h2ologoprimair


knw uitgever h2o

H2O nieuws

Grondwatersysteem Brabant onder druk

Brabants grondwatersysteem onder druk

Het grondwatersysteem van de provincie Brabant staat onder druk. Dat blijkt uit onderzoeken die in opdracht van de provincie zijn verricht. In een brief aan de Provinciale Staten schrijft Gedeputeerde Staten dat de provincie maatregelen zal aankondigen om te komen tot een goede toestand van het grondwater.

De provincie liet twee onderzoeken verrichten naar de toestand en draagkracht van het grondwater. Een draagkrachtonderzoek van het grondwatersysteem, door het consortium RoyalHaskoningDHV en Deltares, en een Trendanalyse grondwaterstands- en stijghoogtegegevens in het Maasstroomgebied, door KWR. Uit de onderzoeken blijkt dat de stijghoogte (de opwaartse druk van het diepe grondwater) een van de twee grote grondwaterlichamen, de Diepe Slenk, in de periode 2012-2016 is gedaald ten opzichte van de referentieperiode 2000-2006.

Maatregelen nodig
De provincie zal het grondwateronttrekkingsbeleid herzien. Enkele jaren geleden dacht het provinciebestuur nog dat er ruimte was om meer grondwater op te pompen. Na deze onderzoeken is die verwachting nu bijgesteld. “Zonder herziening van het onttrekkingsbeleid zullen de verdroging van de natuurgebieden en de daling van de grondwaterstand doorzetten. Er zijn maatregelen nodig om het grondwatersysteem te verbeteren,” zegt Desiree Rijnders van de provincie Brabant.

De voorstellen zijn volgens Rijnders op dit moment in voorbereiding en zullen in het najaar worden besproken in de provinciale staten. “We willen de negatieve trend van het grondwater in de Centrale Slenk ombuigen. Een duurzaam gebruik van grondwater zal daarbij de leidraad zijn.”

Milieufederatie
De Brabantse Milieufederatie roept de provincie Noord-Brabant op om vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken. “We vinden het een goede stap dat de provincie een pas op de plaats wil maken,” zegt Vanessa Mommers van de milieufederatie. “Maar we roepen de provincie ook op om nog net iets verder te gaan en net zoveel vergunningsruimte voor het oppompen van grondwater in te trekken als nodig is om het grondwatersysteem weer in balans te brengen.”

De provincie is nu in gesprek met de drinkwaterbedrijven, Brabant Water en Evides, die actief zijn in de provincie. De bedoeling van de gesprekken is om de groei van de wateronttrekking binnen de huidige vergunning te beperken. Mommers vraagt zich af of alleen afname van de groei voldoende is: “Voor een duurzaam systeemherstel is een verdergaand pakket van maatregelen nodig.”

Brabant Water
Brabant Water is volgens woordvoerder Ilse de Groot al jaren actief om vanuit het voorzorgsprincipe de drinkwatervraag te verduurzamen. "In de recente gesprekken met de provincie hebben we de afspraak gemaakt dat deze aanpak de komende jaren wordt geïntensiveerd. De plannen hiervoor worden de komende tijd gezamenlijk uitgewerkt.”

De provincie wil graag een brede maatschappelijke discussie over het gebruik van water op gang brengen. Met de klimaatverandering en de verwachtte toename van de behoefte aan drinkwater, is het daar volgens Rijnders tijd voor. “Het eerste doel is nu om de negatieve trend in het grondwater om te buigen. Maar om ook in de toekomst genoeg schoon drinkwater te hebben en ons voor te bereiden op drogere en juist nattere periodes, is een discussie nodig die breder is dan alleen het gebruik van grondwater voor drinkwaterwinning.”

Lees ook:
Brief aan de Provinciale Staten
Het draagkrachtonderzoek van RoyalHaskoningDHV en Deltares
De trendanalyse van KWR

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het