Harderwijk is in ontwikkeling, om in een nieuwbouwwijk tijdens zowel extreem natte als droge periodes op te vangen, hebben we de Crescent plas klimaatrobuust ontworpen. Dit hebben we gedaan door gebruik te maken van nature-based solutions, en de waterpartij te laten functioneren als een stadsuiterwaarden. Het gebied biedt unieke voordelen in elk seizoen voor waterberging, ecologie en recreatie. Ook zijn kosten bespaard, ten opzichte van een eerder plan, bij de aanleg en het beheer van het gebied.

 

De uitdaging

De Crescent als waterplas bleek geschikt voor waterberging bij toenemende neerslagextremen, maar minder voor recreatie en ecologie bij langdurige droogte. Aangezien er ook vaker periodes van droogte te verwachten zijn, hebben we oorspronkelijke ontwerp kritisch onder de loep gehouden. De relatief hoge kosten voor aanleg en beheer van de waterplas gaf de doorslag om naar alternatieven te zoeken.

Onze oplossing

Om deze uitdaging het hoofd te bieden hebben landschapsarchitect, hydroloog en ecoloog de handen ineen geslagen. Gezamenlijk zijn we gekomen tot een ontwerp waarin een deel van het gebied fungeert als tijdelijk overloopgebied: Stadsuiterwaarden Crescent. Bij hevige of langdurige neerslag kan het waterpeil gecontroleerd stijgen. Water wordt dan vastgehouden in het gebied en er ontstaat een eiland in het gebied. Doordat de waterplas bij droogte de helft minder groot is, zijn de verblijftijden van het water lager. Het aanwezige water wordt sneller afgevoerd. Risico’s op verslechtering van de waterkwaliteit bij droogte zijn hierdoor fors lager. Groot voordeel is verder dat het overloopgebied in droge tijden bruikbaar is voor recreatie (wandelen, spelen). Ook het winnend Stadsidee Harderwijk van 2017, het hondenstrand, krijgt een plek in het ontwerp. Dit aangepaste ontwerp bleek minder te kosten, onder andere omdat veel minder grond afgegraven hoeft te worden.

Een krachtige combinatie van creativiteit en technisch-inhoudelijke kennis hebben geresulteerd in een aantrekkelijk, klimaatrobuust én betaalbaar ontwerp. Het ontwerp heeft hiermee zowel draagvlak bij de expertises binnen gemeente en waterschap als bij de bewoners.