secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het is belangrijk om tijdig te anticiperen op de steeds snellere zeespiegelstijging, blijkt uit een nieuw rapport van onderzoeksinstituut Deltares. Vooral in de tweede helft van de eeuw dreigen grote keringen veel vaker te moeten worden gesloten en is mogelijk aanzienlijk meer zand voor de kust nodig. Tot 2050 voldoet het huidige maatregelenpakket in het Deltaprogramma in ieder geval nog.

Het kabinet-Rutte III voert gezien het regeerakkoord en het Interbestuurlijk Programma een consistent klimaatbeleid, vindt Hans Oosters. De voorzitter van de Unie van Waterschappen mist nog wel wat pit bij de snelheid van maatregelen. Ook vindt hij het teleurstellend dat de veelbelovende techniek van aquathermie wordt genegeerd.

Extra acties voor verbetering van de waterkwaliteit, een nationaal programma voor bodemdaling en geld voor zoetwatermaatregelen en integraal riviermanagement. Deze voornemens werden aangekondigd in de Prinsjesdagstukken. Volgens het kabinet ligt het Deltaprogramma goed op schema.

Waternet is op het IWA World Water Congress & Exhibition in Tokyo in de prijzen gevallen. Bij de verkiezing van de Project Innovation Awards werd het Amsterdamse waterbedrijf derde in de categorie Prestatieverbetering en operationele oplossingen met de installatie waarmee het kou levert aan de bloedbank Sanquin. Ook TU Delft viel in de prijzen.

Vanaf december dit jaar werkt waterschap Noorderzijlvest aan het versterken van de dijken rondom het Lauwersmeer. Van de 40 kilometer voldoet ruim 32 kilometer niet aan de nieuwe provinciale normen voor waterveiligheid.

Miljoenen Nederlanders en Belgen zijn voor hun drinkwater afhankelijk van de Rijn en de Maas, maar die bevatten nog steeds veel afvalstoffen. Namens de drinkwaterbedrijven pleit RIWA voor volledige transparantie over industriële lozingen door middel van een register.

Als later dit jaar de Haringvlietsluizen op een kier worden gezet, dan zal in het beheer vooral de aandacht uitgaan naar het zout dat zich in de putten van Haringvliet gaat verzamelen. Ook is een belangrijke vraag of het gaat lukken om het zout uit het Haringvliet te spoelen, voordat de sluizen worden gesloten als er te weinig waterafvoer is in de rivieren. Derde aandachtspunt: hoe ver komt het zout?

De start-up The Great Bubble Barrier heeft de Green Challenge 2018 gewonnen. Het luchtbellengordijn tegen de plastic soep van Anne Marieke Eveleens, Saskia Studer en Francis Zoet werd in de finale door de jury verkozen tot beste groene innovatie. De prijs bestaat uit een half miljoen euro.

Er stroomt nog steeds maar weinig water ons land binnen via de grote rivieren. Wel is door de neerslag van de afgelopen twee weken en door de afnemende verdamping de watervraag in met name het westen en noorden sterk afgenomen. Hierdoor blijft het gemiddelde neerslagtekort rond de 300 mm schommelen.

Opkomende stoffen die tussen 2013 en 2015 in het oppervlaktewater zijn aangetroffen in een concentratie boven de signaleringswaarde vormen geen risico voor de gezondheid als ze via het drinkwater zijn binnengekomen. Het gaat om 42 stoffen, onder andere bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, zoetstoffen en industriële stoffen.

Er zit weer beweging in de moeizame onderhandelingen over een nieuwe cao voor de waterbedrijven. De vakbonden hebben het voorstel van werkgeverszijde geaccepteerd om een onafhankelijke externe bemiddelaar aan te stellen. Wie het wordt, is nog niet bekend.

Chemours heeft nieuwe stappen aangekondigd om de lozing en uitstoot van GenX-stoffen door de fabriek in Dordrecht te reduceren. De bedoeling is dat de emissies eind 2020 met 99 procent zijn verminderd, vergeleken met 2017. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de actieve koolstoftechnologie.

Zorg voor een goede spreiding van opdrachten door de jaren heen, want continuïteit maakt het beter mogelijk om jongeren te interesseren voor werk in de waterbouw. Dit pleidooi houdt de Vereniging van Waterbouwers naar aanleiding van een onderzoek naar de opgaven en kansen in de sector in de komende tien jaar.

Vlakdekkende informatie geeft inzicht in de daadwerkelijk aanwezige vegetatie in een stuwpand en het effect hiervan op de doorstroomcapaciteit. Met deze informatie zijn duidelijke keuzes te maken waar en wanneer er gemaaid moet worden.

Een bijzondere manier van energieopwekking is de levering van thermische energie uit drinkwater, kortweg TED. KWR Watercycle Research Institute heeft twee bestaande TED-systemen nader onderzocht op microbiologische risico’s, economisch rendement en milieu-impact.

Waterschap Brabantse Delta heeft in 2009 en 2010 alle peilbesluiten herzien. Maar hoe maken we inzichtelijk of we met het peilbeheer aan die peilbesluiten voldoen? Wat kunnen we van het ontstane beeld leren? En vervolgens: hoe kunnen we het peilbeheer bijsturen en verder optimaliseren? Om die vragen te beantwoorden is een methode ontwikkeld om het peilbeheer te evalueren. In dit artikel wordt beschreven hoe waterschap Brabantse Delta de evaluatie van de peilbesluiten heeft uitgevoerd en tot welke resultaten dit heeft geleid.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.