secundair logo knw 1

Het kabinet Rutte IV is - eindelijk - aan de slag. Het in december gepubliceerde coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is het fundament voor het regeerbeleid. De watersector toonde zich tevreden na lezing van het document.

door Bert Westenbrink

Cover h2o feb 22 H2O februari 2022 De Unie van Waterschappen stelde vast dat het nieuwe kabinet 'een klimaatbestendige en waterbewuste weg' inslaat. Vewin, de koepel van drinkwaterbedrijven, noemde het coalitieakkoord ‘een goed vertrekpunt voor een Nationaal Waterakkoord’. Beide organisaties juichten het voornemen toe ‘om water en bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke ordening en de watertoets een dwingender karakter te geven’.

Het is duidelijk: het belang van goed waterbeleid is geland in Den Haag. De lobby van de koepelorganisaties heeft succes gehad, al moet niet worden uitgesloten dat een aanhoudende regenbui in juli vorig jaar de meeste invloed heeft gehad op het vormingsproces van het nieuwe kabinet. Hoe wrang ook: de door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) betitelde ‘crisis van ongekende omvang’ in Limburg was ook een blessing in disguise; de ramp midden in de kabinetsformatie nam elke mogelijk nog bestaande twijfel over investeren in klimaatadaptatie weg.

Het belang van goed waterbeleid is geland in Den Haag

Maar het kabinet heeft niet alleen oog voor de noodzaak om Nederland aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering, ook de paragraaf over de energiemix in het coalitieakkoord appelleert aan de inzet van de watersector. Het kabinet wil het aanbod van hernieuwbare energiebronnen stimuleren, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groengas en aquathermie."Tegelijkertijd schalen we de productie en import van waterstof op."

Nieuwe kansen
Deze inzet biedt nieuw kansen voor de rioolwaterzuivering met groengas en waterstof als eindproducten. Directeur Jos Boere van Allied Waters schetst in H2O februari de potentie van de ‘rwzi als energiefabriek’. Kop boven het artikel: De nieuwe route naar de waterstofeconomie gaat via de rwzi. 

En de waterkwaliteit? De drinkwaterbedrijven vinden dat het belang van schoon water nog onvoldoende aan bod komt in het regeerakkoord, maar de nieuwe ministers Henk Staghouwer (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (natuur en stikstof) trappen wel af met de ambitie om kwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water toch te halen. Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn is ontoereikend, maar met een aanvullende ‘geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak’ voor de landbouw willen ze de ‘resterende opgave voor de waterkwaliteit’ alsnog gaan realiseren, schrijven ze aan de Tweede Kamer.

Tip aan de ministers: ga bij de uitwerking van die gebiedsgerichte plannen te rade bij Gerard Doornbos, thuis in de wereld van water (oud-dijkgraaf) én landbouw (voormalig boerenvoorman). In deze H2O legt hij uit hoe de overheid de beschikbare miljarden adequaat kan inzetten om te komen tot een schone landbouw.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...