h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws


Algemene Rekenkamer: Deltafonds op orde

Het Deltafonds heeft zijn financiële bedrijfsvoering en de verantwoording daarvan goed op orde. Dat stelt de Algemene Rekenkamer in haar jaarlijkse rapport Staat van de rijksverantwoording, waarin de financiële jaarverslagen van de ministeries worden getoetst. Het Deltafonds gaf in 2017, de controleperiode, € 950,3 miljoen uit. De ontvangsten bedroegen € 851,4 miljoen.

Het Deltafonds wordt beheerd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De Rekenkamer heeft in het jaarverslag van het fonds geen fouten kunnen ontdekken die de zogeheten tolerantiegrens overschreden. De financiële overzichten zijn ‘deugdelijk weergegeven’.

Deltafonds in cijfers 800

Uit het overzicht ‘Deltafonds in cijfers’ valt af te leiden dat de uitgaven in 2017 groter zijn dan de ontvangsten, anders dan in 2016 en 2015. “De omvang van de verplichtingen en de uitgaven is mede afhankelijk van het moment waarop contracten worden aangegaan en van de voortgang van projecten,” schrijft de Rekenkamer. “De omvang van de verplichtingen en de uitgaven kan hierdoor door de jaren heen fluctueren. Zo is het contract voor het project Markermeerdijk – een project van rond de € 400 miljoen – niet in 2017 aangegaan zoals gepland was, maar gebeurt dit in 2018.” 

Luchtkwaliteit
In de beoordeling van het jaarverslag van Infrastructuur en Waterstaat is de Rekenkamer nader ingegaan op het toezicht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), organen die toezicht houden op uitvoering van beleid van IenW. In haar conclusies stelt het controleorgaan vast dat de minister met de maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren (minder fijnstof en stikstofdioxiden) meer had kunnen bereiken met dezelfde investeringen. 

De rekenkamer trof op basis van de financiële verslagen van alle ministeries 35 zogeheten onvolkomenheden aan in de bedrijfsvoering van 2017. Twee daarvan waren ernstig en hadden betrekking op de ICT-beveiliging van het Rijk (van de elf ministeries hadden alleen Algemene Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid dit op orde) en de subsidieverstrekking door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat te weinig doet aan de aanpak van misbruik van subsidies. 

Beperkt inzicht
De Rekenkamer kraakt ook een kritische noot over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Ministers geven in hun jaarverslagen maar beperkt inzicht in de resultaten van het beleid, aldus het controleorgaan. “Hierdoor krijgen Kamerleden niet de informatie die zij nodig hebben om te kunnen beoordelen of belastinggeld goed besteed wordt voor burgers en bedrijven,” zei de president van de Algemene Rekenkamer Arno Visser bij de presentatie van het rapport. Hij noemde het niet van deze tijd dat de jaarverslagen van het Rijk geen antwoord geven op de vraag of het geld zinnig is besteed.

 

Lees ook
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Resultaten verantwoordingsonderzoek 2017 Deltafonds

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het