Kennispartner voor gemalen, riolering, bruggen & sluizen

Mous Waterbeheer logo 300dpiMous Waterbeheer is een kennisintensieve ontwikkelaar en leverancier van innovatieve oplossingen voor integraal waterbeheer. Onze vakmensen zijn experts op het gebied van telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek. Dagelijks werken zij met partners samen voor de nieuwbouw en renovatie van sluizen, bruggen, rioolgemalen en drukriolering. Daarnaast onderhoudt Mous Waterbeheer rechtstreeks contact met leveranciers van software- en besturingsoplossingen; een unieke meerwaarde voor onze klanten: aannemers, technici en beheerders bij provincie, gemeenten en waterschappen.

Klanten kiezen voor Mous Waterbeheer omdat wij projecten van A tot Z begeleiden en ontzorgen; in veel gevallen in een bouwteam en op basis van een open boekhouding. Mous Waterbeheer levert diverse (software)oplossingen voor integraal waterbeheer van het waterbeheergebied van waterschappen en gemeenten door heel Nederland. Daarnaast zorgen onze vakmensen voor regulier en preventief service en onderhoud, zowel in het vakgebied Riooltechniek als Bruggen & Sluizen.

Website: www.mouswaterbeheer.nl
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mous-waterbeheer
Telefoon: 0514 - 60 89 00
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het selecteren van een telemetriesysteem voor integraal waterbeheer is belangrijk voor gemeenten en waterschappen. In dit artikel beantwoorden we vijf belangrijke vragen over het kiezen van een telemetriesysteem. 

1. Wat doet een telemetriesysteem?
Een telemetriesysteem zorgt er voor dat een beheerder bij de gemeente of het waterschap op afstand de installaties in het areaal kan beheren en historische data verzamelt over de locaties in het veld. Het telemetriesysteem registreert meetgegevens en legt gebeurtenissen vast op een centrale hoofdpost. Meetgegevens zijn bijvoorbeeld het peil in de pompput of de draaiuren van een pomp. Een voorbeeld van een gebeurtenis die door een telemetriesysteem wordt vastgelegd is een storing of een alarm. Dit is het geval bij niveaumeting of hoogwater. Via een webportal heeft de beheerder op afstand direct inzicht in de installaties in het veld en toegang tot historische data over de installaties in het areaal. 

2. Wat zijn de voordelen van een telemetriesysteem?
Een telemetriesysteem biedt belangrijke voordelen voor beheerders en de technische dienst of onderhoudspartij van een gemeente of waterschap. Deze voordelen zijn onder andere het verzamelen van historische data, energiebesparing, minimaliseren van storingen en inzicht in de status van de installaties in het veld. Hieronder worden deze voordelen verder toegelicht.

Installaties op afstand beheren
Een belangrijk voordeel van een telemetriesysteem is de mogelijkheid om de installaties in het veld op afstand te beheren. Dit betekent dat de beheerder live mee kan kijken in de actuele situatie op een bepaalde locatie. Meestal vallen enkele honderden of zelfs duizenden gemalen, stuwen, peilbuizen, bergbezinkbassins en overstorten onder de verantwoordelijkheid van een team beheerders. Een telemetriesysteem is dan noodzakelijk om al deze installaties voor waterbeheer integraal te beheren.

Minimaliseren van storingen
Een tweede voordeel van een telemetriesysteem is het sneller en gerichter verhelpen van eventuele storingen. Ook een servicepartij kan via het telemetriesysteem snel inzicht krijgen in de locaties waar storingen zijn. In veel gevallen kunnen storingen op afstand opgelost worden, waardoor er geen auto’s naar alle storingen hoeven te rijden. Dit voorkomt verkeersbewegingen en is daarmee goed voor het milieu. De verzamelde data over storingen kunnen een beheerder ook helpen om heel gericht verbeteringen uit te voeren aan probleemlocaties.

Energie besparen door telemetrie
Energiebesparing is een derde voordeel van een telemetriesysteem. Het terugdringen van energieverbruik is een thema voor alle gemeenten en waterschappen. Met speciale modules, bijvoorbeeld Mous Energy Drive, is het mogelijk om energie te besparen en dit ook vooraf inzichtelijk te maken. Daardoor draagt een telemetriesysteem niet alleen bij tot realtime inzicht, maar ook tot concrete stappen voor optimalisatie en kostenbesparingen.

Datagericht beheer door historische data in telemetriesysteem
Eén van de belangrijkste voordelen van een telemetriesysteem is het verzamelen van historische data over de installaties in het areaal. Op deze manier heeft de beheerder niet alleen direct inzicht in storingen of de huidige status van een installatie, maar kan hij of zij ook terugkijken in de prestaties van een locatie. Op deze manier is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de installaties en zeer gericht optimalisaties door te voeren of datagericht investeringen te doen. Het kan daarbij gaan om vervangingsinvesteringen, maar ook om investeringen om gericht de prestaties van een storingsgevoelige locatie te optimaliseren.

3. Wat kost een telemetriesysteem?
De kosten voor een telemetriesysteem hangen af van verschillende factoren. De prijs voor een telemetriesysteem is opgebouwd uit de gebruikskosten van de telemetrie en de kosten voor communicatie. Factoren die van invloed zijn op de kosten van een telemetriesysteem zijn bijvoorbeeld het aantal locaties in het areaal, verschillende drivers en protocollen, de huidige hardware en de wensen over functionaliteiten in het telemetriesysteem. Zo is het mogelijk om de functionaliteiten af te stemmen op de eisen die aan het telemetriesysteem worden gesteld, zoals wel of geen trending data. Ook de huidige hardware is van invloed. Denk daarbij aan de modems en besturingen.

Voor vragen over de kosten van een telemetriesysteem kunt u contact met ons opnemen. We bespreken uw PVE en adviseren u op basis van uw areaal.

4. Wat is de levensduur van een telemetriesysteem?
De levensduur van een telemetriesysteem is in principe onbeperkt en wordt bepaald door de mate waarin er onderhoud wordt gepleegd. Telemetriesystemen draaien in datacenters waar capaciteit naar behoefte wordt aangewend en waar onderdelen automatisch worden vervangen bij uitval of teruglopende prestaties. Wordt het systeem continu up to date gehouden op het gebied van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, nieuwe technieken,  wet- en regelgeving en eventuele trends, dan is de levensduur in principe onbeperkt.

De zwakste schakel in de toekomstbestendigheid van de telemetriesystemen vormt de apparatuur in het veld. Dit heeft vooral te maken met de veranderende infrastructuur voor (mobiele) communicatie die met regelmaat andere hardware- en veiligheidseisen stelt. Door te kiezen voor een modulaire opbouw kunnen de kosten bij noodzakelijke vervanging redelijk goed in de hand worden gehouden. Ook zien we hier al mooie ontwikkelingen, bijvoorbeeld OTAP (Over The Air Provisioning) waarbij software van communicatieapparatuur op afstand kan worden voorzien van updates.

Voorheen kwam het nog wel eens voor dat een systeem door bepaalde keuzes in het verleden tegen technische beperkingen aanliep, waarbij de ontwikkelaar het te kostbaar vond om dit via het onderhoud te herstellen. Tegenwoordig is daar eigenlijk nooit meer sprake van.

5. Hoe kiest u een telemetriesysteem?
Het kiezen van een goed telemetriesysteem is van groot belang voor gemeenten en waterschappen. Bij het nemen van een beslissing komen diverse afwegingen aan bod, bijvoorbeeld: gaan we eigen software ontwikkelen of schakelen we een kennispartner ineigen software ontwikkelen of schakelen we een kennispartner in? Daarnaast zijn er algemene telemetriesystemen en waterspecifieke telemetriesystemen voor het integraal beheren van waterinstallaties. Maar het kiezen van een passend telemetriesysteem reikt in de praktijk veelal buiten de eigen areaalgrenzen. Door fusies is het vaak goed om in de overweging mee te nemen welk telemetriesysteem door buurgemeentes wordt gebruikt. Is het mogelijk om meetdata te delen via een API-koppeling? Welke hardware staat nu in het veld? Wat zijn de kosten van de bestaande telemetrie en hoe verhoudt zich dat tot een nieuw telemetriesysteem.

Het kiezen van een passend telemetriesysteem vraagt dus een strategische blik en een goede onderbouwing. De merkonafhankelijke kennis van Mous Waterbeheer kan daarbij een hulp zijn.

Contact over een telemetriesysteem
Mous Waterbeheer is voor gemeenten en waterschappen een onafhankelijke kennispartner voor telemetriesystemen en procesautomatisering. Heeft u behoefte aan onafhankelijk advies over telemetrie en besturingstechniek, neemt u dan gerust contact op met onze specialisten.

Gemeenten en waterschappen streven in de volle breedte van het areaal naar energiebesparing, voor verlichting, veiligheid en voor gemalen. Waarom is energiebesparing voor gemalen zo belangrijk? Welke mogelijkheden zijn er voor energiebesparing en hoe is dit meetbaar te maken?

Waarom is energiebesparing voor gemalen zo belangrijk?
Energiebesparing is een belangrijk thema voor beheerders van bijvoorbeeld rioolsystemen, ongeacht of het gaat rioolgemalen, drukriolering of poldergemalen. Deze aandacht voor energiebesparing is niet alleen te relateren aan de stijgende prijzen voor energie, maar hangt ook samen met het streven naar duurzaam gebruik van energie en oog voor de impact van menselijk handelen op het klimaat. Gemeenten en waterschappen zijn daarom continu op zoek naar mogelijkheden om energie te besparen, op elk aandachtsgebied, en datzelfde geldt daarom voor het terugdringen van het energieverbruik van gemalen.

Streven naar een duurzaam pompregime voor energiebesparing
Welke mogelijkheden hebben beheerders voor het besparen van energie in de bedrijfsvoering van hun rioolsystemen? Een belangrijke eerste vraag daarbij is of er sprake is van een duurzaam pompregime. Functioneren alle gemalen op hun optimale en meest energiezuinige debietkromme? Inzicht in deze data draagt bij aan gerichte energiebesparing.

Energiebesparing door een slimme pompkeuze
Een belangrijke manier om energie te besparen in een gemaal is het selecteren van de juiste pomp en deze slim laten functioneren in het gemaal. Belangrijke vragen zijn daarbij; wat is de benodigde capaciteit in een etmaal, wat is de benodigde piekcapaciteit, hoe is het achterliggende leidingstelsel ontworpen, is er sprake van een verband met meerdere gemalen, hoe is de relatie van het gemaal met de rest van het stelsel, wat is de vuillast. De specialisten van Mous Waterbeheer rekenen graag voor u het gehele stelsel hydraulisch door.

Energiebesparing door de toepassing van slimme software
Vooruitlopend op de verduurzaming van de gehele energiebehoefte heeft Mous Waterbeheer voor verlaging van de energiebehoefte van rioolgemalen een eenvoudige softwareoplossing ontwikkeld. Dit is Mous Energy Drive (MED). Door de toenemende aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing is Mous Energy Drive voor veel beheerders een onmisbaar systeem.

Inzicht in energiebesparing met Mous Energy Drive
Mous Energy Drive onderscheidt zich van andere energiebesparende initiatieven doordat de realiseerbare besparing vooraf inzichtelijk is te maken en achteraf meetbaar is. Mous Energy Drive is een zelflerend systeem. Op het moment dat een rioolgemaal in bedrijf gaat, zorgt Mous Energy Drive er voor dat deze meteen naar het optimale bedrijfspunt gaat. Meer nog, Mous Energy Drive draagt bij aan een zo optimaal en duurzaam mogelijk pompregime. Daardoor optimaliseert Mous Energy Drive het verbruik van energie van gemalen.

Groot voordeel van Mous Energy Drive is dat deze softwareoplossing toegepast kan worden in elk willekeurig stelsel. In de praktijk levert Mous Energy Drive een energiebesparing op tot wel 30%-50%

Mous Energy Drive biedt nog veel meer unieke features dan alleen energiebesparing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervuilingsdetectie, reinigingsregeling en omkeerregeling. Meer informatie over Mous Energy Drive op www.mouswaterbeheer.nl of maakt u een afspraak met Jacob Groeneveld of Klaas Jan Dijkstra voor meer informatie.

Softwareontwikkeling voor waterschappen vraagt specifieke kennis, zowel van de software als van de techniek en de praktijk in de veld. Deze kennis is van onschatbare waarde in projecten voor telemetrie, nieuwbouw en renovatie van gemalen, stuwen en andere waterinstallaties.

Mous Waterbeheer treedt in steeds meer gevallen op als specialistische kennispartner voor technische vraagstukken; op het snijvlak van software en techniek. “In deze rol vormen we de schakel tussen software en de locaties in het veld.”

Uitfasering en impact op communicatie
Een concreet voorbeeld is de aansluiting van de communicatie en telemetrie van locaties op een hoofdpost. In het bijzonder nu in een hoog tempo communicatietechnologie zoals 2G/3G door providers wordt uitgefaseerd, ligt hier voor beheerders een aandachtspunt. “We adviseren gemeenten en waterschappen omtrent telemetrie, aansluitingen en communicatie, en bieden maatwerkoplossingen die aansluiten op het beheergebied van de klant. Hiervoor ontwikkelde Mous Waterbeheer in samenwerking met Adésys onder andere een plug & play oplossing waardoor locaties zonder hoge ombouwkosten toekomstbestendig zijn.”

Continu optimaliseren van beheergebied en assets
De rol van Mous Waterbeheer gaat voor veel gemeenten en waterschappen veel verder. Een voorbeeld zijn de trendlijnanalyses die uitgevoerd worden om de assets en het beheergebied continu te optimaliseren. “De vakmannen van Mous Waterbeheer zijn echte probleemoplossers. We zijn alert op ontwikkelingen in de markt en vertalen dit door naar concrete aandachtspunten en oplossingen. Wat dat betreft zijn we echte techneuten met kennis van software. We kijken naar de materie, doorgronden de situatie en zijn als kennispartners in staat om dit om te zetten in technische oplossingen.”

Meerwaarde van technische kennis
De kennis bij waterschappen is onmisbaar voor effectief waterbeheer in een beheergebied. De specialistische kennis bij Mous Waterbeheer en de schakelfunctie tussen software en veld biedt voor veel waterschappen een belangrijke aanvulling. “Dat is waar we iedere dag aan bouwen: het behouden, delen en uitbouwen van onze technische kennis van water.”

Meer informatie over gerealiseerd werk op onze website onder Projecten.

Voor diverse toepassingen is het nodig om de besturing van een rioolgemaal weg te werken in een putkast. Mous Waterbeheer heeft inmiddels verschillende projecten opgeleverd waarbij gebruik is gemaakt van een putkast. In dit artikel vertellen we meer over de toepassingen en de voordelen van de putkast. 

Toepassingen van een putkast 
Voor waterbeheer en riooltechniek zijn er verschillende toepassingen voor de putkast. Indien een rioolgemaal geplaatst moet worden in een gebied met dichte bebouwing, kan de putkast een oplossing bieden voor de besturingskast. De besturing wordt dan niet bovengronds in een besturingskast geplaatst, maar onder de grond in een speciale putkast. Op een locatie waarbij de besturingskast direct in het uitzicht van bewoners komt te staan of in het looppad van een drukke looproute is de putkast een uitstekende oplossing. 

Een putkast plaatsen in dichte bebouwing 
Een putkast kan de perfecte uitkomst zijn waar sprake is van dichte bebouwing. Stel dat een besturingskast voor een rioolgemaal een storend element is in het uitzicht van bewoners, dan is er een creatieve oplossing nodig. Immers, de besturingskast is een cruciaal onderdeel van het rioolsysteem, moet eenvoudig bereikbaar zijn voor onderhoud of het verhelpen van storingen en ook goed beschermd worden tegen vandalisme. De putkast voldoet aan al deze eisen. Door de besturing onder de grond in een putkast te plaatsen wordt de besturing als het ware in een goed beveiligde kelder bewaard. De besturing in de putkast blijft goed bereikbaar voor storingen en onderhoud door het slimme ontwerp. En bewoners zijn tevreden omdat er geen ontsierende besturingskast direct in het uitzicht staat. 

Putkast: een veilige oplossing 
Voor drukbezochte locaties is een putkast een veilig alternatief voor de besturingskast boven de grond. Door de besturing van een rioolgemaal in drukbezocht gebied te verplaatsen naar de putkast blijft een voetpad, winkelgebied of speelterrein veilig en toegankelijk voor validen en mindervaliden. Alleen op momenten dat er aan de besturing wordt gewerkt, bijvoorbeeld bij onderhoud of een storing, wordt de putkast geopend en de besturing beschikbaar gemaakt. Na onderhoud wordt de putkast weer afgesloten en is de route weer vrij. 

Ervaring met de putkast voor rioolgemalen 
Mous Waterbeheer heeft inmiddels meerdere projecten opgeleverd waarbij voor de besturingen gebruik is gemaakt van de putkast. Eén van die projecten is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Steenwijkerland. De putkast is een slimme, veilige en praktische oplossing als alternatief van de buitenopstellingskast of besturingskast voor de besturingen van rioolgemalen. Wilt u meer weten over de toepassingen en voordelen van de putkast? Neemt u dan contact met ons op. 

In opdracht van Wetterskip Fryslân realiseert hoofdaannemer Schot Infra de nieuwbouw van vier poldergemalen. Het gaat om de gemalen Alde Geeuw, Nes, Prinses Margrietsluis en Luts Súd. Op de vier locaties zijn de bestaande installaties aan het einde van de technische levensduur en voldoen deze niet langer aan de huidige vereisten. De nieuwe gemalen De Luts Súd en Alde Geeuw zijn inmiddels opgeleverd. Momenteel wordt het nieuwe poldergemaal Prinses Margrietsluis gebouwd.

Lees meer...

Voor waterschappen is Mous Waterbeheer een integraal onderdeel van het realisatieteam. Onze specialisten bedenken, engineeren en realiseren zowel de elektrotechnische als de werktuigbouwkundige installaties voor poldergemalen in diverse delen van Nederland. Wat betekent dit en wat is de meerwaarde voor het waterschap?

Lees meer...

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!