h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws


Neerslagtekort volgens Droogtemonitor 02 augustus

Code oranje, maar drinkwatervoorziening geen probleem

Door de aanhoudende droogte is er sprake van een feitelijke watertekort, wat betekent dat code oranje van kracht is geworden. Er is geen sprake van een drinkwatertekort, wel lijden natuur en landbouw schade. Om de verzilting van het Groene Hart te beperken wordt extra water ingelaten via de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA). In IJsselmeer en Markermeer zit nog voldoende water om in te nemen.

Dat werd vanmiddag duidelijk op een persconferentie over droogte op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf vandaag is het monitoren van de droogte en de te nemen maatregelen door minister Van Nieuwenhuizen van IenW belegd bij het Managementteam Watertekorten (MTW).

Voorzitter Michèle Blom (directeur-generaal Rijkswaterstaat) van dit team verklaarde vanmiddag op de persconferentie dat de vraag naar water nu groter is dan het aanbod. Daarmee is er geen sprake meer van een dreigend watertekort, maar van een feitelijke watertekort. Dat betekent dat code geel is opgeschaald naar oranje.

Het neerslagtekort in Nederland is toegenomen tot 278 mm en zal naar verwachting de komende twee weken stijgen naar 308 mm, staat in de Droogtemonitor die vandaag is uitgekomen. Daarmee is het neerslagtekort zoals voorspeld groter dan in het recordjaar 1976. “Maar dat wil niet zeggen dat we het record ook gaan breken,” zei voorzitter Bart Vonk van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling vanmiddag. “Als het in augustus gaat regenen, kunnen we er uiteindelijk nog onder blijven.”

Rijnafvoer
De Rijnafvoer bij Lobith ligt nu rond 1000 m3/s en daalt de komende week naar verwachting tot 915 m3/s. De dalende trend zal doorzetten, aldus de LCW. “Op dit moment laten de modellen een daling richting 900 m3/s zien rond 7 augustus. “

De Maasafvoer bij St. Pieter schommelt de komende dagen tussen 30 en 35 m3/s. “De kans dat het LCW-criterium van 25 m3/s voor St. Pieter op langere termijn (10-15 dagen) wordt onderschreden wordt groter,” staat in de Droogtemonitor.

Door de droogte en afnemende watertoevoer in met name de Rijn worden bestaande problemen als verzilting in het westen, afnemende waterkwaliteit, dreigende schade aan boezemkaden en (veen)dijken, schade aan natuur en landbouw en hinder voor scheepvaart groter. Ook krijgt de industrie steeds meer problemen om koelwater te lozen.

Verdringingsreeks
In het beleid voor te nemen maatregelen werkt het LCW en nu het MTW volgens de zogeheten verdringingsreeks, waarbij volgens een prioriteitenstelsel besluiten worden genomen. “Maar die landelijke besluiten worden regionaal ingevuld. Het kan zijn dat in het ene gebied de scheepvaart voorrang krijgt en in een andere regio de landbouw. Dat is gebiedsgebonden,” stelde MTW-voorzitter Blom.

De verwachting bestaat dat beregenings- en sproeiverboden die nu vooral in het oosten en noorden gelden, in heel Nederland ingesteld gaan worden. Ook zal de scheepvaart meer hinder gaan ondervinden. De verzilting neemt ook toe, maar is nog goed beheersbaar, zei Vonk. Op verzoek van waterschap Rijnland wordt via de KWA extra water ingelaten om verzilting van het Groene Hart te beperken. “We gaan van 7m3/s naar 10m3/s,” aldus Vonk. “Het waterschap heeft aangegeven daar voorlopig mee uit de voeten te kunnen.”

Drinkwatervoorziening
Levert het waterbeheer door de droogte steeds meer problemen op, de drinkwatervoorziening komt niet in gevaar. En dat zal ook zo blijven, zei Arjen Frentz van Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven op de persconferentie. “We hebben goed gevulde buffers. Als het drie, vier jaar droog blijft dan hebben we een ander verhaal, maar dat is niet aan de orde.”

Er kan onverminderd water worden ingenomen vanuit het IJsselmeer en Markermeer. Dit kan tot het peilniveau van – 30 centimeter NAP is bereikt, zo heeft Rijkswaterstaat bepaald. Dat zal naar verwachting over drie weken zijn. Maar tegen de tijd zal er mogelijk al sprake zijn van een weeromslag, en er weer regen vallen bij lagere temperaturen. Overigens zal het lang moeten regenen om de tekorten aan te vullen.

Boeren
Voor de boeren die veel gewasschade lijden door de droogte worden verruimende maatregelen overwogen. Zo kijkt de minister van landbouw naar de mogelijkheid om de uitrijperiode van mest te verlengen. Ook komen er maatregelen om melkveehouders in staat te stellen om ruwvoervoorraden aan te vullen.

De boeren krijgen geen financiële compensatie voor de geleden droogteschade, zei directeur-generaal Marjolijn Sonnema van het ministerie LNV. "Er is een brede weerschadeverzekering waar het ministerie een forse bijdrage aan levert en daar valt droogteschade ook onder."

Lees ook:
Droogtemonitor van 02 augustus
Gezuiverd afvalwater bierbrouwer gebruikt voor groen in Leuven
Waterbeheer gebaat bij satellietdata over droogte
Reddingsactie voor Brabantse beken om natuurschade te voorkomen
Tijdelijk andere route voor aanvoer van zoet water in westen
Droogte: 'Dreigend waterkort is wat sterk uitgedrukt'
Handreiking biedt dijkbeheerders hulp bij droogtestress
Dreigend watertekort: code geel
Droogte heeft ondergronds ook grote gevolgen
Dijken kurkdroog door langdurig uitblijven van regen
Waterschappen kunnen droogte goed aan

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het