secundair logo knw 1

In het interview met minister Mark Harbers dat u in H2O december aantreft, wordt de vraag gesteld: laat Mark Harbers zich de kaas van het brood eten door Hugo de Jonge? De bouwminister presenteerde 13 oktober de plannen voor de bouw van 917.193 woningen, waarvan bijna 420.000 in de laaggelegen en propvolle provincies Noord- en Zuid-Holland. Meteen rees de vraag: waar is de aangekondigde water- en bodemtoets gebleven? Is de dadendrang van bouwminister De Jonge waterminister Harbers te machtig? 

door Bert Westenbrink

Cover H2O dec 200 H2O december 2022Het antwoord van Harbers luidt: nee. “Het beleidstraject ‘water en bodem sturend’ geldt voor het hele kabinet”, zegt hij en verwijst in het vraaggesprek naar de uitwerking van het beleidsbeginsel dat eind november zou worden gepresenteerd. 25 november was het zover en verscheen de lang verwachte Kamerbrief van Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Uit de brief blijkt dat het kabinet met 33 ‘structurerende keuzes’ inhoud geeft aan het in het coalitieakkoord vastgelegde principe dat water en bodem sturend moet zijn bij de transities waar we voor staan. De uitgangspunten die gaan gelden voor de herinrichting van Nederland kunnen worden gezien als een trendbreuk in het beleid: de wateropgave wordt een serieuze factor.

In vogelvlucht: Er moeten meer zoetwatervoorraden en nieuwe drinkwaterbronnen komen. In verschillende gebieden (laagveen, hoge zandgronden) gaat het grondwaterpeil omhoog. Er wordt niet gebouwd op locaties die nodig zijn voor het bergen en afvoeren van water, dus ook niet meer in uiterwaarden.

Rondom primaire waterkeringen moet ruimte worden vrijgehouden voor toekomstig versterkingen. In diepe polders wordt 5 tot 10 procent gereserveerd voor waterberging. Steden moeten groener worden. Het watergebruik door bedrijven en burgers moet met 20 procent omlaag.

Bij het verbeteren van de waterkwaliteit staat de bronaanpak voorop. De lozing van koelwater op grote rivieren wordt begrensd. De zoetwaterbuffer in het IJsselmeer wordt vergroot. Kustuitbreiding is voorlopig taboe, evenals bouwen van eilanden in het IJsselmeergebied (behoudens overstroombare natuur in het Markermeer).

In de uitwerking van de beleidsplannen in het kabinet is de leidraad ‘water en bodem sturend’ overeind gebleven, maar nu moet blijken of dat in de uitvoering ook zo is

Het is een veelomvattend pakket dat vervlochten moet worden met andere opgaves, zoals ‘het behoud van de strategische positie van de landbouw’, onder andere in de laagveengebieden. Ga er maar aan staan. In de uitwerking van de beleidsplannen in het kabinet is de leidraad ‘water en bodem sturend’ overeind gebleven, maar nu moet blijken of dat in de uitvoering ook zo is.

“We moeten het samen doen”, schrijven Harbers en Heijnen in hun Kamerbrief. “Je zult bestuurlijke instrumenten moeten hebben om daadwerkelijk met de wateropgave rekening te kunnen houden”, zegt Harbers in het interview in deze H2O. 

Hoe dan ook: het is een helse klus.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.
@JanEens Jan, maar mijn opiniestuk gaat over hoe slimme bemetering en beprijzing het waterverbruik van huishoudens beïnvloeden. Dat er geen BOL is voor grootverbruik, helpt bedrijven inderdaad niet om slim met water om te gaan.   
Waarom de belasting op leidingwater (BOL) alleen voor de eerste 300m3? (€ 0,50 per m3 incl BTW). Beter is om een BOL te hebben voor het waterverbruik boven de 300m3. Politiek ligt dit moeilijk voor wat ik begreep.  
Of de waterkwaliteit wel 100% blijft onder deze oppervlakte heeft te maken met de normen die men hiervoor gebruikt. Bij eutrofiëring ontstaat wat groenalg en gelijk vliegt in de beoordeling de waterkwaliteit omlaag. Komt dat omdat anderen dit veroorzaken?