h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waterkwaliteit op de kaart IV

Nieuwe technieken als eDNA en non-target screening bieden kansen voor de monitoring van de ecologische en chemische waterkwaliteit. Tijdens WOKIV, het vierde symposium Waterkwaliteit op de Kaart, delen we voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen. Kom ook en deel jouw ideeën! WOKIV - donderdag 25 januari 2018 in het LEF-centrum in Utrecht.

4e symposium “Waterkwaliteit op de Kaart”

WOKIV cBij het eerste symposium in 2014 hebben we waterkwaliteit letterlijk 'op de kaart' gezet met meer dan 250 deelnemers. In 2015 hebben we de 'Verklaring van Utrecht' opgesteld, en in 2016 gingen we in gesprek met ‘nieuwe vrienden’.

Met Waterkwaliteit op de Kaart IV willen we veelbelovende technieken en initiatieven delen, en inspireren tot actie. In het LEF-centrum in Utrecht gaan we samen aan de slag, onder het motto 'Waar wil jij op inzetten?'

Innovatieve technieken voor de analyse van ecologische en chemische waterkwaliteit

We praten u bij aan de hand van een tweetal voorbeelden. Zo bieden eDNA technieken kansen voor het beter in beeld brengen van de ecologische toestand en processen. Non-target screening en effect-gerichte technieken bieden inzicht in de chemische toestand. Waterkwaliteit is een black box, waar beide technieken wellicht beter inzicht in kunnen geven.

Na een inspirerende plenaire opening, gaan we in twee ronden aan de slag met werksessies over een breed scala aan onderwerpen. In de middag krijg je de mogelijkheid om zelf een onderwerp aan te dragen voor een derde workshopronde. Deel je ideeën en kom verder! We sluiten af met een plenaire terugkoppeling. Natuurlijk is er tussen de bedrijven door volop ruimte om te netwerken en bij te praten met vakgenoten. 

Zie ook de Werksessies

Symposium WOKIV - waar wil jij op inzetten?

 • Datum: donderdag 25 januari 2018
 • Tijd: details volgen
 • Locatie: LEF-Centrum in Utrecht
 • Kosten: KNW leden 225 euro; niet-leden 325 euro; studenten 15 euro; gereduceerd tarief 65 euro (oa. voor gepensioneerden)
 • Aanmelden: via het Registratieformulier

Organisatie: KNW Themagroep Waterkwaliteit

 

WOKIV a

Toelichting WERKSESSIES

 1. Participatieve monitoring - simpel, goedkoop en zinvol!
  In Amsterdam hebben honderden burgers de waterkwaliteit van hun stad gemonitord. Boeren kunnen met eenvoudige apparatuur zelf meten wat het effect van hun handelen is. Wat levert deze werkwijze, behalve meetgegevens, nog meer op?

 2. Monitoring - remote en/of real time
  Sensoren die elke seconde een meting doen, monitoring met drones vanuit de lucht of op het water, data van satellieten. Wat is er allemaal mogelijk en hoe ga je met dit soort gegevens om?

 3. Innovatieve technieken voor de analyse van ecologische en chemische waterkwaliteit

  Nieuwe technieken bieden kansen voor de monitoring van de ecologische en chemische waterkwaliteit! In deze sessie praten we u bij aan de hand van een tweetal voorbeelden. Zo bieden eDNA technieken kansen voor het beter in beeld brengen van de  ecologische toestand en processen en non-target screening en effect gerichte technieken voor de chemische toestand. Beide technieken bieden een deksel voor de black box genaamd waterkwaliteit.

 4. Rekentool voor opstellen waterbalans
  Een workshop over een rekentool waarmee met weinig data een waterbalans van een gebied gemaakt kan worden. STOWA heeft hiervoor een e-learning module ontwikkelt. Deelnemers aan deze sessie worden gevraagd deze e-learning (ca. 45 minuten) voorafgaand te doorlopen,
  via Stowa.nl | E-learning - Rekentool voor opstellen waterbalans

 5. Ecologische Sleutel Factoren - een update
  De ESF’s worden steeds verder ontwikkeld, in deze sessie praten we je bij. En we denken samen na over de doorvertaling van ESF naar KRW-doelen.

 6. Opkomende stoffen - het beleidskader
  Opkomende stoffen vormen op dit moment een probleem voor veel verschillende betrokken partijen, zoals drinkwaterbedrijven, lozers, waterbeheerders, vergunningverleners en toezichthouders. De landelijke werkgroep ‘Aanpak opkomende stoffen’ werkt aan een strategische aanpak voor mogelijke probleemstoffen. In deze sessie worden verschillende invalshoeken belicht en delen wij graag de problemen waar de betrokkenen zoal tegenaan lopen en welke oplossingsrichtingen zich af beginnen te tekenen. Graag bespreken we hier ook hoe we hierbij samen efficiënt en effectief met elkaar op kunnen trekken.

 7. Opkomende stoffen - methodiek voor prioritering
  Zoveel stoffen in het water, maar om welke stoffen moet je je nu echt druk maken? Er zijn verschillende methodieken beschikbaar om deze afweging te maken. Of moet je constateren dat je niet voldoende gegevens hebt?

 8. Bronaanpak geneesmiddelen: medicijn voor gezond water
  End-of-pipe zuiveren om medicijnresten te verwijderen is leuk en aardig, maar als we nu eens proberen de inname te beperken. Door goed voedsel hebben patiënten minder medicijnen nodig. Hoe creëer je een keten waarin kwalitatief hoogwaardig voedsel wordt verbouwd (duurzaam, met minder diffuse emissies), en klaargemaakt voor toepassing in de zorg?

 9. Geneesmiddelen in het milieu
  Wat zijn de grootste bronnen voor medicijnresten in het milieu? Welke RWZI’s leveren de grootste bijdrage en hoe kun je kosteneffectief de belasting van het oppervlaktewater verminderen?

 10. Diergeneesmiddelen
  De discussie rond geneesmiddelen in het water spitst zich toe op de humane geneesmiddelen. Van de geneesmiddelen van dieren weten we maar weinig. Onderzoek ernaar is lastig. Hoe gaan we daar mee om?

 11. Verwijdering van stoffen bij RWZI’s
  Als we er genoeg voor over hebben kunnen we bij RWZI’s vrijwel alle microverontreinigingen uit het afvalwater verwijderen. In het buitenland (bijvoorbeeld Duitsland en Zwitserland) worden effectieve technieken toegepast en ook in Nederland zijn onderzoeken naar verwijderingsrendementen van verschillende technieken gaande. Maar is het voor de oppervlaktewaterkwaliteit nodig overal alles te verwijderen? Welke afwegingen moeten er ten grondslag liggen aan de toepassingen van verschillende technieken?

 12. DAW - succesvolle projecten
  Na jaren waarin veel over DAW is gesproken, willen we hier succesvolle projecten op het podium zetten.

 13. Prikkels voor goed gedrag
  Natuurlijk zijn er boeren die het goed doen: een goede opbrengst en zo min mogelijk belasting van de omgeving. Maar op welke manier kun je de ‘gewone’ boeren verleiden tot goed gedrag? Diverse partijen komen hierbij aan het woord.

 14. Gebiedsarrangementen
  Haagse beleidsmakers zien “gebiedsarrangementen” als sleutel voor een effectieve en gedragen aanpak van agrarische emissies. Samen concretiseren we deze abstracte term. Hoe kun je agronomische en milieubelangen zo goed mogelijk combineren?

 15. Klimaat in de stad
  Er is veel te doen rondom het thema klimaatverandering in stedelijk gebied. Zo moeten bijvoorbeeld alle gemeenten een klimaatstresstest uitvoeren. Door waterkwantiteit, waterkwaliteit en ecologie gezamenlijk op te pakken, ontstaan kansen die anders blijven liggen.

 16. Klimaat in de landbouw
  Op welke manier heeft klimaatverandering effect op de landbouw, en dan met name op de milieueffecten van de landbouwpraktijk? Wij wisselen hier graag met jullie over van gedachten.

 17. Hergebruik en verwaarding van stoffen
  Voor de één een probleem, voor de ander een grondstof. Welke mogelijkheden voor hergebruik worden in praktijk al toegepast, en waar zien we nog kansen voor verwaarding van afvalstoffen.

 18. Waterkwaliteitsproblemen van de toekomst
  De waterkwaliteitsproblemen van overmorgen, wat moeten we weten, hoe pakken we het aan, en hoe zijn we de problemen voor?

 19. Trendanalyse
  Trends zijn vaak onbekend, terwijl het goede voorspellers van de toekomst zijn. De KRWNUTrend is een applicatie waarmee een ruimtelijk beeld wordt gegeven van de toestand, trends, concentraties, normen en de afstand tot het bereiken van de norm voor nutriënten in de ruim 700 waterlichamen van de KRW. Je gaat zelf met de applicatie aan de slag.

 20. Drinkwater
  Een presentatie over de recent ontwikkelde grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen. Wat kunnen we met deze tool?

 

Terug ↑


Achtergrond

Zie ook: Nieuwe vrienden zetten waterkwaliteit op de kaart met een bundel essays en interviews met mensen uit de wereld van banken, apotheken, supermarkten, natuurverenigingen en ‘gewone’ burgers - geschreven voor WOKIII in 2016.

WOK III WOKIV c

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het