secundair logo knw 1

Nu Nederland duurzame energiealternatieven moet realiseren, blijken water en waterwerken een interessante bron voor energie, vooral op lokaal niveau, ziet Erik van Lith. De kansen voor water als energiebron nemen toe door ze te koppelen aan andere opgaven. “Zodoende kunnen de grote investeringen in duurzame energie de komende decennia effectiever en efficiënter worden gedaan.”

door Erik van Lith
 

Erik van Lith 180 vk Erik van Lith De week van de circulariteit, warmetruiendag en World Environment Day: dit zijn speciale dagen in het jaar waarop aandacht wordt gevraagd voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken staan vaak niet op zichzelf en vragen om een multidisciplinaire aanpak, zo blijkt uit initiatieven die gericht zijn op nieuwe vormen van duurzame energie.

Een binnenstedelijke en gebiedsgerichte aanpak kan in de praktijk zorgen voor kansen om een aantal vraagstukken tegelijkertijd aan te pakken. Een dergelijke aanpak vraagt dan wel van de opdrachtgever een open vizier en dialoog met de opdrachtnemer(s) ook al staat het eindresultaat soms op voorhand niet vast.

Meekoppelkansen
Nederland gaat populair gezegd van het gas af en zal komende decennia duurzame energiealternatieven moeten realiseren. Water en waterwerken blijken een interessante bron voor energie en groeien in populariteit, vooral op lokaal niveau. Thermische energie uit waterbronnen, ook wel aquathermie genoemd, heeft bijvoorbeeld de potentie om 50 procent of meer in de warmtevraag te voorzien (Deltares/GE Delft, 2018) en regionaal kan dat zelfs meer zijn (Verkenning Friesland, 2020).

Water als energiebron wordt des te interessanter als deze wordt gekoppeld aan andere opgaven, de zogenoemde meekoppelkansen, zoals de renovatie van waterkeringen of de ruimtelijke herinrichting van een binnenstad, waarbij water een rol speelt of kan gaan spelen. Zodoende kunnen de grote investeringen in duurzame energie de komende decennia effectiever en efficiënter worden gedaan.

Disciplines
Om de energietransitie een duwtje in de rug te geven, is niet alleen technische kennis noodzakelijk. Ook op financieel vlak en qua governance. Technische kennis blijft een goede basis voor het ontwerpen, implementeren en realiseren van nieuwe energievoorzieningen waarbij de consequenties voor water en waterwerken scherp in beeld worden gebracht.

De nieuwe energievoorziening moet behalve technisch haalbaar ook betaalbaar zijn voor de eindgebruiker en op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Bovenal gaat het om het inrichten van een zorgvuldig proces, zodat overheden, bedrijven en particulieren de juiste keuzes maken. Ter ondersteuning van deze keuzes is in toenemende mate data voorhanden, die slim kunnen worden ingezet. Het is van belang op basis van de klantvraag alle benodigde disciplines bij elkaar te brengen, zodat een passend aanbod kan worden gedaan.

Voorbeeldproject
Een mooi voorbeeldproject met meekoppelkansen is het project van herinrichting van grachten, dat een consortium van bedrijven in opdracht van een gemeente uitvoert. Op basis van een visie van betrokken bewoners wordt stapsgewijs nagegaan of en zo ja onder welke voorwaarden herinrichting van grachten in een binnenstad mogelijk is.

Behalve het technisch ontwerp spelen andere vragen een rol, zoals alternatieve verkeersstromen bij herinrichting van grachten en waterberging/-buffering voor droge en natte periodes. Tevens wordt nagegaan of bij (renovatie van) kademuren maatregelen genomen kunnen worden zodat thermische energie uit grachten kan worden gehaald. Haalbaar, betaalbaar en met voldoende (politiek) draagvlak? Zorg voor een multidisciplinair team dat antwoord kan geven op genoemde vragen.

Afronding
Om tot een goede uitkomst van een masterproject te komen, is het essentieel dat opdrachtgever en opdrachtnemer(s) aan de voorkant met elkaar aan tafel zitten. In de kern gaat het om vroegtijdig kennis en inzichten met elkaar delen en samen de stappen zetten om tot oplossingen te komen.

Een dergelijke aanpak vraagt van alle partijen commitment in de strategie-, implementatie- en uitvoeringsfase. Naast grip op deelprojecten behouden betrokken partijen zo ook het overzicht op het geheel. Door de open dialoog van opdrachtgever en opdrachtnemer(s) kan van begin tot einde van een masterproject ruimte ontstaan voor innovatie en een gepast antwoord op de veranderende vraag.

Erik van Lith is teammanager Water & Energy bij Royal HaskoningDHV

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

h2ologoprimair    PODIUM

Podium is een platform voor opinies, blogs, het redactioneel en door waterprofessionals geschreven artikelen. Deze bijdragen (UITGELICHT) zijn voor rekening van de auteurs.
H2O heeft voor Uitgelicht geen bemoeienis met de inhoud, behoudens de beoordeling of de bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing. De artikelen mogen geen commerciële grondslag hebben.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.