h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Technische Commissie Anaërobie

Doelstelling van de themagroep Anaërobie (TCA)

De TCA stelt zich ten doel de uitwisseling van kennis en ervaring alsmede de discussie over de toepassing van anaërobe processen bij de behandeling van afval, afvalwater en proceswater te stimuleren.

Werkwijze van de themagroep Anaërobie (TCA)

De werkwijze omvat de volgende activiteiten:

 • De organisatie van workshops en symposia met een frequentie van 2 keer per jaar.
 • Het onderhouden van contacten met organisaties en instellingen in binnen- en buitenland die een aanverwant doel nastreven.
 • Het stimuleren van de interdisciplinaire aanpak door het bij elkaar brengen van verschillende vakgebieden, zoals fysische chemie, biochemie, microbiologie, agrotechnologie, procestechnologie en waterzuiveringstechnologie.

Inhoudelijke aspecten

De onderwerpen en processen waarmee de themagroep Anaërobie (TCA) zich bezig houdt:

 • Anaërobe zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater;
 • Anaërobe behandeling als onderdeel van duurzame sanitaire concepten;
 • Anaërobe omzetting van xenobiotica;
 • Methaangisting van zuiveringsslib, slurries, organisch afval (GFT, mest, vet, etc.);
 • Sulfaatreductie;
 • Anaërobe ammonium oxidatie;
 • Technologie, processturing en bedrijfsvoering van anaërobe zuiveringsinstallaties;
 • Anaërobe technologie als onderdeel van gesloten kringloopsystemen.

Doelgroep

De doelgroep van de themagroep Anaërobie (TCA) bestaat uit ingenieursbureaus, industrie, waterschappen en wetenschap (universiteiten, onderzoeksinstellingen).

Werkgroepleden

Hieronder ziet u de namen van de werkgroepleden.

 • Grietje Zeeman Voorzitter
   
 • Henk Lubberding Secretaris
   
 • Bram Versprille
   
 • Carl Schultz
   
 • Nico Groeneveld
   
 • Chris Reijken
   
 • Merle de Kreuk