secundair logo knw 1

Het kabinet Rutte IV is - eindelijk - aan de slag. Het in december gepubliceerde coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is het fundament voor het regeerbeleid. De watersector toonde zich tevreden na lezing van het document.

door Bert Westenbrink

Cover h2o feb 22 H2O februari 2022 De Unie van Waterschappen stelde vast dat het nieuwe kabinet 'een klimaatbestendige en waterbewuste weg' inslaat. Vewin, de koepel van drinkwaterbedrijven, noemde het coalitieakkoord ‘een goed vertrekpunt voor een Nationaal Waterakkoord’. Beide organisaties juichten het voornemen toe ‘om water en bodem sturend te laten zijn bij ruimtelijke ordening en de watertoets een dwingender karakter te geven’.

Het is duidelijk: het belang van goed waterbeleid is geland in Den Haag. De lobby van de koepelorganisaties heeft succes gehad, al moet niet worden uitgesloten dat een aanhoudende regenbui in juli vorig jaar de meeste invloed heeft gehad op het vormingsproces van het nieuwe kabinet. Hoe wrang ook: de door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) betitelde ‘crisis van ongekende omvang’ in Limburg was ook een blessing in disguise; de ramp midden in de kabinetsformatie nam elke mogelijk nog bestaande twijfel over investeren in klimaatadaptatie weg.

Het belang van goed waterbeleid is geland in Den Haag

Maar het kabinet heeft niet alleen oog voor de noodzaak om Nederland aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering, ook de paragraaf over de energiemix in het coalitieakkoord appelleert aan de inzet van de watersector. Het kabinet wil het aanbod van hernieuwbare energiebronnen stimuleren, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groengas en aquathermie."Tegelijkertijd schalen we de productie en import van waterstof op."

Nieuwe kansen
Deze inzet biedt nieuw kansen voor de rioolwaterzuivering met groengas en waterstof als eindproducten. Directeur Jos Boere van Allied Waters schetst in H2O februari de potentie van de ‘rwzi als energiefabriek’. Kop boven het artikel: De nieuwe route naar de waterstofeconomie gaat via de rwzi. 

En de waterkwaliteit? De drinkwaterbedrijven vinden dat het belang van schoon water nog onvoldoende aan bod komt in het regeerakkoord, maar de nieuwe ministers Henk Staghouwer (landbouw, natuur en voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (natuur en stikstof) trappen wel af met de ambitie om kwaliteitsdoelen van de Kaderrichtlijn Water toch te halen. Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn is ontoereikend, maar met een aanvullende ‘geïntegreerde, gebiedsgerichte aanpak’ voor de landbouw willen ze de ‘resterende opgave voor de waterkwaliteit’ alsnog gaan realiseren, schrijven ze aan de Tweede Kamer.

Tip aan de ministers: ga bij de uitwerking van die gebiedsgerichte plannen te rade bij Gerard Doornbos, thuis in de wereld van water (oud-dijkgraaf) én landbouw (voormalig boerenvoorman). In deze H2O legt hij uit hoe de overheid de beschikbare miljarden adequaat kan inzetten om te komen tot een schone landbouw.

Bert Westenbrink is hoofdredacteur van H2O media en schrijft het redactioneel in het vakblad

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....