secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

Het Expertise Netwerk Waterveiligheid is zeer kritisch op het Ontwerp Programma Integraal Riviermanagement dat recent door ministers Harbers naar de Tweede Kamer is gestuurd. In een uitgebracht advies levert het kennisnetwerk op fundamentele punten kritiek op het door het door het kabinet vastgestelde plan voor een toekomstbestendig rivierengebied.

In de strijd tegen het hoge water in de laatste weken van 2023 en het begin van 2024 werden op grote schaal zandzakken en met zand gevulde big bags ingezet om kades en dijken te versterken en tijdelijke keringen te bouwen. Een arbeidsintensieve en logistiek ingewikkelde methode waar de beheerders nog altijd op terugvallen als het water snel stijgt. Zijn er geen alternatieven? TU Delft onderzoekt ze in de proeftuin Flood Proof Holland.

De kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden is de laatste jaren weliswaar verbeterd, maar voldoet nog altijd niet aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Om glastuinders te helpen hun emissie van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten tot nagenoeg nul te reduceren, zet Glastuinbouw Nederland watercoaches in.

De functie van veengebieden als ‘koolstofkluis’ komt steeds meer in het gedrang door de drogere zomers als gevolg van de klimaatverandering. Bij aanhoudende droogte kan veen nog amper koolstof opslaan en na verloop van tijd wordt zelfs weer koolstof uitgestoten. Ook haalt het vergroten van de biodiversiteit weinig uit volgens onderzoek van de Radboud Universiteit.

De waterstand in het IJsselmeer zal naar verwachting iets dalen, omdat de mogelijkheden om water te spuien naar de Waddenzee toenemen, schrijft Rijkswaterstaat. Maar veel zal de daling niet zijn, want vanuit regionale systemen en de IJssel zal weer meer water worden aangevoerd - de waterstand in de Rijn bereikt bij Lobith in de nacht van zondag op maandag opnieuw een piek.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.