secundair logo knw 1

Het selecteren van een telemetriesysteem voor integraal waterbeheer is belangrijk voor gemeenten en waterschappen. In dit artikel beantwoorden we vijf belangrijke vragen over het kiezen van een telemetriesysteem. 

 

1. Wat doet een telemetriesysteem?
Een telemetriesysteem zorgt er voor dat een beheerder bij de gemeente of het waterschap op afstand de installaties in het areaal kan beheren en historische data verzamelt over de locaties in het veld. Het telemetriesysteem registreert meetgegevens en legt gebeurtenissen vast op een centrale hoofdpost. Meetgegevens zijn bijvoorbeeld het peil in de pompput of de draaiuren van een pomp. Een voorbeeld van een gebeurtenis die door een telemetriesysteem wordt vastgelegd is een storing of een alarm. Dit is het geval bij niveaumeting of hoogwater. Via een webportal heeft de beheerder op afstand direct inzicht in de installaties in het veld en toegang tot historische data over de installaties in het areaal. 

2. Wat zijn de voordelen van een telemetriesysteem?
Een telemetriesysteem biedt belangrijke voordelen voor beheerders en de technische dienst of onderhoudspartij van een gemeente of waterschap. Deze voordelen zijn onder andere het verzamelen van historische data, energiebesparing, minimaliseren van storingen en inzicht in de status van de installaties in het veld. Hieronder worden deze voordelen verder toegelicht.

Installaties op afstand beheren
Een belangrijk voordeel van een telemetriesysteem is de mogelijkheid om de installaties in het veld op afstand te beheren. Dit betekent dat de beheerder live mee kan kijken in de actuele situatie op een bepaalde locatie. Meestal vallen enkele honderden of zelfs duizenden gemalen, stuwen, peilbuizen, bergbezinkbassins en overstorten onder de verantwoordelijkheid van een team beheerders. Een telemetriesysteem is dan noodzakelijk om al deze installaties voor waterbeheer integraal te beheren.

Minimaliseren van storingen
Een tweede voordeel van een telemetriesysteem is het sneller en gerichter verhelpen van eventuele storingen. Ook een servicepartij kan via het telemetriesysteem snel inzicht krijgen in de locaties waar storingen zijn. In veel gevallen kunnen storingen op afstand opgelost worden, waardoor er geen auto’s naar alle storingen hoeven te rijden. Dit voorkomt verkeersbewegingen en is daarmee goed voor het milieu. De verzamelde data over storingen kunnen een beheerder ook helpen om heel gericht verbeteringen uit te voeren aan probleemlocaties.

Energie besparen door telemetrie
Energiebesparing is een derde voordeel van een telemetriesysteem. Het terugdringen van energieverbruik is een thema voor alle gemeenten en waterschappen. Met speciale modules, bijvoorbeeld Mous Energy Drive, is het mogelijk om energie te besparen en dit ook vooraf inzichtelijk te maken. Daardoor draagt een telemetriesysteem niet alleen bij tot realtime inzicht, maar ook tot concrete stappen voor optimalisatie en kostenbesparingen.

Datagericht beheer door historische data in telemetriesysteem
Eén van de belangrijkste voordelen van een telemetriesysteem is het verzamelen van historische data over de installaties in het areaal. Op deze manier heeft de beheerder niet alleen direct inzicht in storingen of de huidige status van een installatie, maar kan hij of zij ook terugkijken in de prestaties van een locatie. Op deze manier is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de installaties en zeer gericht optimalisaties door te voeren of datagericht investeringen te doen. Het kan daarbij gaan om vervangingsinvesteringen, maar ook om investeringen om gericht de prestaties van een storingsgevoelige locatie te optimaliseren.

3. Wat kost een telemetriesysteem?
De kosten voor een telemetriesysteem hangen af van verschillende factoren. De prijs voor een telemetriesysteem is opgebouwd uit de gebruikskosten van de telemetrie en de kosten voor communicatie. Factoren die van invloed zijn op de kosten van een telemetriesysteem zijn bijvoorbeeld het aantal locaties in het areaal, verschillende drivers en protocollen, de huidige hardware en de wensen over functionaliteiten in het telemetriesysteem. Zo is het mogelijk om de functionaliteiten af te stemmen op de eisen die aan het telemetriesysteem worden gesteld, zoals wel of geen trending data. Ook de huidige hardware is van invloed. Denk daarbij aan de modems en besturingen.

Voor vragen over de kosten van een telemetriesysteem kunt u contact met ons opnemen. We bespreken uw PVE en adviseren u op basis van uw areaal.

4. Wat is de levensduur van een telemetriesysteem?
De levensduur van een telemetriesysteem is in principe onbeperkt en wordt bepaald door de mate waarin er onderhoud wordt gepleegd. Telemetriesystemen draaien in datacenters waar capaciteit naar behoefte wordt aangewend en waar onderdelen automatisch worden vervangen bij uitval of teruglopende prestaties. Wordt het systeem continu up to date gehouden op het gebied van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, nieuwe technieken,  wet- en regelgeving en eventuele trends, dan is de levensduur in principe onbeperkt.

De zwakste schakel in de toekomstbestendigheid van de telemetriesystemen vormt de apparatuur in het veld. Dit heeft vooral te maken met de veranderende infrastructuur voor (mobiele) communicatie die met regelmaat andere hardware- en veiligheidseisen stelt. Door te kiezen voor een modulaire opbouw kunnen de kosten bij noodzakelijke vervanging redelijk goed in de hand worden gehouden. Ook zien we hier al mooie ontwikkelingen, bijvoorbeeld OTAP (Over The Air Provisioning) waarbij software van communicatieapparatuur op afstand kan worden voorzien van updates.

Voorheen kwam het nog wel eens voor dat een systeem door bepaalde keuzes in het verleden tegen technische beperkingen aanliep, waarbij de ontwikkelaar het te kostbaar vond om dit via het onderhoud te herstellen. Tegenwoordig is daar eigenlijk nooit meer sprake van.

5. Hoe kiest u een telemetriesysteem?
Het kiezen van een goed telemetriesysteem is van groot belang voor gemeenten en waterschappen. Bij het nemen van een beslissing komen diverse afwegingen aan bod, bijvoorbeeld: gaan we eigen software ontwikkelen of schakelen we een kennispartner ineigen software ontwikkelen of schakelen we een kennispartner in? Daarnaast zijn er algemene telemetriesystemen en waterspecifieke telemetriesystemen voor het integraal beheren van waterinstallaties. Maar het kiezen van een passend telemetriesysteem reikt in de praktijk veelal buiten de eigen areaalgrenzen. Door fusies is het vaak goed om in de overweging mee te nemen welk telemetriesysteem door buurgemeentes wordt gebruikt. Is het mogelijk om meetdata te delen via een API-koppeling? Welke hardware staat nu in het veld? Wat zijn de kosten van de bestaande telemetrie en hoe verhoudt zich dat tot een nieuw telemetriesysteem.

Het kiezen van een passend telemetriesysteem vraagt dus een strategische blik en een goede onderbouwing. De merkonafhankelijke kennis van Mous Waterbeheer kan daarbij een hulp zijn.

Contact over een telemetriesysteem
Mous Waterbeheer is voor gemeenten en waterschappen een onafhankelijke kennispartner voor telemetriesystemen en procesautomatisering. Heeft u behoefte aan onafhankelijk advies over telemetrie en besturingstechniek, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.