Zijn benoeming tot hoogheemraad was tijdelijk, maar Bas Knapp blijft nu dagelijks bestuurder van het Hoogheemraadschap van Rijnland tot de waterschapsverkiezingen in 2023. De VVD-fractie in de verenigde vergadering heeft daartoe besloten.

Bas Knapp 180 vk Bas Knapp

Er is voor gekozen om Knapp te laten zitten om de continu├»teit in college van dijkgraaf & hoogheemraden te behouden, aldus een toelichting op het besluit. Continu├»teit is van belang voor de onderwerpen in de portefeuille Waterveiligheid die Knapp in beheer heeft, zo wordt gesteld. Dit betreft onder andere de onderwerpen kust, waterkeringen, klimaatbestendige stad en digitalisering.

Knapp heeft aangegeven bereid te zijn om deze functie te blijven vervullen. Hij verving afgelopen juni Ineke van Steensel die vanwege gezondheidsredenen tijdelijk terugtrad als hoogheemraad bij Rijnland. Van Steensel is inmiddels hersteld en zij keert op korte termijn terug als lid van de verenigde vergadering.