0
0
0
s2smodern

KNW Themagroep Waterkwaliteit organiseert in de week van 23-27 november 2020 een serie dagelijkse webinars. Thema's variëren van de waterkwaliteit van sloot- en grondwater, tot de meerwaarde van monitoring, en de impact van klimaatverandering en energietransitie. Webinars van 16:00-17:30 uur, meld je aan en doe ook mee!

wok webinars

Webinars Waterkwaliteit

23-27 november 2020 |  16:00-17:30 uur

  • 23 nov | Klimaatverandering
  • 24 nov | Sloten
  • 25 nov | Energietransitie
  • 26 nov | Monitoring
  • 27 nov | Grondwater

Aanmelden: via het Registratieformulier

PROGRAMMA EN THEMA'S

23 nov | Klimaatverandering
Klimaatverandering heeft grote consequenties voor het waterbeheer en functies die afhankelijk zijn van voldoende en schoon water. In klimaatstresstesten / risicodialogen voor stedelijk gebied is veel aandacht voor waterkwantiteit, maar nauwelijks voor waterkwaliteit en ecologie. Om droogte tegen te gaan worden grootschalige plannen bedacht, maar ook daar ontbreekt het aan voldoende aandacht voor de gevolgen voor waterkwaliteit en ecologie. Welke belangrijke ontwikkelingen zien we? Welke tools zijn handig om effecten in beeld te brengen? Hoe komen we samen tot oplossingen waarbij ecologie en waterkwaliteit wél worden meegenomen?

24 nov | Sloten
In het landelijk gebied in Nederland liggen vele sloten en beken, ooit bedoeld om water aan- en af te voeren. Het besef groeit dat sloten belangrijk zijn voor waterkwaliteit en biodiversiteit. Zo concentreert zich op het ogenblik vrijwel de gehele biodiversiteit in het landelijke gebied in- en langs de sloot. Maar hoe krijg- en behoud je nu die soortenrijke begroeide sloten met vissen, kikkers, planten zoals op de oude schoolplaten? Hoe houd je veensloten op diepte? Hoe voorkom je oeverafkalving? Wat kunnen agrariërs en waterschappen doen om meer planten in de sloot te krijgen en wat vindt de schouwmeester daar dan van? Wat is eigenlijk de invloed van vraat door karpers/ rivierkreeften e.d.?

25 nov | Energietransitie
Er is een grote opgave in Nederland om duurzame energie op te wekken. Een deel van de ontwikkelingen heeft (mogelijk) een effect op waterkwaliteit en ecologie. Denk bijvoorbeeld aan drijvende zonnepanelen of aquathermie. Wat weten we inmiddels over die effecten? En hoe kunnen we energietransitie inzetten voor verbetering van waterkwaliteit en ecologie?

26 nov | Monitoren
Altijd discussie over het benodigde budget, als je eens iets anders wil kan het niet. Halen we wel alles eruit wat erin zit? We willen met jullie in gesprek over de meerwaarde van verschillende monitoringsactiviteiten, de verschillen in aanpak tussen waterbeheerders en het scheppen van kansen voor innovatieve technieken.

27 nov | Grondwater
Schoon grondwater is ontzettend belangrijk. Helaas raakt ons grondwatersysteem door menselijk toedoen tot steeds grotere diepten (licht) verontreinigd. Dit wordt sinds enige jaren aangeduid als vergrijzing van het grondwater. De nationale analyse signaleert dat dit blijvende knelpunten geeft voor drinkwaterwinningen, grondwaterafhankelijk oppervlaktewater en -natuur. De term ‘vergrijzing” is weinig concreet en heeft geen plaats in het grondwaterkwaliteitsbeheer. Om daar wat aan te doen, hebben grondwaterbeheerders samen met kennisinstellingen binnen het programma Kennisimpuls Waterkwaliteit het project Grondwaterkwaliteit opgestart. De onderzoekers van het projectteam (KWR, WUR, Deltares, TNO, RIVM) willen graag delen hoe zij vergrijzing eenduidig vast kunnen stellen, lange termijn ontwikkeling (100 jaar) zichtbaar maken én handelingsperspectieven kunnen vinden.

Meld je aan via het Registratieformulier en doe ook mee!

ORGANISATIE
KNW Themagroep Waterkwaliteit


Meer KNW & Watersector events