraadschap van Rijnland ‘op slot’. Ruime contouren werden rond de dijk getrokken, die de stabiliteit moesten borgen. De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het actualiseren van de leggers voor 1200 km regionale waterkering. Wat dit project uniek maakt zijn de intensieve samenwerking tussen Rijnland, Royal HaskoningDHV en Deltares, de visualisaties met Geografische Informatie Systemen (GIS), de enorme hoeveelheid data, de geautomatiseerde berekeningen met de Dijk Analyse Module (DAM) en de relatief korte tijdsspanne waarin de legger is gemaakt.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.