secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Sinds 2018 zijn er op de Proeftuin WaterStraat 29 innovaties getest die verspreid over Nederland op meer dan 100 locaties zijn toegepast. Daarmee is meer dan 350.000 m2 straatoppervlak klimaatadaptief ingericht en 250.000 m3 water gebufferd of vertraagd afgevoerd of geïnfiltreerd in de grond. Dat zei Marjan Kreijns, directeur van The Green Village en VPDelta+, vandaag bij de viering van het eerste lustrum van de proeftuin.

Door de VN Waterconferentie in maart is het strategisch belang van water onder de aandacht gebracht van een heel breed publiek en op het allerhoogste politieke niveau. Ook is er een breed draagvlak voor een effectievere multilaterale aanpak van de wateruitdagingen, in samenhang met andere sectoren zoals klimaat, biodiversiteit, energie en voedselzekerheid. Dat schrijven de ministers Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het plaatsen van de eerste damwand bij de Scania Haven is de versterking van de stadsdijken in Zwolle vandaag van start gegaan. Erik Wagener (directeur HWBP), Hans Wijnen (bestuurder WDODelta), Rick Lormans (projectmanager Dijkzone Alliantie Zwolle) en Peter Staats (projectmanager WDODelta) gaven officieel het startsein.

De bodemtemperatuur nam de afgelopen veertig jaar met anderhalve graad toe en zou dat in de komende dertig jaar nog eens kunnen doen. Tot die conclusie komen wetenschappers van Wageningen University & Research na onderzoek naar de temperatuur van de Nederlandse bodem.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een vragenlijst uitgezet om te achterhalen wie in zijn beheersgebied grondwater gebruikt en welke gebruiksdoelen er zijn. Uitgangspunt voor het hoogheemraadschap is dat alle huidige grondwateronttrekkingen waar mogelijk te legaliseren.

Ook in het bestuur van Brabantse Delta is nieuwkomer BBB erin geslaagd om een coalitie te vormen die het waterschap gaat leiden. Met de VVD, West-Brabant Waterbreed, Water Natuurlijk en Ongebouwd is er een akkoord bereikt. Het programma met de titel ‘Water verbindt ons’ is vorige week gepresenteerd. Volgens het akkoord gaat het waterschap zich 'zakelijker en ondernemender’ opstellen.

De grootste meren en waterreservoirs in de wereld verliezen veel water. Dat is voor meren grotendeels toe te schrijven aan de opwarming van het klimaat, toenemende verdamping en menselijk watergebruik. Waterreservoirs verliezen opslagcapaciteit door met name sedimentatie.

Voor kleine grondwaterputten in Noord-Brabant komt naar alle waarschijnlijkheid een meldplicht. De waterschappen Brabantse Delta en De Dommel willen daarmee meer inzicht krijgen in het grondwatergebruik. Het gaat om putten die maximaal 10 kubieke meter per uur oppompen, bijvoorbeeld voor de tuin of het vee.

Het kunstmatige vogeleiland Stern in de Eems is in vijf jaar tijd uitgegroeid tot een belangrijk broedgebied voor trekvogels. Dat blijkt uit metingen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in opdracht van de provincie Groningen. Vooral de noordse stern en de visdief komen er graag.

BBB is erin geslaagd om in zowel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Drents Overijsselse Delta als Wetterskip Fryslân een coalitie te vormen. In de waterschappen zijn de coalitiebesprekingen afgerond. Bij WDOD vormen vier partijen het dagelijks bestuur: BBB, VVD, CDA en Ongebouwd. In Noord-Holland trekken vijf partijen de kar: BBB, VVD, Waterplatform Groen, Water & Land, PvdA en Ongebouwd. In Friesland heeft een brede coalitie (BBB, Water Natuurlijk Fryslân, FNP, PvdA, VVD, Geborgd Landbouw en Geborgd Natuur) de vijf kandidaten voor het dagelijks bestuur bekend gemaakt.

Evides Waterbedrijf leverde in 2022 157,5 miljoen m3 drinkwater, dit is vrijwel gelijk aan 2021 (157,3 miljoen m3). “We kijken terug op een turbulent jaar waarin desondanks solide resultaten zijn geboekt, ook financieel. Dat leverde een resultaat op van 8,1 miljoen euro voor het drinkwaterbedrijf en van 38,0 miljoen euro voor onze industriewateractiviteiten”, stelt algemeen directeur Annette Ottolini bij de presentatie van de jaarcijfers.

Rijk, waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten en provincies waren vorig jaar samen 8,2 miljard euro kwijt aan waterbeheer. De totale kosten zijn sinds 2018 met 6 procent gestegen volgens de Staat van Ons Water 2022. In deze publicatie is extra aandacht voor de thema’s droogte en waterkwaliteit.

In het Nieuwe Instituut in Rotterdam is het komende halfjaar het project Waterstad Rotterdam te zien, ontworpen door de Nigeriaans-Nederlandse architect Kunlé Adeyemi. Dit bestaat uit pontons en een drijvend paviljoen in vijvers, kunstinstallaties en een tentoonstelling met voorbeelden van bouwen op en met water.

In het kader van de viering van het 750-jarig bestaan heeft het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de WOW-challenge gelanceerd voor middelbare scholieren. In dit ludieke spel ervaren zij wat het betekent om ‘onder water’ te wonen.

Waterschap Scheldestromen heeft 2022 afgesloten met een positief saldo van 9,2 miljoen euro. De opbrengsten vielen hoger 3,5 miljoen euro uit dan begroot. De uitgaven waren 5,7 miljoen euro minder dan gepland, dit ondanks het feit dat ook het Zeeuws waterschap te maken kreeg met kostenstijgingen als gevolg van de hoge inflatie.

Er is meer onderzoek nodig om te weten of en hoe de rivierkreeft-problematiek kan worden beheerst. Ook omdat een effectieve bestrijding in grote open wateren niet haalbaar is, is nog niet te zeggen wie de regierol (en de kosten) op zich zouden moeten nemen. Dat laat minister Christianne van der Wal weten in antwoord op Kamervragen.

Voor de beekdalen komt er uit het Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur 800 miljoen euro beschikbaar om de meststoffen vanuit de landbouw te verminderen. Ook wordt met extra inspanningen de vervuiling van water door chemische stoffen aangepakt. Voorts komt er een tweemaandelijks overleg met waterbestuurders om te praten over de voortgang om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te halen.

De bouw van de nieuwe fabriek van NX Filtration op Hightech System Park in Hengelo roept weerstand op in de regio. Natuur- en milieuverenigingen, verenigd in de Groene Tafel van Hengelo, uitten op een recente hoorzitting van de provincie Overijssel hun zorgen over het grondwatergebruik door de fabriek. In de besturen van de gemeente en provincie stelt de Socialistische Partij kritische vragen over ‘het enorme watergebruik’ van de fabriek.