h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Water en IT

Missie en visie

De themagroep ‘Water en IT’ wil kennisontwikkeling en kennisuitwisseling bevorderen van het gebruik van informatie technologie in de gehele watersector. De themagroep richt zich vooral op het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde van IT voor het efficiënter inrichten, beter besturen, monitoren en beheren van watersystemen, infrastructuur en waterzuiveringsprocessen.

Toelichting

Voorbeelden van IT toepassingen in de watersector:

 • Web-based informatiesystemen waarmee diverse IT systemen worden geïntegreerd.
 • Modelgebaseerd sturen van waterzuiveringsprocessen.
 • 3D-visualisatie. Beslissingsondersteunende systemen (DSS).
 • Apps voor het weergeven van statische informatie (P&ID’s), dynamische informatie (online metingen) en KPI’s van bijvoorbeeld waterzuiveringen, gemalen, dijken, et cetera.
 • Analysetools voor datavalidatie bij gegevensbeheer.

Activiteiten

De themagroep organiseert ieder jaar een bijeenkomst, en in aanvulling daarop worden de volgende activiteiten georganiseerd om de Water & IT kennis te delen:

 1. Water & IT thema evenement

 2. Twee keer per jaar een kennisdeling Water & IT bijeenkomst, locatie KWR te Nieuwegein

 3. Publiceren van Water & IT kennisclips op het KNW youtube kanaal

 4. Invulling van onderwerp op het KNW najaarscongres


Workshop juni 2016

Verslag workshop: De smartphone als sensor: juist ook voor water?

Verslag van een inspirerende discussie met experts uit de watersector Het gebruik van de smartphone anders dan de belfunctie is eerder regel dan uitzondering. Met ca. 2,6 miljard smartphonegebruikers over de gehele wereld, geeft deze mini-computer-en-handzame-camera ineen een enorme impuls op sociale media, en andere vormen van informatie-overdracht. Daarnaast zien we de laatste jaren steeds meer actief burgerschap.

Citizen Science

Stijn Brouwer, senior onderzoeker bij Resilience Management & Governance (KWR) introduceerde de bijeenkomst door te stellen dat deze twee elementen ook (toegepast) wetenschappelijk onderzoek een impuls kan geven: Citizen Science.

De eerste pilot op het gebied van drinkwater gaat binnenkort van start: de ‘Versheid van Water’, een project met Waternet en KWR als partners. Bij deze onderzoekspilot is vanuit natuurwetenschappelijk oogpunt het doel om ervaring op te doen met de meettechniek ‘Next Generation Sequencing’ en daarmee kennis te vergaren hoe bacteriepopulaties veranderen tijdens transport en na stilstand.

Daarnaast komen sociaal-maatschappelijke vragen aan bod: wat wordt de waarde van dit type burgeronderzoek voor burgers, onderzoekers en het drinkwaterbedrijf? En, wat levert het op?

Vereenvoudigen waterbeheersvraagstukken vanuit beschikbare technologie

Vervolgens lichtte Hajo Heusinkveld, directeur van de TU Delft spin-off Mobile Water Management toe hoe je vanuit beschikbare technologie waterbeheersvraagstukken kunt vereenvoudigen. Dit jonge bedrijf heeft technologie ontwikkeld en wereldwijd projecten om op eenvoudige wijze meterstanden, grondwater- en oppervlaktepeilstanden door te geven door gebruik te maken van de camera, luidspreker en microfoon op de smartphone, een app en een data-platform.

Enthousiasmeren en betrekken van slimme burgers

Tenslotte bood Frank Kresin, programmamanager bij De Waag Society, een inspirerende kijk in het enthousiasmeren en betrekken van slimme burgers. De Waag Society is een instituut waar Kunst, Wetenschap en Technologie bij elkaar worden gebracht met artistiek onderzoek en sociale innovatieprojecten. De uitdagingen op het gebied van urbane milieukwesties (luchtkwaliteit, geluid, vervuiling van water) en het gegeven dat burgers nieuwsgierig zijn naar nieuwe technologieën (technologisch geïnteresseerd), niet willen wachten op besluitvorming van de overheid ten aanzien van verbetering van kwesties in de leefomgeving (milieubewustzijn), of graag willen participeren in (burger)initiatieven (samenwerkingsperspectief) zijn een voedingsbodem voor actief burgerschap.

Smart Citizen Lab

Frank vertelde over het initiatief van de Smart Citizen Lab, waarin onder andere de Smart Citizen Kit samen met burgers werd ontwikkeld. Daarbij biedt goedkope of breed beschikbare technologie (smartphones, elektronica zoals de Arduino en goedkope sensoren, open source software) mogelijkheden voor het vergaren van data en delen van informatie. Een geslaagd experiment waarbij het doel niet zozeer was om de nauwkeurigheid van metingen te vergroten, maar juist het betrekken van burgers en het zorgen voor een meer geïnformeerde burger.

Vragen met niet altijd eenduidige antwoorden

Bij de discussie die volgde kwamen allerlei vragen aan bod, zoals: Veranderen de nutstaken van de nutsbedrijven, en zo ja, hoe? Hoe gaan we om met de openheid van data? Gedragsverandering kan het inzetten van een techniek en het nut ervan teniet doen (voorbeeld van vuilniscontainers uitgerust met chip en het verplaatsen van afval), hoe ga je daarmee om? Maar ook: Hoe motiveer je burgers, en zorg je voor handelingsperspectief? Een hoop vragen, waar niet altijd eenduidige antwoorden op volgden.

Actief burgerschap is óók op het gebied van water al gaande 

Dirk Vries (KNW IT Toepassingen in de Watersector/ KWR) luidde de netwerkborrel in door te concluderen dat actief burgerschap óók op het gebied van water al gaande is, en dat het omarmen van burgerinitiatieven de watersector juist de kans kan bieden om te kunnen leren en anticiperen op deze ontwikkelingen.

De presentaties

Bekijk en download hier de presentaties van:

160610 Smartphone-als-sensor intro Stijn-BrouwerStijn Brouwer: Introductie Citizen Science [klik hier].

160610 Presentatie Hajo Mobile-Water-ManagementHajo Heusinkveld: Iedereen een app: waterbeheer nog efficiënter? [klik hier].

160610 Smartphone-als-sensor Frank-Kresin Zelf-meten-is-zelf-wetenFrank Kresin: Zelf meten is zelf weten - het Amsterdam Smart Citizens Lab – [volg deze link].

 


De oorspronkelijke uitnodiging

watermeten-app2De smartphone als sensor: juist ook voor water? Met informatie kan burgerbetrokkenheid worden vergroot en watermanagement effectiever worden gemaakt. Deze informatie komt beschikbaar door gebruik te maken van bestaande sensoren, sensor add-ons voor smartphones en slimme applicaties. Cruciaal is het verwerken en presenteren van deze informatie met apps voor de verschillende gebruikers en de betrokkenheid van burgers en beheerders.

Het iSPEX-project en het Amsterdam Smart Citizens Lab zijn voorbeelden buiten de watersector: hierbij gaan burgers de luchtkwaliteit meten met behulp van een smartphone en een add-on of sensorkastje.

We hebben Frank Kresin van de Waag Society uitgenodigd om te vertellen over het betrekken van burgers. Zie hieronder een filmpje over de Amsterdam Smart Citizens Lab, afkomstig van Waag Society: 

In de waterketen wordt ook gewerkt aan ondersteuning van informatievoorziening door middel van het gebruik van smartphones. Hajo Heusinkveld van Mobile Water Management zal vertellen over toepassingen voor de watersector en de daarbij gepaard gaande ontwikkeling van apps en ICT.

Programma

16:00 uur Welkom en introductie (Stijn Brouwer, KWR)
16:10 uur Iedereen een app: waterbeheer nog efficiënter? (Hajo Heusinkveld, Mobile Water Management)
16:40 uur Zelf meten is zelf weten - het Amsterdam Smart Citizens Lab (Frank Kresin, De Waag Society)
17:10 uur Kennisuitwisseling, netwerken met een hapje en een drankje

Overige informatie

Doelgroep: Iedere belanghebbende in IT-toepassingen binnen de watersector.
Prijzen: KNW leden gratis; niet-leden 50 euro


 

Leden van de Themagroep Water en IT

 • Luuk Rietveld
   
 • Arjen van Dam, Secretaris
   
 • Kim van Schagen
   
 • Henri Spanjers
   
 • Rob Schotsman
   
 • Dirk Vries, Voorzitter
   
 • Stefan Weijers
   
 • Sander Loos
   
 • Erik Jansen