h2ologoprimair


knw uitgever h2o

  • Home
  • H2O nieuws
  • Kabinet kiest niet voor strikte scheiding drinkwaterwinning en mijnbouw

H2O nieuws


Schuin boren onder grondwaterbeschermingsgebieden blijft toegestaan (foto: Vewin)

Kabinet kiest niet voor strikte scheiding drinkwaterwinning en mijnbouw

Het kabinet heeft in de definitieve versie van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) geen strikte scheiding aangebracht tussen drinkwaterwinning en mijnbouw, zoals de drinkwatersector graag wil. Schuin boren onder grondwaterbeschermingsgebieden en mijnbouwboringen in intrekgebieden blijven toegestaan.

In de toekomst zijn er voldoende mogelijkheden voor de winning van grondwater voor de drinkwaterwinning. Tegelijkertijd blijft er voldoende ruimte voor mijnbouwactiviteiten als winning van aardgas en olie, geothermie en opslag van stoffen, ook met het oog op de overgang naar een duurzame energievoorziening en het halen van klimaatdoelen. Deze twee uitgangspunten wil het kabinet in de Structuurvisie Ondergrond verenigen. Gisteren heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Water de definitieve versie naar de Tweede Kamer gestuurd, mede namens minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Hierin is de kabinetsreactie verwerkt op 169 ingediende zienswijzen, onder meer van de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin). Van Veldhoven schrijft in de begeleidende brief dat STRONG de kabinetsvisie bevat op een duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond, waarbij beschermen en benutten met elkaar in balans zijn. Er is volgens haar sprake van een mondiale primeur. Nederland is het eerste land dat op nationaal niveau ruimtelijk beleid voor de ondergrond heeft opgesteld.

Rob Eijsink, secretaris van de stuurgroep Bodem & Infrastructuur van Vewin, relativeert het woordje ‘definitief’. “Mogelijk wordt de structuurvisie nog wat aangepast. De Tweede Kamer zal er ongetwijfeld iets van vinden. We zullen onze mening aan de Kamer laten weten.”

Druk in ondergrond
Het is goed dat er nu nationaal beleid is, zegt Eijsink. “Tegenwoordig is het hartstikke druk in de ondergrond. Het spanningsveld tussen drinkwater en mijnbouw zal alleen nog maar toenemen. In STRONG zijn beide belangen in beeld gebracht. Voor het eerst is er een verkenning van de diepere ondergrond en de opgaven die er zijn. Drinkwaterwinning is als nationaal belang benoemd. Daar zijn we blij mee.”

In de structuurvisie wordt gezegd dat mijnbouw risicovol is voor drinkwaterbronnen, vertelt Eijsink. “Daarom worden mijnbouwactiviteiten uitgesloten in beschermingsgebieden en boringsvrije zones voor bestaande waterwinningen. Dat is een goede stap vooruit.” In de nieuwe versie van STRONG is tevens opgenomen dat het winnen van schaliegas definitief van de baan is, ook na de huidige kabinetsperiode. “Wij zijn er niet rouwig om dat dit niet doorgaat. Schaliegaswinning is eigenlijk een vlakdekkende activiteit in de ondergrond, met een zeer groot aantal boringen. Dat levert een groot risico voor drinkwaterwinning op.”

Andere risicobeoordeling kabinet
Het kabinet heeft tot teleurstelling van Vewin echter niet gekozen voor een strikte scheiding van drinkwaterwinning en mijnbouw. Het schuin boren onder grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones blijft toegestaan. Ook zijn mijnbouwboringen in intrekgebieden niet uitgesloten. In deze door provincies aangewezen gebieden komt regenwater uiteindelijk in de bron terecht.

Eijsink vindt deze keuze van het kabinet onverstandig. “Er zijn in het verleden verschillende incidenten geweest met mijnbouwactiviteiten in de buurt van beschermingsgebieden, zoals lekke boringen en transportleidingen. Hieraan zijn dus allerlei risico’s verbonden. Daarom moet mijnbouw in onze ogen niet worden toegestaan in of onder gebieden voor de drinkwatervoorziening. Maar het kabinet maakt een andere risicobeoordeling dan wij.”

In STRONG is ook gekeken naar de toekomstige drinkwatervraag. Die zou best fors kunnen groeien, merkt Eijsink op. “Daarvoor gaan de drinkwaterbedrijven en provincies samen aanvullende reserves aanwijzen. Wij zitten midden in het proces om te verkennen waar die aanvullende voorraden komen en wat het beschermingsbeleid is. Ons vertrekpunt is de strikte scheiding van drinkwatervoorziening en mijnbouwactiviteiten. We proberen de aanvullende gebieden slim te kiezen, zodat we uit dit spanningsveld blijven.”

Meer informatie

Definitieve Structuurvisie Ondergrond

STRONG in het kort

Kamerbrief van staatssecretaris

Reactie van Vewin op definitieve STRONG

Position paper van Vewin

Reactie Jelle Hannema (directievoorzitter Vitens)

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het