secundair logo knw 1

OPINIE - De constateringen en adviezen van Twijnstra Gudde in H2O van 19 september jl. zijn interessant, maar komen een paar jaar te laat. Het debat op inhoud binnen de waterschappen is nog altijd een voorbeeld voor andere bestuurslagen.

 

door Manita Koop

Manita Koop H2O 180 vkDe adviseurs van Twynstra Gudde (TG) merken op dat de uitdagingen voor de waterschappen complexer worden en dat dit gevolgen heeft voor rolopvatting en functioneren van het algemeen bestuur (AB), dagelijks bestuur (DB) en de ambtelijke organisatie. Zij vragen zich af of de verhoudingen tussen deze drie nog voldoen, want de nieuwe ontwikkelingen vragen een proactief en integraal werkend waterschap. En een AB met visie op zijn rol en de omgeving waarin zij acteert.

Vooral kaderstellen is nodig volgens TG. De auteurs zien ook dat het DB in de praktijk veel meer is dan een uitvoerend orgaan. Zij vinden dat waterschappen zich op meer dan alleen kerntaken kunnen richten.

Politieke gehalte
Zij stellen dat de ambtelijke organisatie bij de politieke afwegingen van het AB beperkt wordt betrokken. Daarnaast menen zij dat na de schaalvergroting en de politieke intrede in het waterbestuur het politieke gehalte nog steeds relatief beperkt is, omdat ‘veel AB leden goed inhoudelijk waterbeheer belangrijker vinden dan politieke discussie en hun eigen politieke kleur’.
Ik maak op uit het artikel van TG dat de kaderstellende rol van het AB beperkt is door o.a. tijdgebrek en dat ontwikkelingen (Omgevingswet, Energie, Waterkwaliteit, Klimaat) meer gaan vragen van het AB. Dat is overigens nu al aan de hand.

In feite is de vergoeding voor AB-leden niet met de opgaven en het toenemend tijdsbeslag meegegaan, hetgeen kwetsbaar maakt. TG stelt dat een nieuw samenspel tussen AB en DB en ambtelijke organisatie nodig is en dat de organisatie op de toekomst moet worden voorbereid en ingericht.

Ik waardeer de constatering van TG zeer - de rol van waterschapsbestuurder in een complexe omgeving vraagt steeds meer: contact met de buitenwereld, met collega’s en ambtenaren, bestuderen van stukken vanuit en van buiten de organisatie en steeds weer aanpassen aan veranderingen, deelname aan extra commissies, bestuurlijk samenspel, bezoeken in het gebied, kennissessies en anticiperen op veranderingen.

En door de entree van politieke partijen is er een extra motivatie voor verantwoording naar buiten. Een á twee dagen in de week vult het zo maar.

Tussen de oren
De meeste waterschapsbestuurders hebben de complexiteit stevig tussen de oren. De OESO-aanbevelingen uit 2014 vormen de rode draad in vele beleidsvoorstellen, de genoemde opgaven staan hoog op ieders agenda.

Binnen het Hoogheemraadschap van Delfland zijn de ingezette veranderingen in ieder geval goed merkbaar: er zijn afspraken gemaakt over nieuwe mandaten en verhoudingen tussen AB en DB, de ambtelijke organisatie wordt slagvaardiger en er wordt voortdurend gewerkt aan de verhouding tot het DB. Met de nieuwe secretaris-directeur en de nieuwe dijkgraaf wordt ingezet op een toekomstgerichte en integrale werkwijze.

Naar buiten gericht
De cultuur bij de ambtenaren wordt merkbaar meer naar buiten gericht en in het DB nemen portefeuillehouders hun taken en verantwoordelijkheid uiterst serieus. Alle lichten staan op groen om extern- en toekomstgericht te werken met in achtneming van ieders rol en verantwoordelijkheid.

En regelmatig organiseert Delfland bestuursconferenties met alle bestuurders en ambtelijke top om scherp te blijven op het eigen functioneren, steeds met het oog op de toekomst en de ontwikkelende complexe omgeving. Dat betekent: steeds intern veranderen voor een veilige en schone woon- en leefomgeving voor bewoners en bedrijven in het gebied. Dat maakt het waterschapsbestuur ook zo interessant.

Nul op het rekest
Mocht het advies zijn van TG om politieker te werken, dan krijgen ze bij mij in ieder geval nul op het rekest. Binnen Delfland wordt goed gedebatteerd, uiteraard vanuit ieders politieke opvattingen, maar altijd op inhoud met het oog op de opgaven.

Het debat op inhoud is nog altijd een voorbeeld voor andere bestuurslagen, die thans helaas erg druk lijken met afleidend gedoe, twitteren en theater (goede uitgezonderd). Dus TG: alsjeblieft geen lobby voor structuurverandering of wat dan ook in die richting. Waterschappers weten het al lang: met politiek theater bouw je geen dijken, hou je het water niet schoon en blijf je blind voor de toekomst van het land.

Manita Koop is fractievoorzitter CDA Hoogheemraadschap van Delfland

Lees ook de opinie van Twynstra Gudde:
Waterschappen, heroverweeg het bestuurlijk samenspel

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs en door waterprofessionals geschreven artikelen (Uitgelicht). H2O draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze bijdragen, maar bepaalt wel of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.