secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het verplaatsen van bijzondere beekvissen als de beekprik en de elrits in tijden van droogte helpt om de soort te behouden. Dat concludeert Waterschap Vallei en Veluwe uit onderzoek naar de populaties in een aantal beken. Maar de rivierdonderpad heeft het moeilijk. 

Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel en vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen, neemt de komende jaren als expert zitting in een Europese adviesraad over klimaatverandering en sociale transformatie.

De Amsterdam International Water Week (AIWW) is in tien jaar uitgegroeid tot een platform dat bijdraagt aan de wereldwijde geïntegreerde aanpak van watervraagstukken. Sleutelwoorden daarbij: dialoog en impact. In november wordt de vijfde editie gehouden in Amsterdam.

Zeegrasvelden beginnen zich op sommige plekken in de Europese Unie te herstellen door verbeterde waterkwaliteit, nadat zij lange tijd hard achteruit zijn gegaan. De situatie in Nederland is echter minder hoopvol door ongunstige omstandigheden. Dat blijkt uit Europees onderzoek waarbij de Radboud Universiteit is betrokken.

Het landelijk neerslagtekort is de afgelopen week nog fors toegenomen, maar daarmee is de rek er voorlopig wel uit vanwege de overgang naar niet al te warm en vrij nat weer. De regionale verschillen zijn wel groter geworden, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling.

Op de melkveebedrijven die meedoen aan het project Koeien & Kansen en boeren op zandgronden is de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater boven de norm van 50 mg/l gestegen. Dat is voor het eerst in 10 jaar. Deze uitkomst is tegengesteld aan de positieve uitspraken die Vewin, LTO, IPO en de ministeries IenW en LNV eerder deze maand deden bij de tussentijdse evaluatie van de bestuursovereenkomst die erop is gericht landelijk het nitraat in grondwater terug te dringen. 

De lidstaten van de Europese Unie nemen in verband met droogte vooral reactief maatregelen en dan is het eigenlijk al te laat, stelt het Wereld Natuur Fonds in het rapport Good water management: the heart of Europe’s drought response. De organisatie pleit voor preventie en de volledige toepassing van de Kaderrichtlijn Water.

Op afvalwaterzuivering Harnaschpolder wordt volgende maand een groen gas installatie opgeleverd. Hierin wordt biogas – dat vrijkomt bij het vergisten van het slib uit de zuivering - omgezet naar groen gas. Hoogheemraadschap Delfland sloot een overeenkomst om vanaf deze locatie jaarlijks meer dan 4,5 miljoen kubieke meter groen gas te leveren aan Westland Infra Netbeheer.

De Europese Commissie heeft Duitsland gesommeerd om binnen twee maanden met aanvullende plannen te komen om het nitraatgehalte in de bodem terug te dringen. De nitraatbelasting van het grondwater is in Duitsland te hoog naar Europese maatstaven.

De DCMR Milieudienst Rijnmond roept de hulp van toezichthouders, bedrijven en burgers in om natte koeltorens in de regio Rijnmond te melden. Registratie moet helpen om legionellaverspreiding en -besmetting te voorkomen.

Het neerslagtekort is groter dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar, maar nog aanzienlijker minder dan vorig jaar. In het oosten en zuiden van het land is het neerslagtekort duidelijk het grootst en dat heeft aanzienlijke gevolgen voor landbouw en natuur, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) in de nieuwe droogtemonitor. Rijkswaterstaat zet voor het eerst het zomerpeil in het IJsselmeergebied maximaal op.

Holle vezel nanofiltratie is een veelbelovende techniek om medicijnresten en andere microverontreinigingen uit afvalwater te halen. Het Twentse bedrijf NX Filtration heeft hiervoor innovatieve membranen ontwikkeld, die bij het Water Experiment Center Twente op kleine schaal met succes zijn getest. Het idee is nu om een demonstratie-installatie bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Enschede te bouwen.

Hoogheemraadschap Delfland heeft de baggerwerkzaamheden hervat. Het waterschap had het baggeren eind vorig jaar uit voorzorg gestaakt, omdat het baggerslib mogelijk PFOS bevat. Een norm voor het verwerken van baggerslib met deze stof ontbrak. Die grens is er sinds deze maand wel, waardoor baggerwerk weer mogelijk is.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.