secundair logo knw 1

Het kennisprogramma COASTAR heeft in kaart gebracht waar de ondergrond in Nederlandse kustgebieden kan bijdragen aan een meer robuuste zoetwatervoorziening. Er blijken volop kansen voor ondergrondse berging van regenwater én de winning van brak grondwater, waarmee we verzilting tegengaan en zoetwater kunnen produceren. COASTAR heeft deze kansrijke locaties letterlijk in kaart gebracht. De geohydrologische geschiktheidskaarten zijn een uitstekend startpunt voor verder onderzoek en gesprekken in de regio.

Geschreven door Dominique Ryckebosch (CommSa) met medewerking van Ida de Groot-Wallast (Deltares) en Ilja America-Van den Heuvel (Deltares)

De experts in COASTAR hebben diverse geohydrologische factoren gebruikt als indicatoren voor de geschiktheid van de bodem voor ondergrondse zoetwateropslag en brakwaterwinning. Op basis van een aantal kritische waarden zijn twee geohydrologische geschiktheidskaarten opgesteld: een voor ondergrondse opslag van zoetwater en een voor brakwaterwinning. In één oogopslag zie je welke locaties ‘niet’ of ‘mogelijk’ tot ‘zeer geschikt’ zijn, op 250 meter nauwkeurig. (Lees de wetenschappelijke onderbouwing in het kader.)

Startpunt voor gezamenlijke aanpak
De kansenkaarten zijn een startpunt voor provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven, waterschappen, marktpartijen en kennisinstellingen om in gesprek te gaan over oplossingen in het gebied. Bijvoorbeeld: ‘geschikt’; wat betekent dat concreet? Hoeveel zoetwater is er te winnen of op te slaan in een gebied? Van wie is de ondergrond? Wat kost zoetwateropslag of brakwaterwinning in een gebied? Wat zijn de technische mogelijkheden en beperkingen? De partners in COASTAR denken graag mee over, onder andere, technische mogelijkheden, zoetwaterstrategie, kosten, governance, beleidsvorming en implementatie.

Ervaringen PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Koen Zuurbier (strategisch adviseur drinkwater bij PWN) vertelt over de kansenkaarten: “In Noord-Holland voorzien we op de korte termijn een toename van de watervraag. Voor de productie kunnen we extra oppervlaktewater vanuit het IJsselmeer gebruiken, maar in periodes van verzilting of verontreinigingen hebben we voorraden en alternatieve bronnen nodig. We zijn daarom op zoek naar strategische locaties voor ondergrondse opslag en winning van brak grondwater voor een robuuste watervoorziening in Noord-Holland.

Op de COASTAR-kansenkaarten zagen we dat we al een deel van de geschikte locaties voor ondergrondse zoetwateropslag benutten, met name in de duinen. Daar hebben we goede ervaringen met grootschalige zoetwateropslag. Eventuele nieuwe kansrijke locaties hebben we gekoppeld aan locaties met toekomstige knelpunten. Dit levert intern heel concrete gesprekken op, bijvoorbeeld over de handelingsperspectieven die ontstaan met inzet van de ondergrond en over de kansen en beperkingen in Natura 2000-gebieden.

Specifiek kijken we in de Haarlemmermeerpolder hoe brakwaterwinning, die daar kansrijk bleek, valt in te passen in de omgeving, wat de impact ervan is en hoeveel drinkwater we hiermee kunnen maken. In Hoorn zijn we een pilot gestart met als doel drinkwater in een kansrijk gebied ondergronds op te slaan voor latere terugwinning.

Het helpt trouwens ook dat we nu weten welke gebieden niet geschikt zijn; daar besteden we dus geen tijd en energie aan.

Ervaringen Waterbedrijf Groningen
Ook Waterbedrijf Groningen gebruikt de kansenkaarten. Wout Kompagnie (beleidsadviseur en programmamanager Watertransitie) en Sjoerd Rijpkema (geohydroloog) vertellen: “Samen met de provincie en de waterschappen zijn we op zoek naar nieuwe bronnen voor onder andere industriewater. Het watergebruik van datacentra, waterstoffabrieken, chemische industrie, energiecentrales en andere bedrijven in Groningen stijgt enorm. Deze stijgende watervraag willen we voorzien vanuit andere bronnen dan drinkwater.

Daarom heeft North Water (joint venture Waterbedrijf Groningen en Evides Industriewater) in 2021 een industriewaterfabriek gebouwd bij Garmerwolde, die proceswater maakt van oppervlaktewater uit het Eemskanaal. Dit water wordt via transportleidingen geleverd aan de nieuwe bedrijven in de Eemshaven en Delfzijl.

Maar we moeten er rekening mee houden dat er tijdens langdurig droge zomers, zeker in de toekomst, onvoldoende water door het Eemskanaal stroomt. Om in deze periodes toch voldoende industriewater te kunnen leveren, willen we tijdens de winterperiode zoet water opslaan in de ondergrond, wat we in de zomer dan weer kunnen gebruiken voor de productie van industriewater. We zoeken dus naar geschikte locaties voor grootschalige opslag van zoetwater en hebben de kansenkaarten hiervoor gebruikt.

Aanvullend onderzoek
Op het eerste gezicht tonen de kaarten veel potentie voor ondergrondse opslag. Veel kansrijke winlocaties blijken gunstig te liggen ten opzichte van onze industriewaterfabriek, onze leidingen of onze klanten. Toch is er nog veel onzekerheid, onder andere over de meer gedetailleerde opbouw van de bodem. Daarom moet er nog wel aanvullend onderzoek worden gedaan, zoals diepe boringen met peilfilters.

Wat ons verraste, waren de kansen voor brakwaterwinning. Deze optie houden we zeker open als back-up voor extra industriewater en in de toekomst mogelijk ook voor drinkwater. De kansenkaarten en het aanvullend onderzoek zijn voor ons een uitstekend hulpmiddel om degelijke plannen te maken voor de komende dertig jaar.”

Benut de kansenkaarten!
De watertransitie in onze delta is een hot item. Het is hoog tijd om nieuwe bronnen voor zoetwater te vinden en in gebruik te nemen. Benut de COASTAR kansenkaarten als startpunt voor verder onderzoek en gesprekken over een duurzame zoetwatervoorziening. Bekijk de geohydrologische geschiktheidskaarten van COASTAR en zoom in op jouw gebied. Wil je meer informatie, van gedachten wisselen of nader onderzoek, neem contact op met COASTAR.


WETENSCHAPPELIJKE ONDERBOUWING KANSENKAARTEN

COASTAR heeft in samenwerking met geohydrologische experts kritische waarden vastgesteld, waarmee de geohydrologische geschiktheidskaarten zijn opgesteld.

Indicatoren voor de geohydrologische geschiktheid van ondergrondse zoetwateropslag:

• Achtergrondstroming van het grondwater: horizontale grondwaterstroming zorgt voor ongewenste afstroming van het geïnjecteerde zoete water, toenemende stroomsnelheid betekent afnemende geschiktheid voor ondergrondse opslag.
• Chlorideconcentratie van het grondwater: door het dichtheidsverschil tussen het brakke of zoute grondwater en het geïnjecteerde zoete water heeft het zoete water de neiging op te drijven. Een groter dichtheidsverschil betekent afnemende geschiktheid voor ondergrondse opslag.
• Opbarstrisico: door injecteren van zoetwater kan de druk in de watervoerende lagen toenemen met het risico van opbarsting, indien bovenliggende lagen onvoldoende tegendruk geven.
• Doorlatend vermogen van de ondergrond: om water te kunnen injecteren en onttrekken dient de ondergrond een zeker doorlatend vermogen te hebben.

Indicatoren voor de geohydrologische geschiktheid van brakwaterwinning:

• Gemiddelde chloride-concentratie in het brakwaterpakket: het brakke water dient een chloridegehalte te hebben, waarbij ontzilting door RO een haalbare methode is.
• Dikte brakwaterpakket: het brakwaterpakket moet dik genoeg zijn om winning stabiel en rendabel te maken.
• Doorlatend vermogen: om brakwater te kunnen onttrekken dient de ondergrond een zeker doorlatend vermogen te hebben.
• Maximale diepte brakwaterpakket: wanneer het brakwaterpakket te diep zit, lijkt brakwaterwinning financieel niet rendabel.

Voor de volledige rapportage, zie: COASTAR voorkant COASTAR nationaal. Bos-Burgering, L., Buijs, S., America, I., Klooster, J., de Louw, P. G. B., Delsman, J., Stofberg, S., Raat, K., Franssen, R., & Posma, J. (2021). Regionale en nationale opschaling COASTAR toepassingen.

 

Zoetwateropslag in het kort
Overtollig (regen)water kun je in de ondergrond infiltreren en weer oppompen wanneer het nodig is. Voordelen: minder wateroverlast en water op voorraad, bijvoorbeeld voor openbaar groen en sportvelden. Ook tuinbouwbedrijven kunnen overtollig regenwater in de ondergrond infiltreren om de zoetwatervoorraad aan te vullen. Zo bouwen ze een voorraad op voor droge periodes. Zo’n ‘waterbank’ zorgt voor een betere balans tussen vraag en aanbod van water, verkleint wateroverlast, gaat verzilting van grondwater tegen en schept ruimte in de bassins voor de opvang van zware buien.
Brakwaterwinning in het kort
In diepe polders kun je brak grondwater oppompen. De waterkwaliteit in de polder verbetert, er is minder water nodig voor doorspoeling en de bodem wordt geschikter voor landbouw. Van het brakke water wordt drinkwater gemaakt. Ook diep onder de duinen kun je brak water winnen als voor bron voor drinkwater. Daardoor ontstaat ook meer ondergrondse ruimte voor zoetwateropslag.
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.